>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 212 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Całodobowa usługa recepcyjna, dozór i ochrona osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie oraz w budynku „Klub Karuzela” na Osiedlu Przyjaźń 85.
2014-12-05,
10:00
2014-11-26,
12:31
2
Konkurs
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
2015-04-24,
16:00
2014-11-14,
15:50
3
Dialog techniczny
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji m.st. Warszawy (Prowadzący dialog) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (Dialog), w celu pozyskania przez Prowadzącego dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego na potrzeby Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta stołecznego Warszawy”, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub określenia istotnych postanowień umowy. TŁO I CEL PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA Głównym celem systemu jest wspomaganie działań podejmowanych podczas obsługi zdarzeń kryzysowych oraz innych w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie miasta. System przewidziany jest zarówno dla osób zajmujących się likwidacją zdarzeń kryzysowych jak również zespołów i sztabów powoływanych w celu zarządzania miastem. System w swoim założeniu ma dostarczać funkcjonalności rejestracji danych o zdarzeniach, w tym również z systemów zewnętrznych, wspomagać dostęp do informacji i dokumentów oraz ułatwić koordynację działań służb kryzysowych. Dostarczanie informacji o zdarzeniach z wybranych kategorii zarejestrowanych przez systemy zewnętrzne w tym SIPR (zgłoszenia na numer alarmowy 112) oraz CKM (zgłoszenia na numer 19 115), pozwoli na zgromadzenie w jednym miejscu danych mających wpływ na przebieg sytuacji kryzysowej oraz ułatwi podejmowanie odpowiednich decyzji. Zdarzenia będą prezentowane na liście zgłoszeń/zdarzeń oraz na mapie sytuacyjnej z możliwością podkładania różnych warstw tematycznych. System dostarczy również funkcjonalność pozwalającą na rejestrowanie zdarzeń trafiających bezpośrednio do pracowników Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego. System będzie wspierał pracę zespołu zarządzania kryzysowego oraz sztabów kryzysowych i operacyjnych poprzez implementację funkcjonalności mapy sytuacyjnej ze zdefiniowanymi widokami, moduł komunikatora, moduł raportów i analiz oraz możliwość łatwego użycia procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Projekt realizowany będzie etapowo • Etap I. Analiza przedwdrożeniowa systemu oraz wykonanie projektu Systemu, • Etap II. Budowa i uruchomienie Systemu, • Etap III. Świadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu i rozwoju Systemu. W wariancie podstawowym realizacji Systemu Prowadzący Dialog zakłada, że rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy powinno nastąpić w I kwartale przyszłego roku. Prowadzący Dialog zakłada, że dialog będzie prowadzony z wykorzystaniem przygotowanego przez niego projektu wymagań na wykonanie Systemu. W dialogu zostaną uwzględnione wszystkie elementy opisu funkcjonalności, z uwzględnieniem potrzeby ich uzupełnienia, doprecyzowania lub wprowadzenia zmian. Projekt wymagań stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, który zostanie udostępniony po wyborze firm do dialogu.
2014-12-06,
11:00
2014-11-21,
14:35
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania
2014-12-11,
12:00
2014-10-31,
09:49
5
Przetarg ograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku leczenia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych w obszarze do 20 km od granic m.st. Warszawy
2014-12-01,
11:00
2014-11-06,
16:41
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przygotowanie i wygłoszenie wykładów z elementami doradztwa – konsultacji grupowych we wskazanych obszarach tematycznych dla uczestników Projektu pn. „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych” realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-12-02,
10:00
2014-11-19,
15:45
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy
2014-12-02,
12:00
2014-11-24,
15:05
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie Warszawskiego Badania Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu
2015-01-07,
12:00
2014-11-25,
13:32
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów ECDL Base dla 156 uczestników projektu "Wracam do pracy z certyfikatem" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez m.st. Warszawę
2014-12-08,
12:00
2014-11-27,
12:55
10
Przetarg nieograniczony
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla obiektów sportowych zlokalizowanych przy ulicy Conrada 6 i Lindego 20 w Warszawie.
2014-12-05,
10:00
2014-11-27,
13:51
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Wykonywanie usług porządkowych w budynkach stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz utrzymywanie porządku na chodnikach oraz koszenie trawników wokół tych budynków.
2014-12-05,
09:00
2014-11-27,
15:38
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa przyłącza wodociągowego do terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Magicznej w Warszawie.
2014-12-05,
10:00
2014-11-20,
15:22
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wykonanie robót w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014-12-01,
13:00
2014-11-14,
10:49
14
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany
2014-12-04,
13:00
2014-11-26,
14:56
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 ul.Wiktorska 73 w Warszawie
2014-12-02,
09:30
2014-11-17,
16:10
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4, ul. Joliot-Curie 13 w Warszawie
2014-12-02,
10:00
2014-11-17,
16:20
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Konserwacja ulic i ciągów pieszych
2014-12-05,
10:00
2014-11-20,
14:57
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe
2014-12-12,
12:00
2014-10-08,
09:38
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ulic: Paca, Garwolińskiej, Zaliwskiego, Londyńskiej i Mlądzkiej
2014-11-28,
12:00
2014-11-13,
14:07
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego na skwerze przy zbiegu ulic Olszynki Grochowskiej i ulicy Pabianickiej oraz dozór elektroniczny na terenie boisk: Orlik przy ul. Szaserów, przy ul. Waszyngtona przy ul. Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2014-12-08,
12:00
2014-11-26,
12:25
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przez Wykonawcę nadawanych przesyłek pocztowych oraz paczek pocztowych, przemieszczaniu i doręczeniu ich do adresata na obszarze całego kraju oraz za granicami RP, dokonywanie zwrotów do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych do adresata a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
2014-12-01,
11:00
2014-11-21,
13:15
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy Zad.1 Zimowe utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r .
2014-12-04,
10:00
2014-11-25,
12:25
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego”
2014-12-01,
12:30
2014-10-17,
14:47
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie remontów 2 (dwóch) lokali mieszkalnych, pustostanów należących do mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy
2014-11-28,
10:30
2014-11-13,
13:19
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie remontów 2 (dwóch) lokali mieszkalnych, pustostanów należących do mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.
2014-12-02,
10:30
2014-11-17,
14:13
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa boiska szkolnego przy XXV LO przy ul. Halnej 20 wraz z zagospo-darowaniem terenu – etap III
2014-12-01,
12:00
2014-11-14,
15:52
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa mini żłobka w Os. Centrum przy ul. Akacjowej
2014-11-28,
10:00
2014-11-13,
15:09
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014-12-01,
12:00
2014-11-20,
13:40
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Obsługa obiektu sztucznego lodowiska w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014-12-03,
10:00
2014-11-25,
12:25
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014-12-04,
10:00
2014-11-26,
15:45
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia oraz wykonywanie czynności polegających na sprzątaniu w obiektach boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Sytej 123 i ul. Św. U. Ledóchowskiej w Warszawie
2014-12-08,
10:00
2014-11-28,
09:48
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie całości robót budowlanych dotyczących stanu surowego zamkniętego w branży budowlanej, niezbędnych do częściowej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ulicy Boguszewskiej” w Warszawie (sprawa nr 65/ZP/14).
2014-12-05,
09:00
2014-11-20,
13:12
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa serwerowni Urzędu Dzielnicy Żoliborz w ramach zadania inwestycyjnego modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu
2014-11-28,
09:45
2014-11-13,
09:24
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Utrzymanie elementów oznakowania dróg publicznych - gminnych na Terenie Dzielnicy Żoliborz.
2014-12-03,
08:45
2014-11-18,
10:31
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont części placu zabaw w Przedszkolu nr 197 przy ul. Ks. J. Popiełuszki3 A w Warszawie.
2014-12-04,
08:45
2014-11-19,
14:16
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym według potrzeb Zamawiającego.
2014-12-02,
08:45
2014-11-24,
10:23
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części pomieszczeń: 1) Cześć 1 - audytorium w ZSEiL w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka w Warszawie, 2) Część 2 - sale elektroniki i automatyki w ZSEiL w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka w Warszawie.
2014-12-04,
09:45
2014-11-24,
12:00
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
2014-12-01,
09:00
2014-11-20,
16:11
39
Przetarg nieograniczony
Gimnazjum nr 11 im. I. J. Paderewskiego
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Gimnazjum Nr 11 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie mieszczącego się przy ul. Podbipięty 2 w okresie 01.01.2015 r.- 31.12.2015r.
2014-12-02,
11:00
2014-11-21,
10:43
40
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości
2014-11-28,
09:00
2014-11-20,
14:03
41
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Ochrona mienia Lasów Miejskich - Warszawa
2014-12-02,
09:00
2014-11-24,
10:03
42
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych
2014-12-04,
09:00
2014-11-25,
12:55
43
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa hali postojowej taboru (obiekt nr 6) oraz budowa magazynu materiałów chemicznych (obiekt 13 a) wraz z budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego i dróg wewnętrznych zlokalizowanego na terenie Stacji Techniczno Postojowej Kabaty – w Warszawie.
2014-12-10,
12:00
2014-10-17,
08:05
44
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót niezbędnych do wykonania: Zadania nr 1: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego lub Zadania nr 2: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego
2015-03-31,
12:00
2014-10-20,
12:28
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup elektronicznych części zamiennych do wagonów metra serii 81
2014-11-28,
12:00
2014-10-22,
11:43
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa laptopów przemysłowych
2014-11-28,
12:00
2014-11-20,
08:13
47
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Metra warszawskiego Sp. z o.o. oraz w wersji ISDN PRA (30B+D)”
2014-12-01,
12:00
2014-11-24,
09:00
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa olejów i smarów
2014-12-03,
12:00
2014-11-25,
09:49
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa radiotelefonów Motorola wraz z wyposażeniem:
2014-12-02,
12:00
2014-11-25,
15:36
50
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szaf zabezpieczających ognioodpornych z pochłaniaczem.
2014-12-03,
12:00
2014-11-26,
11:56
51
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
2014-12-01,
11:30
2014-11-21,
13:17
52
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa pasz objętościowych i zbóż dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
2014-12-04,
11:30
2014-11-26,
09:01
53
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa mięsa mrożonego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
2014-12-05,
11:30
2014-11-27,
10:23
54
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 mieszczącego się przy ul. Białobrzeskiej 44 w Warszawie
2014-12-05,
09:00
2014-11-26,
12:31
55
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 mieszczącego się przy ul. Weterynaryjnej 3 w Warszawie
2014-12-04,
10:00
2014-11-26,
12:46
56
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 mieszczącego się przy ul. Długiej 9 w Warszawie
2014-12-04,
09:00
2014-11-26,
14:54
57
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 mieszczącego się przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie
2014-12-05,
10:00
2014-11-27,
15:37
58
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Usługa wywozu nieczystości płynnych na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 mieszczącego się przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie.
2014-12-05,
11:00
2014-11-27,
15:41
59
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy, opon bieżnikowanych oraz opon bieżnikowanych przemysłowych
2014-12-18,
12:00
2014-10-17,
12:00
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego
2014-12-31,
17:00
2012-01-27,
12:09
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych
2014-12-31,
17:00
2012-02-24,
14:16
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2014-12-31,
17:00
2012-09-10,
07:52
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2014-12-31,
15:00
2012-10-30,
14:18
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów z zabudową WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
2015-05-22,
15:00
2013-05-24,
14:35
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery i tusze).
2014-12-31,
15:00
2013-11-25,
15:37
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK)
2014-12-31,
15:00
2014-03-19,
15:31
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-06-20,
15:00
2014-06-20,
15:19
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji: sanitarnej, deszczowej i technologicznej (odwodnieniowej) wraz z pompowniami oraz wybudowanie kanału ogólnospławnego odprowadzającego ścieki z wymienionych wyżej systemów kanalizacyjnych do istniejącego kanału ogólnospławnego w ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie.
2014-12-02,
09:45
2014-08-22,
13:18
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm L=657,9m w ul. Berenta i ul. Chodkiewicza na terenie Osiedla Centrum - Wola Grzybowska, w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2014-12-05,
10:45
2014-09-17,
15:00
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Przebudowa z rozbudową punktu zlewnego ścieków dowożonych, zlokalizowanego na terenie pompowni P-1 w Jachrance, gmina Serock, eksploatowanego przez Zakład „Dębe” Zadanie nr 2: Modernizacja pompowni ścieków P-1 w Jachrance, Gm. Serock, eksploatowanej przez Zakład „Dębe”, w zakresie przygotowania do pracy bezobsługowej (II etap) – modernizacja instalacji technologicznej, elektrycznej, wentylacji.
2014-11-28,
10:45
2014-10-09,
11:44
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja stanowisk rozładunku i załadunku cystern drogowych oraz tac rozładunkowych, w zakresie dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów na terenie Zakładu Północnego.
2014-11-28,
11:45
2014-10-17,
09:51
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
ETAP I Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Kłobuckiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 4 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Zabranieckiej/Boruty wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. ETAP II Zadanie nr 1 Realizacja punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej, Zadanie nr 2 Realizacja punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich, Zadanie nr 3 Realizacja punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Kłobuckiej, Zadanie nr 4 Realizacja punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Zabranieckiej/Boruty.
2014-12-05,
09:45
2014-10-17,
14:42
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 200 mm L ca 370 m w ul. Zapustnej na odc. od istn. przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Ryżowej do istn. przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Batalionu "Włochy" w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,2 m L ca 350 m w ul. Zapustnej na odc. od istn. kanału ściekowego w ul. Ryżowej do istn. kanału ściekowego w ul. Batalionu "Włochy" w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2014-12-11,
10:30
2014-10-31,
12:44
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,2 m L ca 326 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości w ul. Cymbalistów, w dzielnicy Ursynów w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zadanie II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,2 m L ca 530 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości w ul. Pozytywki, w dzielnicy Ursynów w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiegoZadanie III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,25 m L ca 555 m w ul. Katarynki oraz DN 0,2 m L ca 234 m w ul. Pozytywki na odc. od ul. Katarynki do rejonu posesji nr 15 w ul. Pozytywki wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości, w dzielnicy Ursynów w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-12-17,
10:45
2014-11-07,
14:26
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej DN 600 mm Lca 650 m w ul. Łopuszańskiej na odcinku od ul. Kolneńskiej do ul. Wagonowej w Warszawie Dzielnica Włochy z uwzględnieniem punktu pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia wody oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2014-12-18,
11:30
2014-11-07,
15:20
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy wariantowej przebiegu przewodów tłocznych mających na celu przełączenie dopływu ścieków bytowych z miasta Zielonka oraz istniejącej pompowni ścieków P6 przy ul. Paderewskiego do istniejącego kanału ściekowego DN 2,50m w ul. Bystrej z pominięciem miasta Ząbki w nawiązaniu do warunków terenowych i możliwości realizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań optymalnych przy uwzględnieniu dostępności terenu wraz z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z wyłączeniem obszarów obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz uzyskaniem Protokołu z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz opracowaniem materiałów do wymaganych przepisami prawa odstępstw, materiałów do terenu i opinii geotechnicznej
2014-12-23,
10:30
2014-11-13,
15:06
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami polegające na transporcie oraz odzysku lub przetwarzaniu poprzez odzysk, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w ilości maksymalnej 36 000 Mg z podziałem na 9 zadań: • zadanie częściowe nr 1 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 2 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 3 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 4 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 5 – 4000 Mg osadów z Zakładu „Czajka”, • zadanie częściowe nr 6 – 4000 Mg osadów z Zakładu Pruszków, • zadanie częściowe nr 7 – 4000 Mg osadów z Zakładu Pruszków, • zadanie częściowe nr 8 – 4000 Mg osadów z Zakładu Pruszków, • zadanie częściowe nr 9 – 4000 Mg osadów z Zakładu Pruszków”
2014-12-29,
10:45
2014-11-18,
15:33
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 zlokalizowanych na terenie Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Centralnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.
2014-12-30,
09:45
2014-11-19,
08:32
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej:  DN 200 mm w ul. Chodeckiej L ca 840 m na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Krasnobrodzkiej do złączenia z istniejącą magistralą wodociągową DN 500 mm w ul. Kondratowicza,  DN 250 mm w ul. Chodeckiej L ca 495 m na odcinku od złączenia z istniejącą magistralą wodociągową DN 500 w ul. Kondratowicza do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 250 mm w ul. Wyszogrodzkiej,  DN 200 mm w ul. Chodeckiej L ca 140 m na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 mm w ul. Wyszogrodzkiej do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 200 mm w ul. Żuromińskiej, wraz z przebudową węzłów połączeniowych oraz przyłączy w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów
2015-01-07,
11:45
2014-11-21,
10:34
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wynajęcie 2 sztuk maszyn do czyszczenia obuwia przemysłowego dla Zakładu „Czajka” (ZCZ), ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa.
2014-12-05,
12:00
2014-11-21,
14:14
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie serwisowania instalacji dozowania chemikaliów dla Zakładu „Czajka” (ZCZ), ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa
2014-12-02,
11:45
2014-11-21,
14:16
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: ETAP I – dostosowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do standardów obowiązujących w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w zakresie branży elektrycznej i AKPiA oraz w przypadku konieczności pozostałej dokumentacji dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków UZTD „PS1” ul. Abecadło na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa; ETAP II – budowa przepompowni ścieków PS-1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Abecadło na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa; Zadanie 2: budowa kanalizacji ściekowej DN 0,2 m L=64,50 m, przebudowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=54,50 m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych oraz przebudowa sieci gazowej L=56,5 m wraz z przebudową przyłączy gazowych w ulicy prostopadłej do ulicy Abecadło na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014-12-04,
10:45
2014-11-21,
14:17
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie serwisowania 4szt. urządzeń do dozowania i rozpuszczania polimeru dla Zakładu „Czajka” (ZCZ), ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa
2014-12-03,
11:45
2014-11-21,
15:29
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądów serwisowych generatora prądu typu JMS 420 GS-N/B.LC GE Jenbacher wraz z systemami pomocniczymi kogeneracji dla Zakładu „Czajka”
2014-12-09,
09:45
2014-11-25,
13:33
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodów wodociągowych DN 200 mm, L=151,5 m i DN 150 mm, L=805,5 m wraz z przyłączami wodociągowymi: - w drodze osiedlowej na odcinku od przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Koncertowej (ZL 21695) do złączenia z przewodem wodociągowym DN 150 mm w ul. Symfonii (w rejonie ZL 12707), - w ul. Okaryny i drodze osiedlowej (w rejonie budynków 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B na odcinku od przewodu wodociągowego DN 150 mm w ciągu osiedlowym w rejonie ZL 14535 do złączenia z magistralą DN 1000 mm w ul. Beli Bartoka w rejonie ZL 14537 w Warszawie, na terenie dzielnicy Ursynów.
2015-01-07,
09:45
2014-11-25,
14:36
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie badań i pomiarów wielkości emisji substancji do powietrza dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A , Numer postępowania: 03108/WS/PN/PZL-DZA-WRS/D/2014
2014-12-03,
12:45
2014-11-26,
12:47
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bysławskiej 61 w Warszawie Falenica. Zadanie nr 2: Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Patriotów 216A w Warszawie Radość
2015-01-09,
09:45
2014-11-26,
15:00
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 250 mm L ca 260 m w ul. Ryżowej na odc. od ul. Dzieci Warszawy – rejon ulicy Prystora w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursus oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie 2- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100 mm L ca 270 w ul. Geologicznej i w ul. Startowej, bez zmiany średnicy, na odc. od węzła przewodów wodociągowych Dn 150 mm w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Geologicznej ( ZL 1905) do HP za ostatnim przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Startowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora
2015-01-07,
12:45
2014-11-26,
15:03
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm L=395,0mb w Osiedlu Centrum - Wola Grzybowska w ul. Głowackiego, odc. Żółkiewskiego - Lipowa oraz odc. Świerkowa – Orla na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. ETAP I 1. Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm L=395,0mb w Osiedlu Centrum - Wola Grzybowska w ul. Głowackiego, odc. Żółkiewskiego - Lipowa oraz odc. Świerkowa – Orla na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.2. Pozyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych itp. wymaganych dla budowy przedmiotowej sieci wodociągowej. ETAP II Budowa sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm L=395,0mb w Osiedlu Centrum - Wola Grzybowska w ul. Głowackiego, odc. Żółkiewskiego - Lipowa oraz odc. Świerkowa – Orla na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2015-01-07,
10:45
2014-11-27,
07:55
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa nowych opon
2014-12-22,
09:30
2014-11-27,
10:23
111
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Druk wraz z dostawą kartek świątecznych, zakładek do książek, pocztówek oraz plakatów
2014-11-28,
11:00
2014-11-20,
13:11
112
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dostawa talonów towarowych na zakup detalicznych artykułów spożywczych i higieniczno – czystościowych realizowanych przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
2014-12-01,
10:00
2014-11-21,
10:23
113
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania.
2014-12-02,
10:00
2014-11-24,
09:14
114
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów), w tym również dla osób z autyzmem w miejscu ich zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego.
2014-12-03,
10:00
2014-11-24,
09:05
115
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Przygotowanie i wydanie na terenie Dzielnicy Pragi Północ gorących posiłków dla podopiecznych OPS w okresie od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku
2014-11-28,
12:00
2014-11-19,
07:44
116
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 2015 roku
2014-11-28,
12:30
2014-11-19,
13:01
117
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Zakup usługi restauracyjnej - wydania 1745 obiadów miesięcznie przygotowanych do konsumpcji w lokalu Wykonawcy dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz dowóz 540 obiadów miesięcznie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora.
2014-11-28,
10:00
2014-11-20,
13:10
118
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz z dysfunkcjami rozwojowymi
2014-12-02,
10:00
2014-11-25,
09:50
119
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w domach podopiecznych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgodnie z art. 50 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2013 poz.182 z późn. zm.) zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
2014-12-03,
10:00
2014-11-26,
09:42
120
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2014-12-05,
12:00
2014-11-27,
11:51
121
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście
2014-12-01,
10:00
2014-11-20,
15:33
122
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dostawę i przesył / dystrybucję energii cieplnej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola
2014-12-03,
09:30
2014-11-25,
12:24
123
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie
2014-12-03,
10:00
2014-11-27,
11:16
124
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie dotycząca zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie”.
2014-12-01,
10:00
2014-11-14,
07:59
125
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa szczepionek
2014-12-04,
09:00
2014-11-26,
15:15
126
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup materiałów medycznych jednorazowego użytku
2014-12-18,
08:30
2014-11-13,
13:18
127
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
System próżniowy do pobrań krwi
2014-12-01,
08:30
2014-11-20,
15:21
128
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Dostawa środków jednorazowego użytku.
2014-12-09,
09:00
2014-11-27,
14:24
129
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2015 r.
2014-12-29,
09:00
2014-11-21,
15:24
130
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Ochrona i monitoring obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2015 roku
2014-12-01,
09:00
2014-11-25,
13:32
131
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na 2015 r.
2014-12-04,
09:00
2014-11-26,
15:14
132
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa ekspozytora multimedialnego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”
2014-11-28,
11:30
2014-11-20,
15:34
133
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa umeblowania biurowego dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy
2014-12-01,
09:00
2014-11-21,
15:18
134
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Straży Miejskiej m. st. Warszawy
2014-12-01,
11:00
2014-11-21,
15:28
135
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 307 im Króla Jana III Sobieskiego
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie mieszczącego się przy ul. Barcelońskiej 8 w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r..
2014-12-04,
10:00
2014-11-26,
11:48
136
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa Nr 69 im.T. Duracza
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiktorskiej 73 w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r..
2014-12-05,
10:00
2014-11-26,
14:07
137
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych w ramach programu korzyści pracowniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-152/2014)
2014-11-28,
10:00
2014-11-19,
13:46
138
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-159/2014)
2014-12-05,
11:00
2014-11-27,
15:40
139
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. II - 54/2013
2014-12-02,
10:00
2014-10-16,
12:33
140
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii i angioplastyk wieńcowych
2014-12-03,
11:00
2014-10-28,
12:55
141
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa immunoglobuliny, albuminy oraz Theophyllinum do Szpitala Wolskiego
2014-12-08,
11:11
2014-10-31,
12:18
142
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlano-montażowe dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego" w tym wykonanie zadania pn. " Przebudowa wraz z modernizacją Pawilonu Nr 11 dla potrzeb oddziału łóżkowego o charakterze zachowawczo-geriatrycznym wraz z dobudową zewnętrznego dźwigu dla osób niepełnosprawnych i robotami towarzyszącymi.
2014-12-05,
12:00
2014-11-26,
15:24
143
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa artykułów fizelinowych
2014-12-04,
11:00
2014-11-27,
08:13
144
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA INTERFERONU - NUMER SPRAWY EP/85/2014
2014-12-05,
13:00
2014-11-27,
16:53
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie 4 obsług 3 poziomu utrzymania na 4 pojazdach typu 14WE.
2014-12-29,
10:00
2014-11-17,
14:33
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa symulatora jazdy tramwajem
2014-11-28,
11:00
2014-10-22,
12:38
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa hal postojowych i zadaszenia torów oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „Żoliborz” w Warszawie
2014-12-11,
09:00
2014-11-14,
12:04
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie przebudowy i remontu wnętrza hali tokarki podtorowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „Mokotów” w Warszawie.
2014-12-04,
09:00
2014-11-18,
15:32
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa osprzętu do sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej (5 części).
2014-11-28,
09:00
2014-11-20,
14:56
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu komputerowego (3 części).
2014-11-28,
11:00
2014-11-20,
15:15
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie kompleksowej obsługi geodezyjnej prac związanych z działalnością Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy
2014-12-02,
10:00
2014-11-21,
08:43
152
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kurtek zimowych.
2014-12-08,
12:00
2014-11-21,
15:25
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji remontu Hali Obsługi Codziennej oraz modernizacji stanowiska smarowania i wymiany oleju w tramwajach na terenie ZRP „Żoliborz” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2014-12-03,
10:00
2014-11-24,
09:06
154
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Dostawa energii cieplnej dla obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
2014-12-04,
10:00
2014-11-26,
15:25
155
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
2014-12-04,
09:00
2014-11-26,
15:25
156
Przetarg nieograniczony
XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie mieszczącego się przy ul. Zakrzewskiej 24 w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
2014-12-03,
09:00
2014-11-21,
15:29
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, znajdujących się w VI REJONACH administracyjnych.
2014-11-28,
10:00
2014-10-16,
09:46
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów na terenach m. st. Warszawy znajdujących się w zarządzaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów
2014-12-01,
10:00
2014-10-17,
12:48
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakup i dostawA sprzętu komputerowego dla ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2014-12-02,
10:00
2014-11-24,
14:08
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie montażu głównego wyłącznika p. poż. i częściowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kazimierzowskiej 36 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2014-12-15,
10:00
2014-11-28,
10:13
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w 2 częściach: część I – tereny niezabudowane zieleni o łącznej powierzchni 258 127 m2, część II – tereny niezabudowane (utwardzone i zieleni) o łącznej powierzchni 64 825 m2.
2014-12-01,
12:00
2014-11-19,
14:42
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Cięcie żywopłotów i koszenie trawników
2015-01-07,
11:00
2014-10-20,
08:14
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla ZGN Praga-Południe w 2015 i 2016 roku.
2014-12-01,
09:00
2014-11-19,
15:57
164
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dozór i ochrona nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w 2015 roku.
2014-11-28,
10:00
2014-11-21,
10:23
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
1)sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. 2)sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, ploterów, oraz akcesoriów komputerowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2014-12-04,
09:00
2014-11-26,
13:05
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nie rejestrowanych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy prawo pocztowe dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2014-12-05,
09:00
2014-11-27,
15:39
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja węzła sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w budynku użytkowym przy ul. Zalipie 17 w Warszawie.
2014-11-28,
10:00
2014-11-14,
13:32
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Przemurowanie kominów
2014-12-08,
10:00
2014-11-21,
13:13
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Króla Maciusia 11A m 148, Garncarskiej 59 m 4 oraz przy ul. Brzostowskiej 26 m 2 w Warszawie.
2014-12-29,
10:00
2014-11-25,
14:39
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
2014-12-04,
10:00
2014-11-26,
09:31
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Konserwacja budowlana
2014-12-11,
10:00
2014-11-26,
09:42
172
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Ochrona budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 65, Marii Kazimiery 18, 20, 22, 24, 26, Marii Kazimiery 1 w Warszawie.
2014-12-02,
09:00
2014-11-24,
15:54
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Asfalt lany
2014-11-28,
11:00
2014-10-22,
10:58
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Paliwa płynne
2014-12-15,
11:00
2014-11-07,
14:26
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Beton, piasek, podsypka, podbudowy.
2014-12-30,
11:00
2014-11-19,
13:53
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa płyt granitowych
2014-12-01,
08:45
2014-11-24,
11:59
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Odśnieżarki ciągnikowe
2014-12-03,
11:00
2014-11-25,
15:19
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegająca na konserwacji i modernizacji urządzeń odwadniających drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie m.st. Warszawy
2014-12-22,
10:00
2014-11-12,
11:20
179
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Ochrona systemu odwodnienia Trasy Siekierkowskiej, ul. Wał Miedzeszyński wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2014-11-28,
10:00
2014-11-19,
11:02
180
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Obsługa i utrzymanie systemu odwodnienia ul. Wilanowskiej/Rzeczypospolitej, Nowoborkowskiej, 17 Stycznia, Al. KEN wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2014-11-28,
10:00
2014-11-19,
11:54
181
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Utrzymanie systemu odwodnienia Al. Jerozolimskich i węzła Al. Jerozolimskie – ul. Łopuszańska wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2014-12-02,
10:00
2014-11-20,
09:08
182
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Obsługa i utrzymanie systemu odwodnienia ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie – ul. Chrościckiego
2014-12-02,
10:00
2014-11-20,
10:07
183
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Serwis eksploatacyjny i naprawczy kserokopiarek, dostawy materiałów eksploatacyjnych do faksów, które są na wyposażeniu w ZDM w roku 2015
2014-12-03,
10:00
2014-11-25,
09:48
184
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa konserwacji w obiektach ZDM
2014-12-04,
10:00
2014-11-25,
12:59
185
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Naprawy, przeglądy i remonty pojazdów służbowych Zarządu Dróg Miejskich
2014-12-03,
10:00
2014-11-25,
14:05
186
Przetarg ograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Świadczenie usług prawniczych w 2015 roku
2014-12-08,
10:00
2014-11-26,
14:59
187
Konkurs
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie
2015-03-31,
16:00
2014-11-24,
14:46
188
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Wykonanie i montaż klap zwrotnych na wylocie Kanału Nowa Ulga w Warszawie w dzielnicy Wawer
2014-12-12,
11:00
2014-11-27,
15:41
189
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy
2014-12-02,
10:00
2014-10-21,
14:11
190
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego -Hale Mirowskie - zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.
2014-12-03,
10:00
2014-11-21,
13:11
191
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Dostawa paliwa gazowego do: 1. gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ulicach: Agrykola i Jezierskiego, 2. znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, 3. budynku na terenie Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2014-12-04,
10:00
2014-11-26,
14:53
192
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Prażmów z Warszawą
2014-12-18,
09:00
2014-11-12,
11:00
193
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Ożarów Mazowiecki z Warszawą
2014-12-18,
10:00
2014-11-12,
11:07
194
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi obejmujące przeprowadzanie audytów rekompensaty za usługi przewozowe wraz z opracowaniem modelu finansowego i narzędzi zarządczych służących obliczaniu i ocenie rekompensaty, w tym wynagrodzenia za usługi przewozowe środkami komunikacji zbiorowej, oraz pełnieniem funkcji doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym oraz prawnym, przy współpracy z operatorami
2014-12-02,
10:00
2014-11-24,
16:42
195
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2014-12-04,
10:00
2014-11-25,
13:45
196
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci Internet poprzez szerokopasmowe łącze internetowe
2014-12-03,
09:00
2014-11-25,
14:00
197
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą
2014-12-05,
09:00
2014-11-27,
15:37
198
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Raszyn z Warszawą
2014-12-05,
10:00
2014-11-27,
16:52
199
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Ochronę fizyczną osób i mienia, ochronę przeciwpożarową oraz ochronę osób i mienia w komunikacji miejskiej
2014-12-17,
10:00
2014-11-28,
09:22
200
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 im. Paoula Wallenberga w Warszawie mieszczącego się przy ul. Św. Bonifacego 10 w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r...
2014-12-04,
12:00
2014-11-26,
12:40
201
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiśniowej 56 w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
2014-12-02,
09:00
2014-11-21,
10:20
202
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 118
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku szkoły przy ul. Kiwerskiej 3 w Warszawie.
2014-12-05,
13:00
2014-11-27,
11:46
203
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 124
Dostawa/dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 124 w Warszawie 01-922 ul. Conrada 6
2014-12-05,
09:00
2014-11-26,
08:03
204
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 18
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku i pawilonu szkoły.
2014-12-08,
10:00
2014-11-27,
13:57
205
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 im. E. Jankowskiego w Warszawie mieszczącego się przy ul. Bełskiej 1/3 w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
2014-11-28,
10:00
2014-11-19,
15:46
206
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki
Dostawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 51 w Warszawie.
2014-12-08,
14:00
2014-11-28,
07:52
207
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie mieszczącego się przy ul. Kazimierzowskiej 60 w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
2014-12-01,
10:00
2014-11-20,
12:45
208
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
Dostawa i przesył/ dystrybucja energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego 01-952 Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20: 1) budynek internatu (węzeł cieplny I) Warszawa, ul. S.B. Lindego 20 2) budynek szkoły b (węzeł cieplny II) Warszawa, ul. S B. Lindego 20 3) budynek szkoły a (węzeł cieplny III) Warszawa, ul. S.B. Lindego 20
2014-12-04,
12:00
2014-11-27,
08:12
209
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2014-11-28,
09:00
2014-11-21,
08:06
210
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2014-12-01,
09:00
2014-11-24,
08:01
211
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
2015-01-07,
09:00
2014-11-27,
08:18
212
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107 2) Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek - II procedura.
2014-12-04,
09:00
2014-11-27,
07:59

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych