>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 135 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie Warszawskiego Badania Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu
2015-01-12,
12:00
2014-11-25,
13:32
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 w ramach projektu pn. „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”
2015-01-14,
12:00
2014-12-12,
09:55
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie i rozwój systemu zarządzania usługami IT w Urzędzie m. st. Warszawy
2015-01-27,
12:00
2014-12-16,
10:42
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla wybranych obszarów m. st. Warszawy
2015-01-28,
12:00
2014-12-17,
11:11
5
Dialog techniczny
Biuro Zamówień Publicznych
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Zamówień Publicznych m.st. Warszawy (Prowadzący dialog) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (Dialog). Celem Dialogu będzie pozyskanie przez Prowadzącego dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub określenia istotnych postanowień umowy. CEL PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie i wdrożenie narzędzia informatycznego (Systemu), które będzie wspomagało obszar zamówień publicznych Urzędu, w szczególności w zakresie gromadzenia, analizowania oraz wspierania obiegu informacji i dokumentów w procesie planowania, udzielania i raportowania zamówień publicznych. Użytkownikami systemu będą zarówno osoby odpowiedzialne za planowanie zamówień publicznych w obrębie Urzędu m.st. Warszawy jak również pracownicy powołani do udziału w pracach komisji przetargowych. Funkcjonalność narzędzia dzięki automatyzacji procesów planowania i po części procesu zakupowego, pozwoli na skrócenie czasu potrzebnego na planowanie i realizację zamówień publicznych w Urzędzie a także uprości i usprawni sprawowanie kontroli nad tymi procesami oraz sprawozdawczość z udzielania zamówień publicznych. Główny zakres funkcjonalności produktu obejmował będzie wprowadzanie, gromadzenie i kategoryzację pozycji planu zamówień publicznych Urzędu oraz sumowanie wartości zamówień w obrębie danej kategorii i udostępnianie zamawiającym na tej podstawie informacji o procedurze realizacji wydatku w odniesieniu do progów określonych w odpowiedniej dyrektywie Unii Europejskiej. System będzie umożliwiał też generowanie raportów o aktualnym stopniu wykonania planu oraz postępowaniach, które zrealizowano na podstawie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych. System będzie umożliwiał podgląd aktualnego stanu realizacji danego zadania zakupowego oraz będzie zintegrowany ze stroną Urzędu m.st. Warszawy w zakresie informacji o zamówieniach publicznych, tj. planowanych zamówieniach publicznych na dany rok, publikacji i wyszukiwania ogłoszeń o zamówieniach publicznych zarówno .tych znajdujących się w planie zamówień jaki i nieplanowanych oraz publikacji i wyszukiwania informacji o zawartych umowach. Realizacja przedsięwzięcia będzie obejmowała: • analizę przedwdrożeniową systemu oraz wykonanie projektu Systemu, • budowę i wdrożenie Systemu • świadczenie usługi wsparcia eksploatacji i rozwoju Systemu. Prowadzący Dialog zakłada, że zawarcie umowy powinno nastąpić na przełomie II i III kwartału 2015 roku. Prowadzący Dialog zakłada, że dialog będzie prowadzony z wykorzystaniem przygotowanego przez niego projektu wymagań na wykonanie Systemu. W dialogu zostaną uwzględnione wszystkie elementy opisu funkcjonalności, z uwzględnieniem potrzeby ich uzupełnienia, doprecyzowania lub wprowadzenia zmian. Wstępny projekt wymagań zostanie udostępniony podmiotom zakwalifikowaniu do dialogu. Zamawiający zakłada, że dostarczone rozwiązanie powinno poprawnie funkcjonować w ramach posiadanej przez zamawiającego infrastruktury, której opis elementów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2015-01-09,
12:00
2014-12-18,
16:27
6
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Murmańskiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawy
2015-01-09,
12:00
2014-12-05,
14:39
7
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy żłobka przy ul. Szkoły Orląt w Warszawie
2014-12-22,
12:00
2014-12-11,
09:46
8
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót niezbędnych do wykonania: Zadania nr 1: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego lub Zadania nr 2: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego
2015-03-31,
12:00
2014-10-20,
12:28
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb II linii Metra Warszawskiego w 2015 r.
2015-01-14,
12:00
2014-12-08,
09:40
10
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 mieszczącego się przy ul. Białobrzeskiej 44 w Warszawie
2014-12-22,
09:00
2014-12-12,
08:45
11
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 mieszczącego się przy ul. Różanej 22/24 w Warszawie
2014-12-22,
11:00
2014-12-12,
13:11
12
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego mieszczącego się przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie
2014-12-22,
10:00
2014-12-12,
13:12
13
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej mieszczącego się przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie
2014-12-22,
12:00
2014-12-12,
13:13
14
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór i przetwarzanie (z wyjątkiem składowania) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
2015-01-20,
12:00
2014-12-09,
09:45
15
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Przyjęcie i zagospodarowanie odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Łubna
2014-12-29,
13:00
2014-12-16,
08:57
16
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne
2015-01-27,
12:00
2014-12-16,
14:05
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego
2014-12-31,
17:00
2012-01-27,
12:09
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych
2014-12-31,
17:00
2012-02-24,
14:16
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2014-12-31,
17:00
2012-09-10,
07:52
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2014-12-31,
15:00
2012-10-30,
14:18
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów z zabudową WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
2015-05-22,
15:00
2013-05-24,
14:35
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery i tusze).
2014-12-31,
15:00
2013-11-25,
15:37
33
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK)
2014-12-31,
15:00
2014-03-19,
15:31
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
39
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-06-20,
15:00
2014-06-20,
15:19
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
42
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
43
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy wariantowej przebiegu przewodów tłocznych mających na celu przełączenie dopływu ścieków bytowych z miasta Zielonka oraz istniejącej pompowni ścieków P6 przy ul. Paderewskiego do istniejącego kanału ściekowego DN 2,50m w ul. Bystrej z pominięciem miasta Ząbki w nawiązaniu do warunków terenowych i możliwości realizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań optymalnych przy uwzględnieniu dostępności terenu wraz z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z wyłączeniem obszarów obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz uzyskaniem Protokołu z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz opracowaniem materiałów do wymaganych przepisami prawa odstępstw, materiałów do terenu i opinii geotechnicznej
2015-01-12,
11:30
2014-11-13,
15:06
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami polegające na transporcie oraz odzysku lub przetwarzaniu poprzez odzysk, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w ilości maksymalnej 36 000 Mg z podziałem na 9 zadań: • zadanie częściowe nr 1 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 2 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 3 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 4 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 5 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 6 – 4000 Mg osadów z Zakładu Pruszków, • zadanie częściowe nr 7 – 4000 Mg osadów z Zakładu Pruszków, • zadanie częściowe nr 8 – 4000 Mg osadów z Zakładu Pruszków, • zadanie częściowe nr 9 – 4000 Mg osadów z Zakładu Pruszków”
2014-12-29,
10:45
2014-11-18,
15:33
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 zlokalizowanych na terenie Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Centralnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.
2014-12-30,
09:45
2014-11-19,
08:32
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej: DN 200 mm w ul. Chodeckiej L ca 840 m na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Krasnobrodzkiej do złączenia z istniejącą magistralą wodociągową DN 500 mm w ul. Kondratowicza, DN 250 mm w ul. Chodeckiej L ca 495 m na odcinku od złączenia z istniejącą magistralą wodociągową DN 500 w ul. Kondratowicza do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 250 mm w ul. Wyszogrodzkiej, DN 200 mm w ul. Chodeckiej L ca 140 m na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 mm w ul. Wyszogrodzkiej do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 200 mm w ul. Żuromińskiej, wraz z przebudową węzłów połączeniowych oraz przyłączy w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów
2015-01-07,
11:45
2014-11-21,
10:34
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodów wodociągowych DN 200 mm, L=151,5 m i DN 150 mm, L=805,5 m wraz z przyłączami wodociągowymi: - w drodze osiedlowej na odcinku od przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Koncertowej (ZL 21695) do złączenia z przewodem wodociągowym DN 150 mm w ul. Symfonii (w rejonie ZL 12707), - w ul. Okaryny i drodze osiedlowej (w rejonie budynków 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B na odcinku od przewodu wodociągowego DN 150 mm w ciągu osiedlowym w rejonie ZL 14535 do złączenia z magistralą DN 1000 mm w ul. Beli Bartoka w rejonie ZL 14537 w Warszawie, na terenie dzielnicy Ursynów.
2015-01-07,
09:45
2014-11-25,
14:36
50
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bysławskiej 61 w Warszawie Falenica. Zadanie nr 2: Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Patriotów 216A w Warszawie Radość
2015-01-09,
09:45
2014-11-26,
15:00
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 250 mm L ca 260 m w ul. Ryżowej na odc. od ul. Dzieci Warszawy – rejon ulicy Prystora w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursus oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie 2- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100 mm L ca 270 w ul. Geologicznej i w ul. Startowej, bez zmiany średnicy, na odc. od węzła przewodów wodociągowych Dn 150 mm w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Geologicznej ( ZL 1905) do HP za ostatnim przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Startowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora
2015-01-07,
12:45
2014-11-26,
15:03
52
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm L=395,0mb w Osiedlu Centrum - Wola Grzybowska w ul. Głowackiego, odc. Żółkiewskiego - Lipowa oraz odc. Świerkowa – Orla na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. ETAP I 1. Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm L=395,0mb w Osiedlu Centrum - Wola Grzybowska w ul. Głowackiego, odc. Żółkiewskiego - Lipowa oraz odc. Świerkowa – Orla na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.2. Pozyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych itp. wymaganych dla budowy przedmiotowej sieci wodociągowej. ETAP II Budowa sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm L=395,0mb w Osiedlu Centrum - Wola Grzybowska w ul. Głowackiego, odc. Żółkiewskiego - Lipowa oraz odc. Świerkowa – Orla na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2015-01-07,
10:45
2014-11-27,
07:55
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 250mm L= 276,3m w ul. Modzelewskiego na odc. od ZL 25246 (w rej. ul. Tarniny) do Al. Wyścigowej wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w Warszawie Dzielnicy Mokotów - dokończenie robót oraz przekazania w całości inwestycji do eksploatacji.
2015-01-08,
09:45
2014-11-28,
14:38
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej DN 0,16 m – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ul. Orbity na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa z podziałem na etapy: ETAP I: 1. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacyjnej DN 0,16 m – od kanału głównego do 2. granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ul. Orbity wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie 3. trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie 4. Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa. 2. 2. Pozyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, zezwoleń, decyzji administracyjnych itp. niezbędnych do realizacji 3. odcinków sieci kanalizacyjnej DN 0,16 m – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych 4. wzdłuż ul. Orbity na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa. ETAP II: Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej DN 0,16 m – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ul. Orbity na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej oraz decyzji administracyjnych pozyskanych w ETAPIE I.
2014-12-23,
09:45
2014-12-01,
10:14
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1 : Modernizacja komory nr „ 0” na St.P.K „Żerań I” w zakresie wymiany przepustnic na zasuwy nożowe przy ul. Modlińskiej w Warszawie. Zadanie 2 Modernizacja komory nr „ 4” na przewodach przesyłowych ze St.P.K „Żerań I” przy ul. Orchowieckiej w Warszawie do oczyszczalni ścieków „Czajka”
2015-01-12,
10:45
2014-12-01,
13:45
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Wolskiej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 230 m na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 250mm w ul. Wolskiej w rejonie ul. Ordona do przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Wolskiej w rejonie ul. Wieluńskiej, DN 150mm Lca 135 m na odcinku od ZL 16972 do HP 30046 w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia oraz DN 150 Lca 50 m na odcinku od ZL 16971 do ZL 29867 w rejonie ul. Wieluńskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-01-13,
09:45
2014-12-03,
13:19
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadnie I. Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L ca 137,5 m w ul. Małej Żabki od końcówki przewodu wodociągowego DN 100 mm, na wysokości działki nr ew. 219 z obrębu 4-16-05 do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem do budynku w Warszawie- Dzielnica Białołęka. Zadanie II. Budowa sieci kanalizacyjnej DN 200 mm L=400 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości w ul. Małej Żabki (do wysokości dz. ew. nr 197 z obrębu 4-16-05) w Warszawie- Dzielnica Białołęka.
2015-01-14,
12:45
2014-12-04,
14:36
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w pasie drogowym ulicy Białołęckiej na odc. od ul. Toruńskiej do wysokości dz.ew. nr 73/1 z obrębu 4-07-06 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 250m w ul. Rodowej, na odc. od istn. przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Głębockiej do HP za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-01-14,
10:45
2014-12-04,
14:48
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę L ca 3300m sieci wodociągowej w tym: DN 200 mm w ul. Mehoffera na odc. końcówki przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Mehoffera- ul. Widna; DN 150 mm w ul. Widnej na odc. ul. Mehoffera – ul. Na Przełaj; DN 150 mm w ul. Na Przełaj na odc. ul. Tapetowa – ul. Widna; DN 150 mm w ul. Tapetowej na odc. ul. Wadowicka – ul. Na Przełaj; DN 150 mm w ul. Wadowickiej na odc. ul. Henrykowska – ul. Tapetowa; DN 150 mm w ul. Henrykowskiej na odc. ul. Wadowicka – ul. Chlubna; DN 150 mm w ul. Chlubnej na odc. ul. Brzezińska – ul. Henrykowska; DN 150 mm w ul. Brzezińskiej na odc. ul. Chlebowa – ul. Kłosowa; DN 100 mm w ul. Kłosowej na odc. ul. Brzezińska – ul. Piwoniowa; DN 100 mm w ul. Piwoniowej na odc. od projektowanego przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Deseniowej do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym; DN 100 mm L ca 250 m w ul. Chlubnej na odc. ul. Henrykowska – HP za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym; w Warszawie, w dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-01-20,
12:45
2014-12-09,
10:57
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego Dn 150 Lca 333 m w ul. Jarzębskiego wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 250/150 w ul. Broniewskiego do złączenia z istniejącą końcówką w ul. Jarzębskiego na wysokości przewodu wodociągowego w ul. Rydla oraz przebudową sieci wodociągowej DN 100 Lca 26m zasilającą hydrofornię osiedlową w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-01-20,
11:45
2014-12-09,
11:59
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu kanalizacji deszczowej DN 600/800mm, L ca 352m wraz z 7 studniami w ul. Chopina w Pruszkowie na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Powstańców wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie nr 2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu kanalizacji sanitarnej DN 250mm, L ca 100m wraz z 2 studniami w ul. Wojska Polskiego w Piastowie na odcinku od ul. Kostki do wysokości posesji nr 18 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioru robót. Zadanie nr 3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu kanalizacji sanitarnej DN 200mm, L ca 215m wraz z 6 studniami w ul. Klonowej w Piastowie na odcinku od ul. Lipowej do ul. Chabrowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioru robót. Zadanie nr 4. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu kanalizacji sanitarnej DN 300mm, L ca 267,5mb wraz z 14 studniami w ul. Pużaka na odcinku od ul. Wapowskiego do ul. Sosnkowskiego oraz DN 250mm, Lca 120mb wraz z 5 studniami w ul. Wapowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Obrońców Helu na terenie dzielnicy Ursus w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie nr 5. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu kanalizacji sanitarnej DN 300mm, L ca 317mb wraz z 10 studniami w ul. 1-ego Maja na terenie dzielnicy Ursus w Warszawie na odcinku od ul. Sosnkowskiego do ul. Bohaterów Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2014-12-22,
09:45
2014-12-09,
14:25
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy istniejącego ogrodzenia oraz budowy nowej jego części na terenie Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Centralnego, ul. Czerniakowska 124 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie trwania robót i odbiorów.
2014-12-22,
10:45
2014-12-09,
14:44
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery)
2016-12-31,
15:00
2014-12-09,
14:58
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 330 m w ul. Lercha na odc.od przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Bruzdowej do złączenia z końcówką przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Lercha (HP44726) w Warszawie Dzielnica Wilanów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,2 m Lca 465 m w ul. Lercha na odcinku od istniejącego kolektora Zawadowskiego DN 0,80 m w ul. Bruzdowej do ostatniego budynku przewidzianego do skanalizowania wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie Dzielnica Wilanów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2015-01-23,
10:45
2014-12-12,
10:19
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej o długości 734 m ba terenie Osiedla Marysin w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: Zadanie 1 – budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=348,50 m w ul. Marysińskiej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. B. Czecha do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. II Poprzecznej w Dzielnicy Wawer; Zadanie 2 – budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=385,50 m w ul. Marysińskiej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. IV Poprzecznej do przewodu wodociągowego w ul. Bosmańskiej na terenie Dzielnicy Wawer.
2015-01-23,
09:45
2014-12-12,
10:20
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku magazynowo - biurowego na terenie Zakładu Pruszków przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2014-12-30,
10:45
2014-12-15,
14:19
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego Dn 150 Lca 580 m w ul. Gwiaździstej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, na odcinku od ZL 3315 (rej. Gwiaździsta nr 29) do HP 6490 (rej. Gwiaździsta nr 77a) i Dn 150 Lca 290 m na odcinku od ZL 3315 do ZL 18767 oraz skasowanie przewodu Dn 150 Lca 159 m w ciągu od ul. Gwiaździstej (rej. nr 77a) do HP 19033 w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 260m w ul. Zabłocińskiej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 200mm w ul. Marymonckiej do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Kolektorskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-01-26,
11:15
2014-12-16,
12:40
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów dla przebudowy magistrali wodociągowej w ulicy Gen. Maczka Dn 500mm Lca 900 m bez zmiany średnicy na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej DN 500mm w ul. Powstańców Śląskich do istniejącej magistrali wodociągowej DN 400mm w ul. Rudnickiego, DN 400mm i DN 500mm na DN 500mm Lca 600m na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej DN 400mm w ul. Rudnickiego do istniejącej magistrali wodociągowej DN 500mm w ul. Gen. Maczka na skrzyżowaniu z Al. Armii Krajowej oraz Dn 400 L ca 70 m bez zmiany średnicy w ul. Rudnickiego na odcinku od magistrali wodociągowej w ul. Gen. Maczka do złączenia z istniejącą magistralą wodociągową DN 400mm w ul. Rudnickiego i istniejącym przewodem wodociągowym DN 200mm w ciągu równoległym do ul. Generała Maczka w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany.
2015-01-27,
12:15
2014-12-17,
12:45
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie zastawek typu VAG oraz KD
2015-01-09,
12:45
2014-12-17,
14:03
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji wykonania punktu przyjęcia osadów z czyszczenia kanalizacji południowego rejonu Warszawy, na terenie Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192 w Warszawie.
2015-12-30,
11:45
2014-12-17,
14:30
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100/150/200 mm L=1 284,5 m w ul. Ignacego Paderewskiego na odcinku od istniejącego hydrantu HP 42493 w ul. Paderewskiego (pomiędzy ul. Roty a ul. Zawodową) do posesji nr 158A (rejon ul. Zdrowotnej) w Warszawie w Dzielnicy Rembertów.
2015-01-28,
11:45
2014-12-18,
11:11
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądów serwisowych przenośników dla Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa z podziałem na Zadania: Zadanie nr 1 – Wykonanie przeglądów serwisowych 2szt. przenośników kubełkowych dla Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa Zadanie nr 2 – Wykonanie przeglądów serwisowych 4szt. przenośników wstęgowych dla Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa
2015-01-07,
11:45
2014-12-19,
14:13
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa nowych opon
2014-12-22,
09:30
2014-11-27,
10:23
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Kompleksowe utrzymanie czystości w autobusach oraz sprzątanie obiektów i terenów
2015-01-07,
09:30
2014-12-09,
10:30
77
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Przetarg na kompleksową obsługę podróży na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe"
2015-01-21,
11:00
2014-12-15,
08:21
78
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Świadczenie usług pocztowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego
2014-12-23,
11:00
2014-12-15,
10:35
79
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2014-12-22,
12:00
2014-12-15,
14:55
80
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2015 r.
2014-12-29,
09:00
2014-11-21,
15:24
81
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Zabezpieczenie medyczne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na 2015 rok.
2015-12-23,
09:00
2014-12-17,
08:58
82
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Kompleksowa usługa obsługi kas fiskalnych w ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
2014-12-29,
10:00
2014-12-17,
14:34
83
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Śświadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy w 2015 roku
2014-12-23,
09:30
2014-12-08,
12:21
84
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury, ul. Żytnia 40, 01-198 Warszawa.
2015-12-24,
09:30
2014-12-17,
13:50
85
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-157/2014)
2015-01-12,
10:00
2014-12-03,
10:52
86
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej III w Szpitalu Bielańskim w Warszawie ZP-156/2014.
2014-12-23,
09:30
2014-12-16,
08:43
87
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kompleksowa ochrona osób, budynków, terenu Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ - 63/2014
2014-12-24,
09:00
2014-12-16,
12:39
88
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa rękawiczek chirurgicznych sterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ
2015-01-02,
11:00
2014-12-17,
10:32
89
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. III - 63/2014
2015-01-30,
10:00
2014-12-17,
11:34
90
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa endoprotez do operacji pierwotnych i rewizyjnych oraz akcesoriów na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ sprawa 65/2014
2015-12-30,
10:00
2014-12-19,
12:20
91
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa endoprotez stawu kolanowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ sprawa 66/2014
2015-12-30,
11:00
2014-12-19,
13:28
92
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa endoprotez oraz systemów do endoprotezoplastyk rewizyjnych na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” sprawa 64/2014
2015-12-30,
12:00
2014-12-19,
14:12
93
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa leków
2015-01-23,
10:00
2014-12-17,
11:18
94
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktu leczniczego - Vecuronium bromide
2015-01-22,
11:00
2014-12-18,
14:44
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie 4 obsług 3 poziomu utrzymania na 4 pojazdach typu 14WE.
2014-12-29,
10:00
2014-11-17,
14:33
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wdrożenie priorytetów dla tramwajów na trasie „T10” – Etap I wraz z kalibracją powdrożeniową.
2015-01-19,
10:00
2014-12-11,
13:51
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do piasecznic.
2014-12-22,
11:00
2014-12-12,
12:07
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa mleka.
2014-12-23,
11:00
2014-12-16,
10:01
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwiane odpadów (3 części)
2014-12-23,
09:00
2014-12-16,
11:21
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa opończy obrotowych do tramwaju typu 116Na/1
2015-01-12,
10:00
2014-12-16,
13:27
101
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostarczenie ciepła do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2015-01-22,
10:00
2014-12-11,
12:45
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Wiśniowa”, DOM „Służewiec” i DOM „Madalińskiego”
2015-02-02,
10:00
2014-12-18,
09:56
103
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie drobnych napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych wewnętrznych, obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych (ciągi piesze) administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
2014-12-23,
09:30
2014-12-09,
14:56
104
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Cięcie żywopłotów i koszenie trawników
2015-01-07,
11:00
2014-10-20,
08:14
105
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku na te-renie Administracji Nieruchomości Nr 1,6.
2014-12-23,
09:00
2014-12-15,
06:49
106
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej w 2015 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/63/14
2014-12-29,
10:00
2014-12-15,
12:56
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej w 2015 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/64/14
2014-12-29,
10:00
2014-12-15,
12:57
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe oraz stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie w 2015 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/62/14
2014-12-29,
10:00
2014-12-15,
14:23
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
2014-12-29,
10:00
2014-12-03,
13:51
110
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Króla Maciusia 11A m 148, Garncarskiej 59 m 4 oraz przy ul. Brzostowskiej 26 m 2 w Warszawie.
2014-12-29,
10:00
2014-11-25,
14:39
111
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.
2014-12-22,
10:00
2014-12-15,
11:17
112
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zakup paliwa
2014-12-23,
10:00
2014-12-16,
12:40
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Sprzątanie placów zabaw, administrowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2014-12-23,
10:00
2014-12-16,
13:08
114
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Sprzątanie i monitorowanie środowiska
2015-12-23,
11:00
2014-12-17,
08:19
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Konserwacje i naprawy ogólnobudowlane w budynkach wraz ze świadczeniem awaryjnych wyjazdów w ramach pogotowia do budynków i nieruchomości administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2015 r. (wyjazdy pogotowia ogólnobudowlanego w 2015 r. na wezwania najemców poza godzinami pracy ZGN tj. od godziny 1500 do godziny 700, a w dni wolne od pracy i w dni świąteczne całodobowo).
2014-12-29,
10:00
2014-12-12,
06:57
116
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
codzienne sprzątanie terenów wraz z wykonaniem usługi z zakresu sprzątania i utrzymania czystości w budynkach będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r..
2014-12-23,
10:00
2014-12-16,
12:40
117
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dostawa artykułów biurowych, papierniczych i materiałów eksploatacyjnych do faksów i kserokopiarek do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy ul. Bema 70 w roku 2015.
2014-12-30,
09:00
2014-12-12,
13:11
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Konserwacja i naprawy bieżące zasobu lokalowego i nieruchomości - roboty ogólnobudowlane w budynkach, lokalach i terenach administrowanych przez ZGN Żoliborz.
2014-12-29,
09:00
2014-12-09,
14:24
119
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostarczanie ciepła do budynków, stanowiących własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz.
2015-12-29,
10:00
2014-12-19,
13:38
120
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Beton, piasek, podsypka, podbudowy.
2014-12-30,
11:00
2014-11-19,
13:53
121
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Kruszywa ze skał naturalnych
2015-01-13,
11:00
2014-12-08,
08:33
122
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Słupki żeliwne Syrenka
2014-12-22,
11:00
2014-12-10,
14:29
123
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegająca na konserwacji i modernizacji urządzeń odwadniających drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie m.st. Warszawy
2014-12-22,
10:00
2014-11-12,
11:20
124
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: b. odc. ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka.
2015-01-26,
10:00
2014-12-19,
13:53
125
Konkurs
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie
2015-03-31,
16:00
2014-11-24,
14:46
126
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2015 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych
2014-12-22,
10:00
2014-12-05,
14:36
127
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie prac remontowych i awaryjnych w obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście
2014-12-23,
09:00
2014-12-08,
14:09
128
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa paliwa do samochodów służbowych ZTM
2014-12-23,
09:00
2014-12-15,
09:17
129
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii nr 900 na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2014-12-23,
08:00
2014-12-15,
12:55
130
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Raszyn z Warszawą
2014-12-23,
10:00
2014-12-16,
07:02
131
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 24 im. prof.Stefana Bryły mieszczącego się przy ul. Księcia Janusza 45/47 w Warszawie . Zamówiona moc cieplna – 0,9815 MW , w tym a).na potrzeby ogrzewania 0,6617 MW , b). na potrzeby ciepłej wody 0,3198 MW , c) na potrzeby ciepła technologicznego - , planowane roczne zużycie energii cieplnej – 4820 GJ . Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody przy pomocy sieci ciepłowniczej . Warunki techniczne : obiekt zasilany z węzła cieplnego.Charakterystyka budynku: rok budowy - 1961 , rozbudowa 1974 powierzchnia całkowita budynku - 6864 m2 , w tym powierzchnia ogrzewana - 5439 m2 , kubatura budynku – 30 306 m3 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm. ). Wielkość zamówienia uzupełniającego stanowić będzie nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Dostawa i przesył / dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 24 im.prof.Stefana Bryly mieszczącego sie przy ul.Księcia Janusza 45/47 w Warszawie.
2014-12-22,
08:30
2014-12-15,
11:17
132
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
2015-01-07,
09:00
2014-11-27,
08:18
133
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2014-12-22,
11:00
2014-12-11,
06:40
134
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych praz remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2014-12-22,
09:00
2014-12-15,
06:51
135
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2014-12-22,
10:00
2014-12-15,
06:50

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych