>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 245 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Dialog techniczny
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Zamawiający ogłasza Dialog techniczny, związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie wstępnych wariantowych scenariuszy rozwoju miasta do 2045 roku na potrzeby nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Celem przygotowania i prezentacji scenariuszy rozwoju będzie: • Wybór wariantu rozwoju • Przygotowanie założeń do roboczej wersji projektu Studium • Poddanie pomysłów projektowych konsultacjom społecznym i ocenie fachowców (w tym przedstawienie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) Punktem wyjścia do prowadzenia dialogu będą specjalistyczne analizy i badania przeprowadzone dotychczas na potrzeby Studium przez BAiPP oraz kluczowe dla Studium dokumenty miejskie, w tym: • Analiza wielokryterialna dla wyznaczenia obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, • Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę • Opracowania demograficzne • Analiza chłonności terenów możliwych do zabudowy na obszarze m.st. Warszawy • Analiza możliwości finansowania przez gminę inwestycji celu publicznego • Synteza ustaleń dotychczasowego dokumentu Studium • Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie • Potencjał do kształtowania zielonej infrastruktury w Warszawie (oprac. SGGW) • Polityka mieszkaniowa Mieszkania2030 • projekt Strategii rozwoju Warszawy #Warszawa2030 • projekt Warszawskiej Polityki Mobilności Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w następującym zakresie: a. Propozycje dot. liczby i rodzajów wariantów scenariuszy rozwoju miasta (np. zależnych od przyjętego wariantu demograficznego); b. Określenie grup zagadnień, na które podzielone będą kwestie merytoryczne dotyczące scenariuszy rozwoju miasta. Jako kwestie kluczowe Zamawiający wskazuje: • funkcjonowanie miasta w skali regionu (co najmniej w skali Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego); • kształtowanie zrównoważonego rozwoju miasta; • zapewnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne i kryzysy gospodarcze [resilient city] (w tym planistyczne narzędzia walki ze smogiem); • rozwiązania smart city w skali planistycznej i urbanistycznej; • zdefiniowanie powiązania przestrzennego i gospodarczego rozwoju miasta; • zdefiniowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, w sposób zapewniający racjonalny miks funkcjonalny, przyjęcie właściwych kategorii wskaźników urbanistycznych itp.; • zdefiniowanie pożądanego standardu urbanistycznego; • kształtowanie zielonej infrastruktury; • kształtowanie systemu transportowego (w tym rozwój transportu publicznego, ruch rowerowy i polityka parkingowa); • kształtowanie systemów infrastruktury technicznej (w tym wykorzystanie OZE, rozwiązania proekologiczne, zmniejszenie emisji CO2 itp.); • kształtowanie przestrzeni publicznej (w tym rozwój handlowego centrum Warszawy oraz centrów lokalnych i dzielnicowych); • określenie rozwoju inwestycji publicznych na terenie miasta i w obrębie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; c. Propozycje dot. niezbędnych analiz wynikających z przedmiotu Zamówienia i ich zakres, np.: • analiza zagadnień przestrzennych wynikających ze Strategii rozwoju Warszawy #Warszawa2030 , przeznaczonych do uwzględnienia w nowym Studium; • uproszczona ewaluacja ( analiza i ocena ) obowiązującego Studium; d. Propozycje dot. sposobów prezentacji procesu wynikającego z przedmiotu Zamówienia, np.: • sposoby i narzędzia nowoczesnej prezentacji multimedialnej scenariuszy rozwoju miasta i ich zwizualizowanie (w szczególności w oparciu o interaktywny, trójwymiarowy model miasta połączony z bazą danych); • sposoby i zakres przeprowadzenia konsultacji społecznych i prezentacji scenariuszy rozwoju miasta (w tym akcji informacyjnej i promocyjnej); • sposoby przedstawienia wniosków do Studium złożonych w procedurze formalnej; • zakres materiałów prezentacyjnych i ich opracowanie graficzne; e. Propozycje dot. weryfikacji i rozwinięcia merytorycznego zakresu Zamówienia; f. Propozycje dot. rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych z przedmiotem Zamówienia, np.: • propozycje włączenia w prace nad Studium środowisk fachowych (w szczególności stowarzyszeń [np. Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich], wiodących uczelni [np. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa] itp.); • skład i wymagane doświadczenie zespołu fachowców, uczestniczących w opracowaniu scenariuszy rozwoju miasta; • terminy i etapy wykonania Zamówienia; g. Oszacowanie wartości Zamówienia
2018-04-27,
15:00
2018-04-17,
10:15
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
2018-04-26,
12:30
2018-03-12,
10:04
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zapewnienie możliwości prowadzenia kampanii informacyjnej za pomocą nośników na autobusach /fullback/
2018-04-24,
12:00
2018-03-15,
11:16
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zaplanowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej problemowi czystości nad warszawskim odcinkiem Wisły pn. DZIELNICA WISŁA
2018-05-07,
12:30
2018-03-23,
12:41
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych
2018-05-07,
12:30
2018-03-23,
11:52
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń
2018-05-08,
11:00
2018-03-30,
09:57
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie i dostarczenie kompleksowej Mapy Koron Drzew w wersji numerycznej dla obszaru m.st. Warszawy
2018-05-23,
12:00
2018-04-17,
10:57
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zapewnienie możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoorowych
2018-05-23,
12:00
2018-04-17,
09:49
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa urządzeń sieciowych w ramach infrastruktury sieciowej UM
2018-05-24,
12:00
2018-04-17,
11:15
10
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Zaplanowanie i wykonanie usługi związanej z organizacją i obsługą wyznaczonych miejskich plaż.
2018-04-25,
10:00
2018-04-17,
15:54
11
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej
2018-06-04,
12:30
2018-04-20,
12:50
12
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie koncepcji, budowa i przetestowanie narzędzia pn. "kalkulator rewitalizacji" na wybranym obszarze m.st. Warszawy
2018-05-14,
12:00
2018-04-20,
15:47
13
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynków Urzędu m.st. Warszawy
2018-05-14,
10:30
2018-04-20,
14:57
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Wykonywanie usług porządkowych w budynkach stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenieDzielnicy Bemowo wraz z utrzymywaniem porządku na przyległym terenie zewnętrznym Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.18.2018.SRU
2018-04-25,
10:30
2018-04-12,
11:53
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Wykonanie i dostawa koszulek opatrzonych logo lub znakiem graficznym
2018-04-23,
09:30
2018-04-12,
15:31
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
druk, dostarczenie oraz wyładunek w cyklu miesięcznym 6 numerów czasopisma „Twoje Bemowo”
2018-04-24,
11:00
2018-04-16,
15:14
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego toreb papierowych z logo.
2018-04-25,
10:00
2018-04-17,
09:27
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej ul. Kleeberga wraz z odwodnieniem ulicznym – odcinek od ul. Dostępnej do ul. Grotowskiej - na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.25.2018.SRU
2018-04-27,
11:00
2018-04-17,
10:20
19
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do nauczycieli/wychowawców/pedagogów ze szkół podstawowych na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.
2018-04-24,
12:00
2018-04-17,
15:27
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Konserwacja i drobne roboty naprawcze nieruchomości m. st. Warszawy, położonych w Dzielnicy Bemowo POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.21.2018.SRU
2018-04-26,
09:30
2018-04-18,
15:28
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2018-04-27,
10:00
2018-04-19,
11:34
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie letniego oczyszczania dróg gminnych, chodników i zatok parkingowych
2018-04-26,
10:00
2018-03-20,
13:56
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dokończenie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej” działki nr 96/7, 104/2, 106/4, 106/7 z obrębu 4-06-31.
2018-04-26,
10:00
2018-04-05,
15:29
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawie
2018-05-22,
10:00
2018-04-16,
10:31
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa ul. Liczydło na odcinku Zjazd do Szkoły – ul. Ekspresowa w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2018-04-30,
10:00
2018-04-16,
15:39
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, chodników, zatok parkingowych oraz stanowisk handlowych.
2018-04-26,
13:00
2018-03-14,
13:40
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką.
2018-04-26,
10:00
2018-04-11,
11:40
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
 wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw dla dzieci młodszych przy ul. Kasprowicza 13 w ramach inwestycji pn. Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, Al. Zjednoczenia 3/9, Kasprowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4,  wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw dla dzieci starszych przy ul. Makuszyńskiego 8 w ramach inwestycji pn. Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, Al. Zjednoczenia 3/9, Kasprowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4,  wykonanie dokumentacji siłowni plenerowej dla dorosłych i dzieci na podwórku al. Zjednoczenia 3/9 w ramach inwestycji pn. Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, Al. Zjednoczenia 3/9, Kasprowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4,  wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprowicza 50”.
2018-04-23,
10:00
2018-04-13,
13:18
29
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2018-06-16,
10:00
2018-03-08,
13:46
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz 100 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom – szkoła– dom dla ośmiu Obszarów Mokotowa.
2018-05-09,
09:30
2018-03-27,
11:00
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont instalacji c.w. i z.w., instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów oraz remont łazienek w XLIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dolnej 6 w Warszawie
2018-04-23,
09:30
2018-04-04,
15:13
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul.Orzyckiej w Warszawie – I Etap – od al. Lotników do słupa nr S10/A w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniadrwy”
2018-05-07,
10:30
2018-04-16,
15:15
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej w Warszawie
2018-05-07,
11:00
2018-04-16,
15:15
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont podłóg – 2 etap w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie.
2018-05-07,
09:00
2018-04-17,
11:25
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2018-04-26,
09:30
2018-04-17,
13:32
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonej na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2018-04-26,
09:00
2018-04-17,
14:03
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonej na terenie kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2018-04-26,
10:00
2018-04-17,
14:29
38
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów niezagospodarowanych na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2018-04-30,
10:00
2018-04-20,
15:26
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont pomostu widokowego znajdującego się w Parku Szczęśliwice w Warszawie
2018-04-26,
11:00
2018-04-11,
11:33
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie ławek parkowych oraz koszy na śmieci wraz z montażem na terenie skweru Sue Ruder i Zieleńca Wielkopolski w Dzielnicy Ochota
2018-04-25,
11:00
2018-04-16,
14:13
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podłóg - III etap w Technikum Nr 2 przy ul. Szczawnickiej 1 w Warszawie.
2018-04-24,
10:00
2018-04-06,
14:46
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych” przy ul. Mińska 1/5 w Warszawie
2018-04-23,
10:00
2018-04-11,
08:46
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podłóg w salach gr. III, IV I V w Przedszkolu Nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 w Warszawie.
2018-04-27,
10:00
2018-04-12,
13:09
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont Sali gimnastycznej w XLVII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie
2018-04-30,
10:00
2018-04-13,
11:09
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Kinowej na odcinku od ul. Stanisława Augusta w kierunku al. J. Waszyngtona w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2018-04-30,
11:00
2018-04-13,
15:37
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2, Przedszkolu nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 i Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11
2018-05-07,
11:00
2018-04-16,
11:12
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ulicy Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu
2018-04-23,
10:30
2018-04-05,
14:38
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont sanitariatów, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, remont dachu (znak sprawy ZP- 13/18).
2018-05-10,
10:00
2018-04-18,
12:53
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w parkach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Numer referencyjny: P-31/18
2018-05-08,
09:30
2018-03-28,
10:47
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2018-05-10,
09:30
2018-03-29,
10:41
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018-05-15,
09:30
2018-04-05,
10:21
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą geometrii ul. Zamkowej oraz ul. Klukowskiej w Warszawie. Numer referencyjny: P-35/18
2018-04-30,
09:30
2018-04-13,
13:20
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„a) Remont ulicy Szczepanika na odcinku od ul. Handlowej do ul. Mokrej - wykonanie nakładki asfaltowej b) Remont ulicy Ogińskiego na odcinku od ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. Syrokomli oraz od ul. Bazyliańskiej do ul. Krakusa - wykonanie nakładki asfaltowej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.
2018-04-30,
09:30
2018-04-13,
13:43
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z pompowaniem wody opadowej z ulic gminnych nie posiadających kanalizacji deszczowej i z zespołu studni chłonnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018-04-24,
09:30
2018-04-16,
15:14
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
"Budowa zespołu komunalnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi i pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Odrowąża w Warszawie”. Numer referencyjny: P-37/18
2018-05-25,
09:30
2018-04-17,
11:25
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„a) Remont ulicy Gilarskiej na odcinku od budynku Nr 86E przy ul. Gilarskiej do ul. Samarytanki - wykonanie nakładki asfaltowej b) Remont ulicy Jórskiego na odcinku od ul. Samarytanki do ul. Łokietka - wykonanie nakładki asfaltowej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.
2018-05-08,
09:30
2018-04-20,
10:47
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont, naprawa i konserwacja małej architektury, ogrodzeń i nawierzchni z kostki betonowej w parkach, zieleńcach, placach zabaw, terenach zieleni osiedlowej, terenach zieleni niskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.12.WOŚ.2018
2018-04-26,
10:00
2018-04-11,
10:38
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy ul. 1 Maja 9 m.21; 1 Maja 13 m.16; 1Maja 15 m.2; ul. Bohaterów Warszawy 11 m.17; ul. Walerego Sławka 6 m.20 Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.13.WGN.2018
2018-05-07,
10:00
2018-04-16,
11:09
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, audio-video i oprogramowania na potrzeby przedszkoli z Dzielnicy Ursus w ramach projektu Jutro idę do szkoły Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.14.ZFE.2018
2018-04-24,
10:00
2018-04-16,
13:13
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z podziałem na niżej wymienione części: Część I wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45, Część II wymiana instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Dzieci Warszawy 55 i Dzieci Warszawy 55A, Część III wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żurawickiej 23.
2018-05-11,
10:00
2018-04-19,
12:25
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Gajdy na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kobzy – etap I
2018-04-23,
10:30
2018-04-06,
10:12
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 przy ul. Cybisa 1 w Warszawie
2018-04-27,
10:30
2018-04-12,
14:43
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „12. Bieg Ursynowa”, w dniu 16 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00.
2018-04-23,
11:30
2018-04-13,
10:20
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Sprzątanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018-04-23,
12:00
2018-04-11,
12:23
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Pielęgnacja, renowacja i zakładanie trawników na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018-04-24,
11:00
2018-04-17,
08:10
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji gazu dla budynków wielorodzinnych mieszkalnych położonych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018-04-27,
10:00
2018-04-12,
11:53
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu w pasie rozdzielającym ul. F. Klimczaka w ramach zadania Przebudowa ul. Klimczaka
2018-04-23,
12:00
2018-04-06,
13:36
68
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2018-04-24,
10:00
2018-04-11,
14:28
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
2018-05-17,
12:00
2018-04-13,
10:32
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki.
2018-05-04,
12:00
2018-04-18,
15:29
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Zapustnej w zakresie branży drogowej: odcinek drogi długości 363,80 m wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20 m L= 347,50 m wraz z odcinkami sieci Ø 0,16 m L=17,90 m od kanału ulicznego do granic nieruchomości prywatnych oraz sieci wodociągowej DN 200 mm Lca 373 m na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2018-04-26,
10:00
2018-04-11,
13:37
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 w Warszawie (znak sprawy: 17/ZP/18).
2018-04-23,
09:00
2018-04-06,
12:56
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola (znak sprawy: 19/ZP/18).
2018-05-23,
09:00
2018-04-12,
15:32
74
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji projektu „Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni” - sprawa nr 20/ZP/18.
2018-05-07,
09:00
2018-04-16,
14:14
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Szkoły Podstawowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” (znak sprawy: 23/ZP/18).
2018-04-27,
09:00
2018-04-17,
13:55
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji projektu „Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33” (znak sprawy: 21/ZP/18)
2018-05-07,
09:00
2018-04-18,
15:29
77
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont dachu budynku szkolnego LO nr XVI przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie.
2018-04-26,
08:45
2018-04-10,
11:20
78
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. „Neon W na placu Wilsona” realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego.
2018-05-07,
08:45
2018-04-20,
12:40
79
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 o cztery sale lekcyjne połączone łącznikiem ze szkołą
2018-05-07,
09:45
2018-04-20,
15:59
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem
2018-05-08,
10:00
2018-04-17,
15:37
81
Przetarg nieograniczony
III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego
Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2
2018-05-08,
08:30
2018-04-20,
08:04
82
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Remont budynku leśniczówki zlokalizowanego przy ulicy Korkowej 170 w Warszawie
2018-04-26,
10:00
2018-04-10,
14:03
83
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Remont i modernizacja leśniczówek zlokalizowanych przy ul. Prawdziwka 42 i Leśnej 61
2018-05-07,
10:00
2018-04-18,
08:10
84
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Utrzymanie i konserwacja drewnianych urządzeń oraz urządzeń do odłowu dzików w kompleksach leśnych m.st. Warszawy
2018-04-30,
10:00
2018-04-19,
10:51
85
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka zachodniego,od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4
2018-05-25,
12:00
2018-03-28,
08:05
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modernizacja systemu zdalnego sterowania urządzeniami sanitarno-technicznymi na I linii metra
2018-05-09,
12:00
2018-04-03,
10:08
87
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przygotowanie i produkcja spotu informacyjno-promocyjnego poświęconego rozbudowie ii etapu: odcinka zachodniego oraz odcinka wschodniego-północnego ii linii metra w Warszawie
2018-05-17,
12:00
2018-04-10,
15:31
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kół zębatych do wagonów metra serii 81.
2018-04-26,
12:00
2018-04-18,
12:13
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów w Metrze Warszawskim
2018-05-29,
12:00
2018-04-19,
14:39
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do wagonów metra serii 81 z zakresu części mechanicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych
2018-05-29,
12:00
2018-04-19,
15:23
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu elektrycznego i elektronicznego pojazdów metra typu Inspiro w latach 2018-2019
2018-06-06,
12:00
2018-04-20,
12:40
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa zacisków hamulcowych do pojazdów metra typu Inspiro
2018-05-30,
12:00
2018-04-20,
13:49
93
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Naprawy główne i serwis koparki kołowej JCBJS160W oraz chwytaka i 2 ładowarek kołowych Ł-34 Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.14.2018.KB
2018-05-25,
10:00
2018-04-13,
13:15
94
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.17.2018.JĆ
2018-05-23,
10:00
2018-04-13,
14:09
95
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa olejów i smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, płynów do spryskiwaczy Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.16.2018.KB
2018-04-30,
10:00
2018-04-20,
14:19
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji przepompowni ścieków P22-1 zlokalizowanej przy ul. Nowodworskiej i przepompowni ścieków P22-2 zlokalizowanej przy ul. Kościelnej, Łajski
2018-04-25,
09:45
2018-03-15,
11:46
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Kukuczki w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2018-05-07,
10:30
2018-03-16,
10:22
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie osadników wraz z odbiorem i wywozem osadów z przepompowni ścieków eksploatowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna.
2018-04-26,
10:45
2018-03-20,
12:42
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strycharskiej w dzielnicy Rembertów w Warszawie
2018-05-07,
12:45
2018-03-28,
08:49
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka.
2018-05-07,
09:45
2018-03-28,
09:18
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 Lca 250 m w drodze dojazdowej do ul. Zakamarek w Warszawie, Dzielnica Wilanów.
2018-05-07,
12:00
2018-03-28,
10:13
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.10 Inżynier dla Zadania I.1 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orneckiej”
2018-05-07,
08:45
2018-03-29,
10:41
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zad. III.7: Zad. 1 Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie i Zad. 2 Połączenie istniejącej magistrali w ul. Popularnej - Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej - Chrościckiego
2018-05-10,
11:45
2018-04-04,
09:38
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Szczegółowy opis zamówienia dostępny na stronie: www.mpwik.com.pl
2018-05-08,
11:45
2018-04-04,
10:18
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji St. P.K. „Rzodkiewki” eksploatowanej przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie SA, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2018-05-10,
10:30
2018-04-04,
10:18
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Regeneracja granulowanego węgla aktywnego z sześciu filtrów węglowych Stacji Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym Zakładu Centralnego - SUW „Filtry”
2018-05-09,
10:45
2018-04-04,
10:19
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Tytułowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany.
2018-05-14,
09:45
2018-04-05,
10:44
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 2018 r. koparki ssącej.
2018-05-15,
09:45
2018-04-06,
10:37
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Pompowni Wód Infiltracyjnych przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie
2018-05-16,
08:45
2018-04-09,
10:48
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacja przewodów wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m.st. Warszawy z podziałem na zadania
2018-05-09,
09:45
2018-04-09,
10:46
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodów wodociągowych oraz kanałów ściekowych w ul. Kopijników i w drodze dojazdowej do ul. Kopijników 67H w Warszawie, Dzielnicy Białołęka
2018-05-09,
10:45
2018-04-09,
10:48
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zad. V.1.6 i Zad. VI.1.11 Inżynier dla zad. I.4 i zad. III.2 Budowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa przewodu wodociągowego w projektowanych ul. 5KD-L oraz 7 KDD w rejonie ul. Beethovena”
2018-05-09,
09:45
2018-04-09,
10:48
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Kopijników i kanału ściekowego w drodze do ul. Białołęckiej i w ul. Kopijników w Warszawie, Dzielnicy Białołęka.
2018-05-18,
09:45
2018-04-10,
09:35
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału ściekowego z odcinkami sieci w ulicach: Mehoffera Bis, Prząśniczek, Czeremchowej, Animuszu, Modlińskiej, Husa w Warszawie w Dzielnicy Białołęka.
2018-05-21,
10:45
2018-04-13,
11:09
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 0,30-0,20 m odprowadzającej ścieki z osiedla ”Wichrowa” z odcinkami sieci do nieruchomości prywatnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018-05-22,
08:45
2018-04-13,
11:09
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, Działkowej, Pogranicznej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury - osiedle Załuski, Dzielnica Włochy w Warszawie z podziałem na zadania.
2018-05-23,
09:45
2018-04-13,
11:11
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie urządzeń suwnicowych na terenach Stacji Pomp Kanałowych: ul. Jara - Dzielnica Wilanów, ul. Orchowiecka - Dzielnica Białołęka w Warszawie.
2018-05-22,
09:45
2018-04-13,
11:12
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania II.1 Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa
2018-05-21,
09:45
2018-04-16,
09:30
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 Lca 180 m w ul. Ojca Aniceta w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2018-05-23,
10:45
2018-04-17,
10:20
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku biurowo-warsztatowego przy ul. Borysa Sawinkowa 9 w Warszawie, Dzielnica Warszawa Praga Północ, z podziałem na zadania.
2018-05-29,
09:45
2018-04-18,
09:48
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie kolektorów ogólnospławnych znajdujących się na obszarze działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na Zadania.
2018-05-28,
09:45
2018-04-18,
09:50
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Wymiana elektronicznych systemów pokładowych w 47 autobusach marki Solbus z gwarancją na wymienione urządzenia na okres 5 lat
2018-05-11,
10:30
2018-04-09,
14:02
141
Postępowanie realizowane na podstawie przepisów specjalnych
Muzeum Powstania Warszawskiego
Produkcja techniczna plenerowych koncertów odbywających się w pawilonie „Pokój na lato”
2018-04-24,
11:00
2018-04-17,
15:30
142
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.
2018-04-27,
09:00
2018-04-19,
15:01
143
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
Remont boiska piłkarskiego „Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie.
2018-04-25,
10:00
2018-04-11,
13:38
144
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy nowej pływalni przy ul. Lazurowej w Warszawie
2018-04-23,
10:00
2018-03-09,
12:11
145
Przetarg nieograniczony
Przedszkole nr 315 im. Zbigniew Rychlickiego
Budowa pawilonu przedszkolnego dla Przedszkola nr 315 przy ul. Grzeszczyka 2 w Warszawie
2018-04-24,
11:00
2018-04-09,
15:15
146
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Przeglądy, konserwacje oraz naprawa sprzętu medycznego
2018-04-26,
09:00
2018-04-18,
14:27
147
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup i sukcesywne dostawy szczepionek
2018-05-28,
08:30
2018-04-19,
14:41
148
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
2018-04-25,
10:00
2018-04-19,
11:34
149
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice – zabudowa poziomu górnego” przy ul. Drawskiej 22 w Warszawie.(postępowanie nr ZP/PN/RB/15/2018)
2018-04-30,
09:00
2018-04-16,
08:00
150
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego
2018-05-17,
14:00
2018-04-10,
10:49
151
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy w latach 2019-2021.
2018-05-23,
14:00
2018-04-13,
11:11
152
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa 9 pojazdów przeznaczonych do przewozu osób
2018-05-08,
14:00
2018-04-13,
12:23
153
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Obsługa techniczna pojazdów Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2019 roku
2018-05-28,
14:00
2018-04-17,
11:26
154
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Zakup i dostawa urządzeń i oprogramowania do archiwizacji i backupu danych
2018-05-24,
14:00
2018-04-17,
12:55
155
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni "K" Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-31/2018)
2018-05-08,
11:00
2018-03-29,
10:42
156
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni "K" Szpitala Bielańskiego (ZP-31/2018)
2018-05-08,
11:00
2018-04-03,
15:27
157
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa mobilnych stacji opisowych (przewoźnych) dla obchodu pielęgniarskiego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-38/2018)
2018-05-22,
10:00
2018-04-13,
09:49
158
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-39/2018)
2018-04-23,
10:00
2018-04-13,
14:34
159
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników oraz akcesoriów do analizatora parametrów krytycznych ABL 837 dla Szpitala Bielańskiego
2018-04-25,
11:00
2018-04-17,
15:36
160
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawę zestawów do dializy otrzewnowej metodą CADO i ADO dla Pacjentów Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-37/2018.
2018-04-27,
11:30
2018-04-19,
15:18
161
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-36/2018.
2018-04-27,
10:30
2018-04-19,
15:56
162
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bielańskiego (ZP-42/2018)
2018-05-02,
10:00
2018-04-20,
13:21
163
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
„Dostawa niejałowych wyrobów medycznych do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie”
2018-04-25,
10:30
2018-03-19,
12:26
164
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
"Dostawa wyrobów jałowych medycznych, urologicznych, endoskopowych i innych- do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie"
2018-05-09,
10:30
2018-04-03,
08:47
165
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa aparatów dla Laboratorium Analitycznego i Toksykologicznego do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2018-05-09,
09:30
2018-04-04,
10:19
166
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawę cewników, stentów oraz protez naczyniowych – DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2018-05-17,
11:30
2018-04-10,
10:35
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Infrastrukturą
2018-04-26,
10:00
2018-04-06,
15:55
168
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do kół tramwajów typu 116Na i 120Na (3 części)
2018-05-17,
10:00
2018-04-13,
08:04
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie koncepcji trasy tramwajowej na Białołękę Wschodnią w rejonie drogi ekspresowej S8.
2018-04-27,
09:00
2018-04-13,
13:04
170
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie kompleksowego oznakowania nieruchomości, obiektów i pojazdów
2018-04-24,
11:00
2018-04-16,
11:09
171
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie szkoleń dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe na temat: „Doskonalenie umiejętności wychowawczych – umiejętność stawiania granic i bycia konsekwentnym”
2018-04-26,
08:30
2018-04-18,
12:54
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
1. Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach. Część 1: Wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicach Szegiedyńska 13A m 323, Szegiedyńska 13A m 904, Wrzeciono 17 m 9 Część 2: Wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicach Al. Zjednoczenia 25 m 21, S. Żeromskiego 66/72 m 47.
2018-05-07,
10:00
2018-04-17,
12:58
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Remont elewacji i stropodachu wentylowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono 65B w Warszawie
2018-05-07,
11:00
2018-04-17,
14:02
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Remont budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 w Warszawie część II - przebudowa
2018-05-07,
09:00
2018-04-20,
08:05
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM: „Służewiec”, DOM „Wierzbno”.
2018-05-28,
10:00
2018-04-17,
08:08
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dwóch kompletów wielobranżowych projektów budowlanych remontów lokali mieszkalnych nr 9 i nr 15 w budynku przy ul. Rakowieckiej 22 zawierających elementy projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę
2018-04-25,
10:00
2018-04-17,
08:07
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na realizacji wniosków budżetu partycypacyjnego na 2018 r. pod nazwą: „Drzewa owocowe na Sielcach” - polegający na posadzeniu 9 sztuk drzew owocowych - śliw i 26 sztuk drzew owocowych - jabłoni, oraz wniosek pt.: ,,Sto wonnych bzów i jaśminów na Sielcach” polegający na posadzeniu 50 sztuk krzewów bzów i 65 sztuk krzewów jaśminów – teren administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2018-04-26,
10:00
2018-04-17,
13:12
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Olkuskiej 6 m 19 i m 21 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2018-05-08,
10:00
2018-04-19,
07:57
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli polegających na wykonywaniu przeglądów 5-cio letnich w zakresie wynikającym z art. 62 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane ( z wyłączeniem: pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej oraz przeglądów dotyczących instalacji gazowej i przeglądów kominiarskich) budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów” – znajdujących się na terenie administracji DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Madalińskiego”.
2018-04-27,
10:00
2018-04-19,
09:51
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Budowa przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego w budynku przy ul. Węgierskiej 1a w Warszawie
2018-04-26,
10:00
2018-04-11,
14:51
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Budowa węzła cieplnego z wykonaniem instalacji c.w.u., c.o. oraz przyłączem do sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Siewierskiej 4 w Warszawie
2018-05-07,
10:00
2018-04-19,
14:41
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji wymiany wewnętrznej linii zasilającej w częściach wspólnych w budynkach mieszkalnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018-04-26,
10:30
2018-04-19,
15:17
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Budowa węzła cieplnego z wykonaniem instalacji c.w.u., c.o. oraz przyłączem do sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 27 w Warszawie
2018-05-08,
10:00
2018-04-20,
13:21
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Pułtuskiej 13, ul. Pułtuskiej 18 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy
2018-04-27,
10:00
2018-04-13,
08:03
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 r.
2018-04-30,
10:00
2018-04-13,
10:20
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie.
2018-05-08,
10:00
2018-04-20,
12:39
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy polegającą na: koszeniu i zakładaniu trawników, cięciu i sadzeniu żywopłotów. ZP/PN/U/20/18
2018-05-29,
11:00
2018-04-20,
14:28
188
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr: 30/1, 60, 65 (obręb nr 3-01-13) i 46 (obręb nr 3-04-02) w Warszawie administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
2018-05-08,
11:00
2018-04-20,
15:45
189
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.2.2018
2018-05-15,
11:00
2018-01-12,
14:28
190
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 40 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 4, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.14.2018
2018-05-07,
10:00
2018-01-31,
10:59
191
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.27.2018
2018-04-25,
10:00
2018-03-01,
13:50
192
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.29.2018
2018-05-09,
10:00
2018-03-02,
10:26
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.34.2018
2018-04-23,
10:00
2018-03-26,
15:14
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.35.2018
2018-04-23,
11:00
2018-04-09,
09:35
195
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 14 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.36.2018
2018-05-15,
10:00
2018-04-19,
11:35
196
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Mackiewicza 1 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.37.2018
2018-05-08,
10:00
2018-04-19,
11:39
197
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont 2 szt. pustostanów lokali mieszkalnego będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez ZGN Śródmieście
2018-04-24,
12:00
2018-04-06,
14:46
198
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu boiska przy ulicy M. Edelmana 5 (dawna Lewartowskiego 5) w Warszawie
2018-04-24,
12:00
2018-04-09,
09:36
199
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu między budynkami przy ulicy M. Edelmana 18,22 (dawna Lewartowskiego 18,22) i ul. Miła 15,17 w Warszawie
2018-05-08,
14:00
2018-04-18,
12:54
200
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie remontu dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Mokotowskiej 6A w Warszawie
2018-05-08,
14:00
2018-04-18,
12:54
201
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu między budynkami przy ulicy Dzielnej 7,7a i ulicy Nowolipki 12 w Warszawie
2018-05-09,
12:00
2018-04-18,
14:25
202
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie oświetlenia terenu przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską, Wąski Dunaj w Warszawie poprzez postawienie latarni oświetleniowych przy chodniku dla pieszych, poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia Konserwatora Zabytków oraz warunki przyłączenia Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Zadanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” w ramach budżetu partycypacyjnego pod nazwą ”widne podwórko”
2018-05-09,
12:00
2018-04-18,
14:30
203
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont trzech klatek schodowych z wymiana stolarki okiennej oraz wymiana instalacji elektrycznej zlokalizowanych w budynku przy ulicy Siennej 43 w Warszawie.
2018-05-09,
12:00
2018-04-19,
09:53
204
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 57 w Warszawie.
2018-04-23,
10:00
2018-04-09,
15:08
205
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Dostawa i montaż pieców na paliwo stałe
2018-04-23,
10:00
2018-04-10,
09:35
206
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie
2018-04-27,
10:00
2018-04-13,
14:55
207
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 w Warszawie.
2018-04-30,
10:00
2018-04-16,
08:08
208
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wody użytkowej z wymianą pieców na paliwo gazowe oraz montaż kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 w Warszawie.
2018-04-30,
10:00
2018-04-16,
14:13
209
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 49 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2018-05-07,
10:00
2018-04-17,
10:20
210
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Górczewskiej 123.
2018-04-24,
09:00
2018-04-09,
13:52
211
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę poziomów zimnej wody w budynkach przy ul. Piaskowej 9 i 11 w Warszawie.
2018-04-26,
09:00
2018-04-11,
14:50
212
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu budynku przy ul. Bema 69 w Warszawie.
2018-04-25,
10:00
2018-04-12,
10:39
213
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
rewitalizacja polegająca na zmianie zagospodarowania terenu podwórek pomiędzy ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie projektu budowlanego – etap II.
2018-04-30,
09:00
2018-04-12,
15:32
214
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych – budowa mini placu zabaw „Sokołowska” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r.
2018-05-07,
09:00
2018-04-16,
09:45
215
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zabezpieczenie budynków mieszkalnych Śliska 52, Waliców 12, Przyokopowa 10/12 przed dostępem osób trzecich po wykwaterowaniu oraz naprawa kominów ponad dachem na budynkach mieszkalnych przy ul. Krzyżanowskiego 44 i Krzyżanowskiego 46 w Warszawie.
2018-05-07,
09:00
2018-04-18,
14:27
216
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dostawa mebli biurowych dla ZGN Wola i Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców.
2018-04-27,
09:00
2018-04-18,
14:29
217
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: ul. Al. Wojska Polskiego 29 m 108 , ul. Krasińskiego 20 m 167, ul. Powązkowska 44b m 27, ul. Krechowiecka 5 m 27a, ul. Ks. J. Popiełuszki 8 m 61 Część przetargowa II: ul. Mickiewicza 65 m 8 , ul. Marii Kazimiery 24 m 53, ul. Bieniewicka 2a m 17,ul. Mickiewicza 27 m 224, ul. Mickiewicza 27 m 227 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”
2018-04-26,
08:45
2018-04-11,
14:50
218
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność w 100% m.st. Warszawy oraz przynależnych do nich terenów zewnętrznych
2018-04-25,
09:00
2018-04-16,
15:16
219
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
„sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez ZGN np. Wspólnot Mieszkaniowych”
2018-04-25,
09:00
2018-04-16,
15:56
220
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa żółtej taśmy odblaskowej do tymczasowych poziomych oznakowań dróg z klejem aktywowanym przez docisk
2018-04-24,
14:00
2018-03-09,
14:34
221
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa kostki granitowej - zamówienie udzielane w częściach
2018-05-07,
11:00
2018-03-30,
11:05
222
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa kamiennych wyrobów budowlanych
2018-05-10,
11:00
2018-04-06,
14:31
223
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi ogrodnicze i sprzątania na terenach cmentarzy komunalnych m st. Warszawy w latach 2019 – 2020
2018-05-22,
12:30
2018-04-10,
14:04
224
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kondratowicza na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odc. II linii metra oraz zagospodarowania terenów przyległych
2018-05-07,
10:00
2018-03-27,
10:56
225
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Ocena stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg w latach 2018-2022
2018-05-22,
10:00
2018-04-10,
10:47
226
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont ekranów/u przeciwhałasowych/ego zlokalizowanych/ego: 1) na wiaduktach drogowych nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie 2) w pasie dzielącym Al. Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Czorsztyńskiej w Warszawie
2018-04-26,
10:00
2018-04-11,
09:12
227
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont ulic m. st. Warszawy z podziałem na 2 części. Część 1: ul. Wiertnicza na odc. Al. Wilanowska – Nałęczowska (obie jezdnie) Część 2: ul. Dwernickiego na odc. Wiatraczna – Podskarbińska.
2018-04-26,
10:00
2018-04-11,
10:47
228
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Część I – wykonanie i uzgodnienie projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu; Część II – wykonanie i uzgodnienie projektów sterowania sygnalizacją
2018-04-24,
10:00
2018-04-12,
14:39
229
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
2018-05-28,
10:00
2018-04-13,
11:08
230
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej”.
2018-04-30,
10:00
2018-04-13,
13:14
231
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
1.1. Roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: 1. ul. Koszykowej - ul. Raszyńskiej. 2. al. Wilanowska - ul. Dominikańska.
2018-05-02,
10:00
2018-04-16,
14:14
232
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 5 części.
2018-04-26,
10:00
2018-04-18,
09:24
233
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie projektów wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej
2018-04-26,
10:00
2018-04-18,
14:28
234
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa oświetlenia ulicy Krasińskiego, na odcinku od ul. Broniewskiego do Placu Wilsona
2018-05-07,
10:00
2018-04-19,
10:53
235
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej).
2018-05-23,
10:00
2018-04-17,
10:21
236
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do połączenia z trasą ekspresową S2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 oraz budowa magistrali wodociągowej DN 400 wraz z przewodami rozbiorczymi DN 150 i kanalizacji sanitarnej DN 160-600 w pasie drogowym ul. Wał Miedzeszyński.
2018-05-28,
10:00
2018-04-18,
12:15
237
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018-04-26,
10:00
2018-04-18,
12:20
238
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z miastem st. Warszawa
2018-04-27,
11:00
2018-03-20,
12:43
239
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą
2018-04-26,
11:00
2018-03-20,
14:06
240
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wybudowanie przystanków autobusowych w pasie drogowym ulicy Kondratowicza w dzielnicy Targówek w Warszawie
2018-04-23,
11:00
2018-04-06,
13:03
241
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów infrastruktury sieciowej
2018-04-23,
12:00
2018-04-13,
10:22
242
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie Koncepcji dla zadania pn.:„Wyposażenie stacji I linii metra w Warszawie w wyświetlacze informujące o najbliższych odjazdach komunikacji naziemnej”
2018-04-27,
12:00
2018-04-19,
12:25
243
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Radzymin z Warszawą
2018-05-29,
11:00
2018-04-20,
12:40
244
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zmiana zagospodarowania i udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami obszaru plaży Poniatówka w Warszawie znak sprawy 27/PN/2018
2018-04-24,
11:30
2018-04-09,
10:45
245
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Rewitalizacja Parku Żeromskiego” w ramach realizacji projektu, pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znak sprawy 33/PN/2018
2018-05-11,
11:30
2018-04-13,
15:41

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych