m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2012-01-26 , 15:26:09
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Pietrzak
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-14
- emailepietrzak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie aktualizacji osnowy wysokościowej III klasy na terenie Dzielnic: Ursus, Włochy i cz. Ochoty i Woli m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
1.Opracowanie obejmuje obszar Dzielnic: Ursus, Włochy i cz. Ochoty i Woli m. st. Warszawy. 2.Powierzchnia ogólna opracowania: ok. 6600 ha 3.Przewidywany zakres ilościowy prac:- inwentaryzacja reperów I, II, III klasy: około 370 reperów, - stabilizacja reperów ściennych: około 40 reperów, - stabilizacja reperów ziemnych: około 30 reperów, - pomiar linii osnowy wysokościowej III klasy: około 100 km, - pomiar odcinków kontrolnych: około 40 km, - pomiar w celu wyznaczenia współrzędnych reperów ziemnych: około 70 reperów, - kameralne opracowanie wyników pomiaru osnowy wysokościowej III klasy: około 140 km, - aktualizacja i kartowanie reperów na mapie zasadniczej: około 400 znaków. Na obszarze opracowania około 60% powierzchni to tereny o zwartej zabudowie, pozostały obszar to zabudowa luźna jednorodzinna oraz tereny rolne i leśne. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawna terenie Dzielnic: Ursus, Włochy i cz. Ochoty i Woli m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)71.25.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2012-11-12
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniających ww. warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie jego spełnienia wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej jedną pracę dotyczącą aktualizacji geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy, obejmującą pełny cykl realizacji, tj. inwentaryzację, projekt z zatwierdzeniem, stabilizację, pomiar, wyrównanie sieci i obliczenie wysokości punktów, przyjętą przez właściwy ODGiK. Praca musi dotyczyć zadania, w którym pomierzono minimum 50 km linii osnowy wysokościowej III klasy.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniających ww. warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie jego spełnienia wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 2-ma osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) z zakresu 1 geodezyjne pomiary sytuacyjno -wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; b) Dokument potwierdzający, że prace geodezyjne i kartograficzne stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub inną jednostkę organizacyjną utworzoną zgodnie przepisami prawa, jeżeli przedmiot jej działania obejmuje prowadzenie tych prac, zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Niewskazanie wymogu wynikającego z treści art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne spowoduje odrzucenie przez zamawiającego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. c) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, d) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty wraz z ofertą, (o których mowa w lit a), które będą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2012-02-03
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=36016
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2012-02-03 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2012-02-03, 12:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Senatorska 36, IV piętro, pok. 17, 00-095 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
V.1. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Zbigniew Kowalewski, główny specjalista w Biurze Geodezji i Katastru tel.(022) 44-316-19; 2) w zakresie formalno - prawnym: Pani Ewa Górska, główny specjalista w Biurze Zamówień Publicznych tel.: (022) 443-14-14. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwaną w ogłoszeniu ustawą. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym wykonawcy powinni powoływać się na numer sprawy: ZP/EG/271/II-8/12..
V.2. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2012-01-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |