m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-12 , 10:42:26
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Gołębiewska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal314
- telefon(22) 443-74-91
- emaila.golebiewska@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Rostkowska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal409
- telefon(0-22) 545 72 27
- emailarostkowska@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal314
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal407
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa ścieżki rowerowej i przykanalika oraz przebudowa chodnika w rejonie ul. Dolina Służewiecka i Parku im. R. Kozłowskiego
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie:
1. Ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 – 2,5 m: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z polimerami 0/6,3 mm – kolor naturalny grub. 4 cm; podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm;
2. Chodnika:
- rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych i obrzeży oraz podbudowy chodnika, na powierzchni wskazanej w dokumentacji projektowej;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm i podbudowie z pospółki stabilizowanej mechanicznie grub. 15 cm;
3. Oznakowania pionowego;
4. Oznakowania poziomego;
5. Odwodnienia – budowa przykanalika Dn 0,20 m z rur kamionkowych glazurowanych; studni z kręgów betonowych ø 1,2 m z włazem ø 600 typu ciężkiego – 2 szt; studzienek osadnikowych betonowych Dn 0,50 m – 2 szt; wpustów ulicznych ściekowych kołnierzowych C250-D400 – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, a także:
1. Dokumentacja projektowa:
1) Projekty budowlane (projekt drogowy ścieżki rowerowej, projekt drogowy przebudowy chodnika, projekt odwodnienia) - załącznik nr 1A) do SIWZ;
2) Przedmiary robót (przedmiar w zakresie budowy ścieżki rowerowej, przedmiar w zakresie przebudowy chodnika, przedmiar w zakresie odwodnienia) - załącznik nr 1C) do SIWZ;
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR w zakresie budowy ścieżki rowerowej, STWiOR w zakresie przebudowy chodnika, STWiOR w zakresie odwodnienia) - załącznik nr 1B) do SIWZ.

INFORMACJE DODATKOWE
1) W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie:
1. Zmiany terminu wykonania zamówienia określonego w sekcji II Ogłoszenia w szczególności z powodu:
a. wstrzymania robót, w tym ich rozpoczęcia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego;
b. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
c. wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych;
d. wystąpienia robót - zamiennych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
e. sytuacji opisanej w § 2 ust. 3 oraz § 13 wzoru umowy,
f. siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności takiej jak: klęski żywiołowe;
z zastrzeżeniem, iż w powyżej wyspecyfikowanych przypadkach termin wykonania zamówienia przesuwa się o czas trwania nadzwyczajnych powodów.
2. Zmniejszenia wynagrodzenia umownego z powodu wystąpienia robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony, a w przypadku robót dodatkowo kosztorys różnicowy, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Zmiany kadry, tj. osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór zamówienia ze strony Wykonawcy, nadzór ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy, ma być to osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje, o których mowa w sekcji III pkt I.4) Ogłoszenia.
4. Zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub z powodu sytuacji opisanej § 7 ust. 3 oraz ust. 4 wzoru umowy.

2). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na: robotach drogowych, wprowadzeniu stałej organizacji ruchu, robotach odwodnieniowych, założeniu trawników i będą powtórzeniem tego samego rodzaju robót zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm. st. Warszawa - Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.10.00-8
45.11.20.00-5
45.23.30.00-9
45.23.32.70-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-07-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał (tj. zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
a) remoncie, budowie lub przebudowie drogi/dróg, ścieżki/ścieżek, placu/placów, parkingu/parkingów lub chodnika/chodników;
oraz
b) remoncie, budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym w sekcji III pkt II.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z późn.zm.) i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.);

oraz
b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót w branży kanalizacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z późn.zm.) i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.);

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym w sekcji III pkt II.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
INFORMACJA UZUPEŁNIAJACA: Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IV. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

V. INNE DOKUMENTY
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III pkt I.2) Ogłoszenia, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wykazu robót budowlanych oraz dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III pkt I.4) Ogłoszenia, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
3) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia – innego/ych podmiotu/ów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim/i stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-04-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-04-29 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-04-29, 12:00, Siedziba Zamawiającego przy Al.KEN 61, sala konferencyjna - pok. nr 424
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |