m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-09 , 13:31:35
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Roszczyk-Kozłowska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 53-37-632
- emailj.roszczyk@bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabella Krajowska-Kukiel
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 443 76 62
- emaili.krajowska-kukiel@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo – ETAP I.
Na Etap I składa się budowa zespołu budynków komunalnych wielorodzinnych (budynek nr 1 i nr 2) z usługami (przedszkolem w parterze jednego z budynków) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, parkingami i placem zabaw m. in.:
- budowa budynku nr 1 wraz z przedszkolem,
- budowa budynku nr 2,
- budowa garażu podziemnego nr 1,
- budowa garażu podziemnego nr 2,
- wykonanie zakresu objętego projektem Zagospodarowania terenu a w tym infrastruktury towarzyszącej, dróg wewnętrznych, parkingów, placów zabaw, przyłączy, sieci itp.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia oferty wadium:
1. Kwota i termin wniesienia wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 04.07.2013 r. Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.05.2013 r. godz. 10:00 .
2. Formy i miejsce wnoszenia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego. Nr konta: 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043.
(Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wpłaci wadium w formie pieniądza w kasie Urzędu);
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, ze zm.)
UWAGA!!! Oryginał wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70 w godz.: poniedziałek: 8 00 – 17 30 ; wtorek - piątek: 8 00 – 15 30
3. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 tj.: [Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1). Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2). Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy].

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.
2. Formy i miejsce złożenia zabezpieczenia. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego Nr konta: 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, ze zm.);
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.
3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących.
Rozliczenie między Stronami za wykonane roboty następowało będzie na podstawie:
1) faktur częściowych VAT wystawionych do 80 % wynagrodzenia umownego za odebrane w ramach odbiorów okresowych roboty, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, wystawianych na podstawie poszczególnych protokołów rzeczowo - finansowych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
2) faktury końcowej VAT wystawionej z tytułu prawidłowo wykonanych
i odebranych robót, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Zamawiający będzie dokonywał płatności faktur Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze VAT w terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty faktury VAT Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy faktura ta zostanie wystawiona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jak również zgodnie z postanowieniami Umowy, określającymi warunki jej wystawienia. Strony postanawiają przy tym, że wynagrodzenie Wykonawcy objęte każdorazową fakturą będzie uznane przez Strony za należycie uiszczone każdorazowo w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy są one następstwem:
1) konieczności rezygnacji z określonego zakresu robót przez Zamawiającego, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji umowy, będzie wynikiem konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;
2) konieczności wykonania robót zamiennych wynikającej w szczególności z tego powodu, że:
a) wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową;
b) przyjęta w dokumentacji projektowej technologia wykonania robót jest niemożliwa do realizacji ze względu na, w szczególności nie zainwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie przystąpienia lub po rozpoczęciu wykonywania umowy;
c) wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych;
3) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy;
4) wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak:
a) znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia;
b) znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
c) wynikających z „siły wyższej” ;
d) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego;
e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót;

Odwołania
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań. Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676, Polska. E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, tel. +48 224587801, fax +48 224587800, www.uzp.gov.pl

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Terminy na wniesienie odwołań:
1). odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2). odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
3). odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.21.13.40-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.41.00-1
45.23.24.60-4
45.23.31.20-6
45.23.22.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-12-01
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium800000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
A. Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – sporządzony wg załącznika Nr 2 do SIWZ – druk „Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.;
2. nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego Wykonawcę. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – jedynie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę
d) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy ) albo – sporządzoną wg załącznika nr 4 do SIWZ - informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców działających wspólnie o udzielenie zamówienia, listę albo informację, wraz z ofertą składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawca zagraniczny.
1). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b), c), d),e ), f), g) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2). Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. e), f) i g) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b), c) i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b), c), d), e), f) i g) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy wymienione w pkt 3 ppkt 2 muszą być zachowane odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4). Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Zamawiający przeliczy w następujący sposób: a) wartość zrealizowanych robót budowlanych – wg średniego kursu NBP z dnia podanego jako termin ostatecznego wykonania zamówienia; b) posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa – wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu; c) wartość posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu / z pierwszego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą [spełnia – nie spełnia] w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

B. Zdolność ekonomiczna i finansowa
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1. Posiadanie rocznych obrotów w wysokości min. 60.000.000,00 PLN. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
2. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 16.000.000,00 PLN. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3. Posiadanie opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 25.000.000,00 PLN. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Na potwierdzenie spełniania ww waruków Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1. sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, potwierdzającego, że Wykonawca osiągnął roczne obroty w wysokości min. 60.000.000,00 PLN
2. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 16.000.000,00 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 25.000.000,00 PLN.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą [spełnia – nie spełnia] w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

C. Kwalifikacje techniczne
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji co najmniej:
a) jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj.: budowy co najmniej jednego budynku lub kompleksu wielokondygnacyjnego, wielorodzinnych budynków mieszkalnych z garażem podziemnym, o kubaturze co najmniej 40000 m3, w ramach jednego terenu budowy oraz w stanie gotowym do zamieszkania tj. z pełnym wykończeniem i wyposażeniem.
b) jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj.: budowy co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o charakterze oświatowym i kubaturze co najmniej 3500 m3.
c) jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj.: budowy co najmniej jednej drogi dojazdowej wraz z parkingami i chodnikami o łącznej powierzchni co najmniej 1000 m2.
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania powyższego warunku poprzez przedstawienie wykonanych prac łącznie w ramach jednej budowy lub oddzielnie dla każdej roboty budowlanej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wielkość średniego rocznego zatrudnienia na poziomie minimum 200 osób. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

3. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym co najmniej osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej:
A. Kierownik budowy – Zamawiający wymaga aby posiadał minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym kierowanie budową co najmniej jednego wielokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego o kubaturze co najmniej 15000 m3
B. Kierownik robót o specjalizacji geotechnicznej
- drogowej:
Kierownik robót drogowych – Zamawiający wymaga aby posiadał minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych w tym kierowanie robotą budowlaną co najmniej jednej drogi o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2.
- telekomunikacyjnej:
Kierownik robót telekomunikacyjnych – Zamawiający wymaga aby posiadał minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych w tym kierowanie co najmniej jedną robotą budowlaną telekomunikacyjną o wartości zadania nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto.
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych:
Kierownik robót sanitarnych – Zamawiający wymaga aby posiadał minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych, w tym kierowanie budową co najmniej jednego wielokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego o kubaturze co najmniej 5000 m3
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
Kierownik robót elektrycznych – Zamawiający wymaga aby posiadał minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych, w tym kierowanie budową co najmniej jednego wielokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego o kubaturze co najmniej 5000 m3
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w różnych specjalnościach przez tę samą osobę.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty
1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania– sporządzony wg załącznika Nr 5 do SIWZ – druk „Doświadczenie zawodowe”, a także załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
UWAGA – w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie , określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

2. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia na poziomie minimum 200 osób. oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie.


3. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ – druk „osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”; b) oświadczenie, że osoby wymienione w druku „osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą [spełnia – nie spełnia] w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-05-06
Cena: 10000,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Urzędu na parterze
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-05-06 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2013-07-04
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-05-06, 10:15, siedziba Zamawiającego, pok. 421, IV p.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |