m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2007-11-06 , 16:45:13
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Sułek
- adresBiuro Informatyki i Przetwarzania Informacji, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal235 IIp.
- telefon(0-22) 595-34-94
- emailasulek@warszawa.um.gov.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego licencji na wymienione niżej oprogramowanie:
a) Exchange Svr Ent 2007 English MVL - szt. 3
b) Office 2007 Polish MVL - szt. 1 718
c) Office Professional Plus 2007 Polish MVL - szt. 20
d) Project Server CAL 2007 Polish MVL Device CAL-szt. 15
e) Project Pro 2007 Polish MVL w/1 ProjectSvr CAL-szt. 15
f) SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 English MVL 1 Proc - szt.12
g) SharePoint Enterprise CAL 2007 Polish MVL Device CAL - szt. 100
h) SharePoint Internet 2007 Polish MVL - szt.2
i) Windows Svr Std English Lic/SA Pack MVL - szt. 71
j) Windows Server CAL English Lic/SA Pack MVL Device CAL - szt. 1 000
k) Exchange Standard CAL 2007 English MVL Device CAL - szt. 1 000
l) Visio Pro 2007 Polish MVL - szt. 30
ł) Windows Svr Std 2003 R2 Polish MVL - szt. 1
m) Windows Svr Ent 2003 R2 Polish MVL - szt. 4
n) Windows Server CAL 2003 Polish MVL User CAL - szt. 150
o) Windows Vista Business Polish UPG MVL - szt. 6
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)30.24.82.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie dokumentów załączonych do oferty
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2007-12-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=17973
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2007-12-05 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2007-12-05, 11:15, biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, p.II. pok. 2
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2007-11-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |