m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-08 , 12:27:02
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alicja Giller
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal104
- telefon(0-22) 336-61-26
- emailgiller.alicja@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont elewacji budynku przy Al. Ujazdowskich 49 w Warszawie
Opis zamówienia
Remont elewacji budynku przy Al. Ujazdowskich 49 w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Al. Ujazdowskie 49
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania91 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
1)wykaz wykonanych robót budowlanych - co najmniej 2 zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każde zamówienie brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
2)dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
2.wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Kierownik robót budowlanych powinien posiadać uprawnienia wynikające
z § 24 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz.987)
2) oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje konserwatora lub kierownik prac konserwatorskich posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Konserwator lub kierownik prac konserwatorskich powinien posiadać uprawnienia wynikające z § 22 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych(Dz. U. Nr 165, poz.987)
3.wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp) - opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
4.wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy pzp - oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
5.nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp:
1)oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
2)oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-04-23
Cena: 50,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w kasie ZGN lub przelewem na konto w CitiBank 91 1030 1508 0000 0005 5087 9085
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-04-23 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-04-23, 09:15, siedziba ZGN Warszawa Śródmieście ul. Szwoleżerów 5 pok. 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |