m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2012-07-18 , 15:24:09
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Krych-Palusińska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal333
- telefon(0-22) 545-73-33
- emailzam_publ@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychNorbert Poniewierski
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal524
- telefon(0-22) 5457264
- emailnorbert.poniewierski@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal333
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal530
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – etap I
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – etap I.
Jezioro Zgorzała o powierzchni ca 11,0 ha znajduje się w zlewni Kanału Jeziorki między ul.Baletową, a ul.Trombity. Głównym celem odbudowy w/w jeziora jest uzyskanie retencji w zlewni Kanału Jeziorki, co ze względu na jego częste i gwałtowne wezbrania – jest ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych w jego zlewni, a szczególnie zabudowanych terenów osiedli położonych wzdłuż w/w kanału oraz domów wokół akwenu.
1. Prace swym zakresem będą obejmowały wykonanie:
1)Robót ziemnych związanych z odtworzeniem, uformowaniem i zagospodarowaniem czaszy jeziora;
2)Robót ziemnych związanych z odspojeniem i wywózka mas ziemnych (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu);
3)Robót związanych z rozbiórką istniejącego przepustu pod ul. Dumki odprowadzającego wody z Jeziora Zgorzała do Kanału Jeziorki( zły stan techniczny, nieodpowiednie parametry przepustowości), budowa w jego miejscu nowego o odpowiednich parametrach z progiem na wlocie stabilizującym wodę w pierwszym zbiorniku;
4)Robót związanych z budową progu pomiędzy zbiornikami jeziora stabilizującym wodę w drugim wyższym zbiorniku jeziora;
5)Robót związanych z budową przepustu drogowego pod ul. Dumki w południowej części jeziora;
6)Robót związanych z budową biofiltrów na wlotowych odcinkach rowów w celu ochrony jakości wody jeziora;
7)Robót związanych z rozbiórką i przebudową linii energetycznej;
8)Wycinka drzew i krzewów.

Jezioro, oprócz funkcji „małej retencji”, będzie także elementem stanowiącym czynnik funkcji krajobrazowej oraz przyrodniczej z zachowaniem różnorodności fauny i flory.

UWAGA!
Dla obsługi budowy przewidziane są: ulica Kórnicka, droga technologiczna – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym – ulica Dumki. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych dróg na koszt Wykonawcy.

2. Zakres robót:
1)Roboty przygotowawcze:
a) roboty pomiarowe;
b) rozbiórka nawierzchni asfaltowych o pow. ca 200 m² i przepustów;
c) ułożenie i rozbiórka dróg technologicznych;
d) wycinka drzew 1691 szt. i krzewów wraz z wywozem na odległość do 2 km;
2)Roboty ziemne:
a) odspojenie i wywóz mas ziemnych ca 68 000 m3 na odległość do 15 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca składania lub magazynowania mas ziemnych);
3)Roboty konstrukcyjne:
a) próg piętrzący z gabionów między jeziorem dolnym, a górnym;
b) przepust pod ul. Dumki;
c) przepust na Kanale Jeziorki (przekrój eliptyczny 214cmx164cm);
4)Budowa oczyszczalni wód zasilających zbiornik:
a) biofiltry z koszy kamienno-siatkowych -2 szt.;
5)Przebudowa linii napowietrznej;
6)Roboty wykończeniowe i umocnieniowe.

Powyższy opis stanowi równocześnie treść załącznika nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ wraz z załącznikami oraz projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, a także:
1.Dokumentacja projektowa:
1)Projekty budowlano-wykonawcze - załącznik nr 8a) do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy;
2)Przedmiary robót - załącznik nr 8c) do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 4 do wzoru umowy;
2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8b) do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy.

INFORMACJE DODATKOWE:
1). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości do 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na wykonaniu robót z zakresu branży melioracyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej lub elektrycznej – na terenie Jeziora Zgorzała i terenach przyległych i będą powtórzeniem tego samego rodzaju robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2).Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
2.Wymagania dotyczące wnoszenia wadium:
Wadium wniesione w formach określonych w ppkt od 20.2.2. do 20.2.5 SIWZ – musi zawierać zobowiązanie, zgodne z art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
„Zamawiający zatrzymuje wadium:
1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
Ponadto w odniesieniu do gwarancji wadialnych, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ona charakter "bezwarunkowy", "nieodwołalny", a suma gwarancyjna płatna jest na "pierwsze żądanie”.
3. Pozostałe wymagania dotyczące wnoszenia wadium określone zostały w pkt 20 SIWZ.
3). W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie określonym w §2 ust.5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz w zakresie:
1.Zmiany terminu wykonania (zakończenia) zamówienia określonego w sekcji II. Ogłoszenia w szczególności z powodu:
a.wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych;
b.wystąpienia robót - zamiennych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
z zastrzeżeniem, iż w powyżej wyspecyfikowanych przypadkach termin wykonania zamówienia przesuwa się o czas trwania uzasadnionych powodów (przyczyn).
2.Zmiany terminów wykonania (zakończenia) poszczególnych robót częściowych wyspecyfikowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa powyżej oraz o których mowa w §2 ust.5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
3.Zmniejszenia wynagrodzenia umownego z powodu wystąpienia robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony, a w przypadku robót dodatkowo kosztorys różnicowy, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.
4.Zmiany kadry, tj. osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór zamówienia ze strony Wykonawcy, nadzór ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób kierujących odpowiednio budową/danymi robotami ze strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa odpowiednio w sekcji III. pkt I.4) lit. a), c)-d) Ogłoszenia, natomiast w odniesieniu do osób świadczących usługi wycinki, mają być to osoby posiadające do najmniej kwalifikacje, o których mowa w sekcji III. pkt I.4) lit. b) Ogłoszenia.
5.Zmiany podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. rozwiązanie umowy łączącej go z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego lub zakresu robót zlecanych w ramach podwykonawstwa.
6.Zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa - Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)45.24.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.24.40.00-9
45.11.00.00-1
45.23.32.20-7
77.21.14.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-10-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium150000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał¹ (tj. zakończył):
a)w ramach jednej umowy - jedną robotę budowlaną której zakres obejmował min. odtworzenie jeziora/jezior lub stawu/stawów o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5ha, przy czym w zakres odtworzenia jeziora/jezior lub stawu/stawów wchodzić ma min.: wykop mas ziemnych z czaszy jeziora/jezior lub stawu/stawów w łącznej ilości nie mniejszej niż 30 000m³ i wywóz niniejszych mas ziemnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 30 000m³ - LUB w ramach dwóch umów - dwie roboty budowlane, których łączny zakres obejmował min. odtworzenie jeziora/jezior lub stawu/stawów o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5ha, przy czym w zakres odtworzenia jeziora/jezior lub stawu/stawów wchodzić ma łącznie min.: wykop mas ziemnych z czaszy jeziora/jezior lub stawu/stawów w łącznej ilości nie mniejszej niż 30 000m³ i wywóz niniejszych mas ziemnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 30 000m³;
oraz
b)w ramach jednej, dwóch lub trzech umów co najmniej jedną robotę budowlaną której/których łączny zakres obejmuje min.:
ba)budowę² lub remont³ budowli hydrotechnicznej/ych, to jest przepustu/ów o łącznej długości nie mniejszej niż 18 m;
oraz
bb)budowę² lub remont³ budowli hydrotechnicznej, to jest progu piętrzącego;
oraz
bc) budowę² lub remont³ budowli hydrotechnicznej/ych z koszy siatkowo-kamiennych nie mniejszej/ych niż 200m³.
UWAGA!
¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
2 Pod pojęciem „budowy” należy rozumieć wykonywanie nowej budowli hydrotechnicznej/ych w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę budowli hydrotechnicznej/ych;
3 Pod pojęciem „remont” należy rozumieć wykonywanie robót przywracających stan pierwotny budowli hydrotechnicznej/ych, a niestanowiących bieżącej konserwacji.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oraz dokumentach wyszczególnionych w sekcji III. pkt II.1. Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia oraz dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, iż dysponuje dopuszczonymi do ruchu urządzeniami technicznymi w ilości co najmniej:
a) 10 szt. samochodów samowyładowczych;
oraz
b) 4 szt. koparek jednonaczyniowych;
oraz
c) 3 szt. koparko-spycharek;
oraz
d) 2 szt. koparko-ładowarek;
oraz
e) 1 szt. spycharki gąsienicowej.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oraz dokumencie wyszczególnionych w sekcji III. pkt II.1. Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia oraz dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
a)co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji techniczno-budowlanej do kierowania robotami w zakresie obiektów budowlanych melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.);
oraz
b)co najmniej pięcioma osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie/kurs upoważniające/y je do wykonywania pracy z użyciem pilarki;
oraz
c)co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.);
oraz
d)co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oraz dokumencie wyszczególnionych w sekcji III. pkt II.1. Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia oraz dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700 000 złotych.
UWAGA!
1)W przypadku gdy posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa będzie podana w innej walucie niż złoty polski Zamawiający dokona przeliczenia odpowiednio wartości podanej kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej – na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oraz dokumencie wyszczególnionych w sekcji III. pkt II.1. Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia oraz dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

IV. INNE DOKUMENTY
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych – innego/ych podmiotu/ów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wskazać należy, iż w myśl bieżącej linii orzeczniczej (np. wyrok KIO z dnia 18.05.2010 r., sygn. akt. 786/10, wyrok KIO z 14.07.2010 r., sygn. akt 1333/10, wyrok KIO z dnia 03.09.2010 r., sygn. akt. 1801/10, wyrok KIO z dnia 18.11.2010 r., sygn.akt. 2407/10):
Udowodnienie dysponowania wymienionymi w art. 22 ust. 1 pkt 2) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych zasobami może mieć różną postać oraz treść - stosownie do rodzaju tego zasobu a także stosunku prawnego łączącego wykonawcę z podmiotem udzielającym zasobu jak i charakteru i zakresu porozumienia pomiędzy tymi podmiotami. Udowodnienie to powinno obejmować nie tylko wykazanie faktu udostępnienia niniejszemu Wykonawcy zasobów przez uprawnionego ich dysponenta (podmiot trzeci udzielający odpowiednich zasobów), ale także winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego zasobu. Jeżeli zatem przedmiotem udostępnienia na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych są zasoby takie jak wiedza i doświadczenie wymagane dla realizacji zamówienia, to wskazane zobowiązanie powinno uwzględniać taki właśnie charakter tego zasobu, w tym okoliczność, że nie jest możliwe przeniesienie czy udostępnienie wiedzy lub doświadczenia bez osobistego uczestnictwa podmiotu w realizacji przyszłego zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca, czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę, bowiem nie można przekazać, ani zobowiązać się do udzielenia wiedzy i doświadczenia bez osobistego udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. W przeciwnym bowiem wypadku, w sytuacji gdy brak w ogóle informacji o zaangażowaniu podmiotu udzielającego doświadczenia w realizacji zamówienia - Zamawiający będzie uprawniony do uznania, że Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu, przedkładający samo tylko zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia innego podmiotu bez wskazania uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, nie udowodnił dysponowania odpowiednim zasobem.
Dodatkowa informacja do sekcji III. pkt II.1) Ogłoszenia!
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. warunku opisanego przez Zamawiającego w sekcji III. pkt I.5) Ogłoszenia), polegać będzie na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, zgodnie z art. 26 ust. 2b. ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w sekcji III. pkt. II.1. Ogłoszenia (dokument wymieniony jako czwarty) Ogłoszenia dotyczącej tych podmiotów.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2012-08-03
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2012-08-03 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2012-08-03, 12:45, Siedziba Zamawiajacego przy Al.KEN 61, sala konferencyjna - pok. nr 524A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2012-07-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |