m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2011-05-23 , 13:14:51
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Gładysz
- adresBiuro Ochrony Środowiska, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 257 92 44
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sporządzenie mapy akustycznej m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Mapy akustycznej m.st. Warszawy, opracowanie Systemu
do gromadzenia i przetwarzania danych akustycznych, przebudowa Serwisu internetowego znajdującego
się pod adresem: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/ oraz wdrożenie pracowników do użytkowania map
akustycznych, Serwisu internetowego oraz Systemu do gromadzenia i przetwarzania danych akustycznych.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:
a) Etap 1 - zostanie zrealizowany do 10 listopada 2011r.
b) Etap 2 - zostanie zrealizowany do 15 czerwca 2012r
3. Numer Sprawy: ZP/LL/271/III-96/11
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5. Zmiana postanowień warunków umowy w zakresie sposobu realizacji umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia,
b) Zaistnienia okoliczności, z przyczyn obiektywnych niezależnych od stron niniejszej umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji prac przewidzianych w §1 niniejszej umowy, gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań.
6. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych : Aleksandra Gładysz – Biuro Ochrony Środowiska, tel. +48 22 257-92-44; Lidia
Lechowska – Biuro Ochrony Środowiska, tel. +48 22 257-92-59
7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.35.40.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.32.00.00-4


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2012-06-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium120000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1. ppkt 2) SIWZ, wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali z należytą starannością, co najmniej:
a) dwa zakończone wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania danymi przestrzennymi obejmującego również integrację danych, o wartości minimum 70 000 zł brutto każde.
Przez system informatyczny do zarządzania danymi przestrzennymi Zamawiający rozumie system umożliwiający pozyskiwanie, wprowadzanie, zarządzanie i analizowanie danych przestrzennych (dotyczących obiektów, zjawisk lub procesów, które znajdują się w przyjętym układzie współrzędnych) za pomocą urządzeń komputerowych.
b) dwa wdrożenia portali internetowych/intranetowych, zawierający minimum jedną interaktywną mapę.
2.2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.ppkt 3) SIWZ:
a) Wykażą, że dysponują/będą dysponować przynajmniej jednym akustykiem posiadającym doświadczenie w zakresie akustyki środowiska, który brał udział w pracach związanych ze sporządzeniem co najmniej jednej mapy akustycznej dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, na które nałożono obowiązek wynikający z art. 117 ust. 2 pkt 1) oraz z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
b) Wykażą, że dysponują/będą dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w koordynowaniu prac przy tworzeniu co najmniej jednej strategicznej mapy hałasu wykonanej zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., dla co najmniej dwóch z czterech rodzajów źródeł hałasu jednocześnie (drogowego, szynowego, przemysłowego, lotniczego), z wykorzystaniem metod obliczeniowych i pomiarowych oraz w oparciu o przetwarzanie danych z wykorzystaniem technik GIS,
c) Wykażą, że dysponują/będą dysponować przynajmniej dwoma osobami, które posiadają minimum 3 letnie doświadczenie w pomiarach hałasu środowiskowego,
d) Wykażą, że dysponują/będą dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie techniczne i specjalizację z zakresu urbanistyki, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, posiadającą aktualne zaświadczenie Okręgowej Rady Izby Urbanistów do wykonywania zawodu urbanisty,
e) Wykażą, że dysponują/będą dysponować przynajmniej jednym programistą od stron www, posiadającym doświadczenie w pracy z technologiami: Oracle Fusion Middleware, MapViewer 11g i JavaScript,
f) Wykażą, że dysponują/będą dysponować przynajmniej jednym grafikiem komputerowym posiadającym doświadczenie w tworzeniu stron WWW,
g) Wykażą, że dysponują/będą dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu baz danych,
h) Oświadczą, że dysponują/będą dysponować oprogramowaniem do obliczeń i modelowania hałasu środowiskowego, które realizuje algorytmy zalecane Dyrektywą 2002/49/WE., na które będą posiadać, ważną przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia, licencję
2.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
2.4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 2
3. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
3.1. Oferta powinna składać się z:
1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom,
2) oświadczeń, wykazów i dokumentów wymienionych w pkt. 13.2 niniejszej specyfikacji;
3.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
3.2.1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 12:
a) pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ;
b) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (opisanego w pkt 2.1.lit. a) SIWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ;
c) dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w pkt 3.2.1. lit. b) SIWZ;
d) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (opisanego w pkt 2.1.lit. b) SIWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;
e) dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w pkt 3.2.1. lit. d) SIWZ;
f) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ;
g) oświadczenie o dysponowaniu oprogramowaniem do obliczeń i modelowania hałasu środowiskowego - wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ;
h) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3.2.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób);
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2011-07-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=33281
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2011-07-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2011-07-04, 10:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy: 00-095 Warszawa, ul. Senatorska 36, IVp., pok. 15
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2011-05-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |