m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2008-11-19 , 11:35:59
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Borysiuk
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal330
- telefon(0-22) 44-38 510
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji do Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Kondratowicza 20.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego,8-mio lub 9-cio osobowego, pochodzącego z bieżącej produkcji do Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUrzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Kondratowicza 20.
Główny przedmiot (CPV)34.11.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania10 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj: - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuja potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamóweinia lub przedstawią pisemnie, zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieniana podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spelnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie zlożonych przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń okreslonych w części IX..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (załacznik Nr 1 do formularza oferty), - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych -wg wzoru stanowiąego załącznik Nr 2 do formularza oferty,.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2008-11-27
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w kasie urzędu, w banku lub za zaliczeniem pocztowym..
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2008-11-27 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2008-11-27, 10:00, sala 127
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
nie dotyczy
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2008-11-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |