m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-09 , 12:04:35
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. J. Bartoszewicza 5 w Warszawie
Opis zamówienia
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. J. Bartoszewicza 5 w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. J. Bartoszewicza 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)wykaz wykonanych robót budowlanych co najmniej 2 zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
b)dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
2)wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiada uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp) - opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż cena oferty
4)wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy pzp - oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
5)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp: oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-04-24
Cena: 39,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa ZGN lub przelewem na konto w CitiBank 91 1030 1508 0000 0005 5087 9085
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-04-24 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-04-24, 09:30, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |