m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2010-04-01 , 15:03:01
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Borkowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-18
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Jędrzejewski
- adresBiuro Kadr i Szkoleń, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 531-23-62
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie i wdrożenie pilotażu projektu Optymalizacji Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie m. st. Warszawy w oparciu o kompetencje.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie pilotażu projektu Optymalizacja Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w Urzędzie m.st. Warszawy w oparciu o kompetencje.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.41.40.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2010-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
I. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
II.1)Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt I.2):
a)wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonali, co najmniej dwa wdrożenia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, obejmujące wszystkie komórki organizacji zatrudniającej min. 500 pracowników, w zakresie:
- systemów opisywania stanowisk pracy,
- wyodrębnienia i opisania wszystkich kompetencji występujących w całości organizacji oraz dla wszystkich stanowisk pracy,
- wartościowania stanowisk pracy, lub
- systemu powiązania wyników wartościowania z systemem wynagrodzeń.
b)wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie przeprowadzili, dla organizacji zatrudniającej min. 200 pracowników, co najmniej 5 szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla grup min. 10 osobowych.
II.2) Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt I.3):
1. Oświadczą, że dysponują:
a) katalogiem min. 40 opisanych skal kompetencji; każda kompetencja ma posiadać definicję oraz pięciostopniową skalę w zakresie minimum czterech wskaźników; każdy poziom ma być opisany poprzez charakteryzujące go zachowania;
b) katalogiem testów kompetencyjnych do przynajmniej 20 kompetencji (min. 4 pytania do 1 kompetencji);
c) katalogiem pytań rekrutacyjnych do przynajmniej 20 kompetencji (min. 3 pytania do 1 kompetencji);
2. Wykażą, że dysponują osobami posiadającymi poniższe kwalifikacje:
a)Kierownik Projektu - wykształcenie wyższe, pełniący w okresie ostatnich 3 lat funkcję kierownika projektu w przeprowadzonym min. 1 projekcie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, obejmującym co najmniej wykonanie opisów stanowisk pracy oraz wyodrębnienie wszystkich kompetencji występujących w podmiocie, którego minimalne zatrudnienie wynosi 500 osób.
Osoba wskazana jako kierownik projektu nie może pełnić dodatkowo funkcji konsultanta;
b) co najmniej jeden konsultant ds. zarządzania zasobami ludzkimi - wykształcenie wyższe, doświadczenie w przeprowadzonych min. 2 projektach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, w tym przy wykonaniu opisów stanowisk pracy w podmiocie, wyodrębnieniu kompetencji występujących w podmiocie, którego minimalne zatrudnienie wynosi 200 osób;
c)co najmniej jeden konsultant ds. administracji publicznej – wykształcenie wyższe z zakresu administracja publiczna lub zarządzanie oraz posiadający co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku co najmniej specjalistycznym lub legitymujący się ukończeniem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i posiadający roczne doświadczenie w administracji publicznej.

Zamawiający dopuszcza, aby osoba wskazana jako konsultant ds. zarządzania lub konsultant ds. administracji publicznej pełniła dodatkowo funkcje drugiego konsultanta jedynie w przypadku, gdy ta osoba będzie posiadała łączne kwalifikacje wskazane w punkcie b) i c) oraz Wykonawca wskaże co najmniej 2 osoby do pełnienia funkcji konsultanta ds. zarządzania zasobami ludzkimi i co najmniej 2 osoby do pełnienia funkcji konsultanta ds. administracji publicznej.

II.3)Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
II.4) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt I i II.
III.Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I i II:
a)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ;
b)wykaz wykonanych usług - co najmniej dwa wdrożenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt II.1) lit. a), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
c)wykaz przeprowadzonych szkoleń - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt II.1. lit. b),w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
d)dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi i szkolenia wyszczególnione w wykazie, o którym mowa w pkt III.lit b) i c), zostały wykonane należycie;
e) oświadczenie na spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, określonym w pkt II.2)1. - wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ;
f)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w pkt II.2)2.
- lit. a), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia oraz na potwierdzenie doświadczenia - wskazanie ilości przepracowanych lat na stanowisku i nazwy pracodawcy);
- lit. b), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia oraz na potwierdzenie doświadczenia -wskazanie ilości przepracowanych lat na stanowisku i nazwy pracodawcy);
- lit. c), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia oraz na potwierdzenie doświadczenia -wskazanie ilości przepracowanych lat na stanowisku i nazwy pracodawcy);
- wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ;
g)pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

V.Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
- dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru – np. Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
V.Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt I, II, III i IV (12 i 13 SIWZ), a w szczególności zgodnie z zapisem pkt IV, udokumentowując, iż oferta została podpisana przez osobę/y właściwie umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2010-04-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=28453
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2010-04-15 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2010-04-15, 12:00, Biuro Zamówień Publicznych ul. Senatorska 36, 00-960 Warszawa, sala 15, IV piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2010-04-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |