m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2010-04-08 , 13:12:54
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagdalena Bielawska
- adresBiuro Promocji Miasta, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1123
- telefon(0-22) 656 65 37
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych
Opis zamówienia
a. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych na potrzeby Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z podziałem na części zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja materiałów reklamowych i promocyjnych. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały graficzne potrzebne do wykonania projektu graficznego lub gotowe projekty graficzne w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
b. Wszystkie materiały reklamowe będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
c. Na wszystkie materiały reklamowe objęte niniejszym postępowaniem oraz na wykonane na tych materiałach znakowania Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia ich Zamawiającemu.
d. Materiały reklamowe, będące przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający będzie zamawiał sukcesywnie na podstawie pisemnego zamówienia przesłanego faksem lub drogą elektroniczną w zależności od bieżących potrzeb. W zamówieniu tym wyznaczony zostanie termin dostarczenia zamówionych materiałów reklamowych jednak nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia wysłania. Dostawa pierwszego zamówienia nastąpi nie wcześniej niż na 30 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 6 części, zgodnie z podziałem przyjętym w Specyfikacji materiałów reklamowych i promocyjnych - załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie każdej (jednej lub kilku) części zamówienia.

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwanej w ogłoszeniu ustawą.

Numer sprawy: ZP/GP/341/II-60/10.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany numer sprawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)22.46.20.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część I wg Specyfikacji materiałów reklamowych i promocyjnych - zał. nr 1 do SIWZ0,00
2Część II wg Specyfikacji materiałów reklamowych i promocyjnych - zał. nr 1 do SIWZ0,00
3Część III wg Specyfikacji materiałów reklamowych i promocyjnych - zał. nr 1 do SIWZ0,00
4Część IV wg Specyfikacji materiałów reklamowych i promocyjnych - zał. nr 1 do SIWZ0,00
5Część V wg Specyfikacji materiałów reklamowych i promocyjnych - zał. nr 1 do SIWZ0,00
6Część VI wg Specyfikacji materiałów reklamowych i promocyjnych - zał. nr 1 do SIWZ0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2010-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna tych Wykonawców którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 zamówienie obejmujące wykonanie i dostawę materiałów reklamowych o wartości pojedynczego zamówienia nie niższej niż 50.000 PLN brutto

2. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: /nie dotyczy/

3. INNE DOKUMENTY
a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;
b) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej, itp) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y właściwie umocowaną/e, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;
c) Próbki w ilości po 1 szt. każdego z oferowanych materiałów reklamowych. Wszystkie próbki materiałów muszą posiadać cechy jakościowe i techniczne odpowiadające wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem logo. Każdy z dostarczonych materiałów musi posiadać taki rodzaj nadruku jaki Wykonawca będzie stosował przy realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny i pozostałych kryteriów (kryteria jakościowe) oceny określonych w SIWZ i ogłoszeniu. Dla obliczenia liczby punktów jaką otrzyma dana oferta w ramach każdego z kryteriów jakościowych Zamawiający dokona oceny poszczególnych materiałów reklamowych na podstawie dołączonych próbek. Złożone wraz z ofertą próbki zostaną załączone do protokołu z postępowania i będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Wykonawca zagraniczny
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 2 i 3 a w szczególności zgodnie z zapisem pkt 3 lit b) SIWZ, udokumentowując, iż oferta została podpisana przez osobę/y właściwie umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
trwałość i odporność na ścieranie wykonanych oznakowań15 %
trwałość elementów ruchomych15 %
ogólna estetyka10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2010-04-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=28502
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2010-04-23 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2010-04-23, 12:00, Warszawa, ul. Senatorska 36, sala nr 16
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2010-04-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |