m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-09 , 13:32:48
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresMarii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-18-35
- faks(0-22) 833-57-35
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jacek Litwin
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 833-56-96
- emailzgnzoliborz@home.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Litwin
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 833-56-96
- emailzgnzoliborz@home.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70.
Opis zamówienia
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Żoliborz, ul. Powązkowska 70
Główny przedmiot (CPV)45.33.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.30.00-9
45.40.00.00-1
45.45.30.00-7
45.44.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-04-23
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ZGN Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, dział księgowości
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnzoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-04-24 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-04-24, 09:30, ZGN, 01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery 1, dział techniczny
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |