m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2010-04-30 , 13:24:12
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Pietrzak
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-14
- emailepietrzak@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Rostecka - Tokarz
- adresBiuro Promocji Miasta, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 656-61-07
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki m. st. Warszawy do 2020 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki m.st. Warszawy do 2020 roku składające się z trzech części: a. Diagnoza turystyki m.st. Warszawy, b. Strategia Rozwoju Turystyki m.st. Warszawy, c. Plan wdrożenia Strategii Rozwoju Turystyki m.st. Warszawy. Cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zostanie podzielony na trzy etapy: I etap - obejmuje prace przygotowawcze, opracowanie raportu metodycznego i organizacyjnego, uruchomienie projektu opracowania Strategii Rozwoju Turystyki m.st. Warszawy do 2020 roku II etap - obejmuje prace badawczo - analityczne, opracowanie diagnozy turystyki m.st. Warszawy III etap - obejmuje prace projektowe, opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki m.st. Warszawy do 2020 roku oraz Planu wdrożenia Strategii Rozwoju Turystyki m.st. Warszawy. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)73.22.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2010-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.1.2)
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu strategii rozwoju turystyki miasta o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 200 000 i o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto w ramach jednego zamówienia lub polegającą na opracowaniu strategii rozwoju turystyki dla regionu obejmującego co najmniej jedną aglomerację miejską o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 200 000 i o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto w ramach jednego zamówienia;
2) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.1.3)
dysponują lub będą dysponować co najmniej sześcioosobowym zespołem spełniającym poniższe wymagania:
 Kierownik projektu - doświadczenie w kierowaniu co najmniej 3 projektami w zakresie opracowania strategii na poziomie miasta lub gminy lub powiatu lub województwa lub kraju, wykonywanymi w ciągu ostatnich 5 lat, w tym co najmniej 1 w zakresie turystyki, których wartość wynosiła co najmniej 70 000 zł brutto w ramach jednego zamówienia. Każdy z projektów powinien być zrealizowany z udziałem co najmniej 5 interesariuszy instytucjonalnych. Przyjmuje się, że interesariuszem instytucjonalnym jest instytucja lub firma, która brała bezpośredni udział w wypracowaniu rezultatów projektu.
 Ekspert ds. kreowania produktów turystycznych - doświadczenie w kierowaniu
opracowaniem co najmniej trzech projektów w zakresie kreacji produktów turystyki miejskiej i kulturowej dla miasta o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 000, wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat,
 Ekspert ds. kreowania produktów turystycznych - doświadczenie w kierowaniu opracowaniem co najmniej trzech projektów w zakresie kreacji produktów turystyki miejskiej i kulturowej poza granicami Polski dla miasta o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 000, wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat,
 Ekspert ds. badań - doświadczenie polegające na zaprojektowaniu co najmniej pięciu badań, obejmujących wykonanie pogłębionych analiz statystycznych i interpretacji danych ilościowych oraz sporządzeniu analizy wyników badań, zakończonych wnioskami, w tym co najmniej jedno badanie musi dotyczyć turystyki;
 Ekspert ds. zarządzania turystyką - doświadczenie w kierowaniu wdrażaniem
co najmniej trzech projektów turystycznych na poziomie miejskim lub regionalnym, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat;
 Ekspert ds. komunikacji - doświadczenie polegające na opracowaniu i realizacji co najmniej trzech planów komunikacji w projektach obejmujących konsultacje, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat.
1.2.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
1.2.4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1.
2. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
2.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom;
2.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do SIWZ;
b) wykaz prac (usług) należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ na potwierdzenie warunku określonego w pkt 1.2.1) SIWZ;
c) dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie prac (usług), o których mowa w pkt 2.2.1. lit. b) SIWZ;
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniających wymagania określone w pkt 1.2.2) SIWZ - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;
e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2.3. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu;
Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru – np. Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena40 %
Koncepcja metodyczna realizacji zadań merytorycznych 35 %
Koncepcja metodyczna realizacji zadań organizacyjnych 25 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2010-05-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=28788
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2010-05-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2010-05-21, 11:00, Warszawa, ul. Senatorska 36, IV piętro, pok. 16
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2010-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |