m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2008-11-19 , 10:56:46
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.zzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ludwik Janisławski
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22) 478-60-98
- emailljanislawski@ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarian Czekaj
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 478 61 67
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUrzad Dzielnicy Pl.Czerwca 1976 nr 1 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)34.11.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania28 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; zmiany: Dz.U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058).
2)Wykonawca musi być dopuszczony do występowania w obrocie prawnym.
3)Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Każdy wykonawca musi spełnić warunki określone jak wyżej. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie n/w oświadczeń i dokumentów.
Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma załączyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego:
1. Druk oferta (sporządzony według wzoru druku załączonego do S.I.W.Z - załącznik nr 1).
2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. (sporządzony według wzoru druku załączonego do S.I.W.Z - załącznik nr 2)
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wypełniony Opis techniczny oferowanego pojazdu (sporządzony według wzoru druku załączonego do S.I.W.Z - załącznik nr 5)

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2008-11-27
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w kasie Urzędu w poniedziałek-piątek w godz 8:00-15:30
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursus.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2008-11-27 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2008-11-27, 10:15, siedziba Urzędu
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2008-11-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |