m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2009-06-04 , 11:47:00
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Łukomski
- adresZakład Obsługi Systemu Monitoringu, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 827-53-31
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o nowe punkty kamerowe
Opis zamówienia
Rozbudowa - wykonana pod klucz - istniejącego systemu monitoringu wizyjnego obejmująca zaprojektowanie, dostawę urządzeń i materiałów, budowę torów transmisyjnych, budowę kabli światłowodowych oraz montaż i uruchomienie rozbudowanego systemu monitoringu m.st. Warszawy kompatybilnego z zainstalowanymi w istniejącym systemie urządzeniami, zgodnie z uznanymi standardami w dziedzinie łączności, informatyki i telekomunikacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w Załączniku nr 1 do SIWZ „Program funkcjonalno-użytkowym” i we wzorze umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.31.11.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.40.00-1
32.33.32.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania16 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2 mln. zł. brutto każda, polegające na budowie lub rozbudowie systemy monitoringu wizyjnego miast;

2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej:
a. jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika projektu, posiadającą określone przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej uprawniające do projektowania obiektu budowlanego i do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie wymaganym do realizacji zadania;
b. osobą lub osobami, które pełnić będą funkcje kierownika robót i/lub projektanta, posiadające określone przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie wymaganym do realizacji zadania;
c. osobą lub osobami, które pełnić będą funkcje kierownika robót i/lub projektanta, posiadające określone przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w zakresie wymaganym do realizacji zadania;
d. osobą lub osobami, które pełnić będą funkcję kierownika robót i/lub projektanta posiadające określone przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie: sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji zadania;
e. osobą lub osobami, które pełnić będą funkcję kierownika robót i/lub projektanta posiadające określone przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne w zakresie wymaganym do realizacji zadania;
f. trzema osobami, które pełnić będą funkcję instalatorów, przeszkolonych w zakresie instalacji oferowanych kamer oraz posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia;
Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia pkt. 2 lit. a), b), c), d), e), muszą być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

3. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ;
b) dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dla osoby);
e) aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (dla podmiotu zbiorowego);
f) wykaz wykonanych z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 2 mln. zł. brutto każda, polegające na budowie lub rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego miast – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
g) dokumenty potwierdzające, że prace wyszczególnione w wykazie, o którym mowa w pkt. 3 lit. f) zostały wykonane należycie (np. referencje);
h) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca przewidzianych do realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,
i) uprawnienia osób wymienionych w pkt. 2. lit. a), b), c), d), e), potwierdzające niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia;
j) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o członkostwie we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa dla osób wymienionych w pkt 2. lit. a), b), c), d), e),
k) zaświadczenie producenta lub dystrybutora oferowanych kamer o ukończeniu szkolenia oraz kopie licencji pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia dla osób wymienionych w pkt. 2. lit. f)
l) zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy – w przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2009-06-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=25186
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2009-06-26 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2009-06-26, 13:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa, sala konferencyjna nr 16,
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2009-06-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |