m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-15 , 14:31:01
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailpragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Ziemska
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal215
- telefon(0-22) 44 35 507
- emailwzp@pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgata Ziemska
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal215
- telefon(0-22) 44 35 507
- emailwzp@pragapld.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa ulicy Łysogórskiej o długości 166 mb w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Łysogórskiej o długości 166 mb w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Łysogórskiej na odc. od ul. Podolskiej do ul. Beskidzkiej (dł. 166 mb), z odwodnieniem jezdni, oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych, usunięciem kolidujących drzew i krzewów, nasadzeń krzewów w pasie drogowym i ochroną istniejących drzew, założeniem trawników oraz budową wodociągu wraz z przyłączami. Orientacyjny zakres robót: - rozbiórki: nawierzchni z płyt betonowych, chodników z płyt 50x50x7, nawierzchni z brukowca, krawężników betonowych 15x30, obrzeży 8x30, materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy, - zdjęcie humusu gr. 15 cm, formowanie nasypów, - ścinanie i karczowanie drzew 15÷40 cm - około 95 szt., - profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy górnej podbudowy gr. 15 cm z kruszyw łamanych, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 6 cm, oczyszczenie i skropienie emulsją, nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - ustawienie krawężników betonowych 15x30, krawężników 15x25, obrzeży 30x8, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, chodnika z płyt 40x40x6,5, - ustawienie słupków do znaków drogowych, mocowanie tarcz do znaków, oznakowanie poziome farbą odblaskową, - sadzenie krzewów - około 800 szt., rozściełanie torfu i kory, obsianie trawników, - wykonanie kanałów z rur kamionkowych kielichowych śr. 200 mm, śr. 300 mm, wykonanie studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem, studni rewizyjnej 1200 mm, - budowa oświetlenia ulicy: zabezpieczenie kabli energetycznych, układanie kabli energetycznych YDYżo3x2,5 mm2, YKYżo5x2,5 mm2, montaż słupów aluminiowych H=8 m wraz z oprawami typu Iridium SGS452 GB CR - 5 kpl., - budowa wodociągu DN 100 mm wraz z przyłączami PE 50x4,6 mm. - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe zajęcia pasa drogowego ulicy Łysogórskiej na czas prowadzenia robót, uzgadniać z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. prowadzenie robót elektroenergetycznych. - Wykonawca obowiązany jest do pisemnego poinformowania gestorów sieci infrastruktury technicznej o prowadzeniu robót, związanych z regulacją urządzeń naziemnych, stanowiących elementy tych sieci. - W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne dojścia do domów, umożliwi dojazd samochodami lub wcześniej uzgodni z właścicielami posesji okresowy uzasadniony brak takiego dojazdu. 2. Zakres robót określają: - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość robót uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego

UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona,
aktualna treść ogłoszenia lub jej modyfikacja jest dostępna pod adresem: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.30.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-08-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków

1.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz co najmniej 2 robót budowlanych o wartości brutto po min. 500.000,- PLN ), obejmujące budowę /przebudowę ulic wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

1.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków

1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej: - 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej, Osoba posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej musi posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót. - 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika robót muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm). b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opłacona polisa ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną 500.000,- PLN

2 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

2.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
3. INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty
1. Wypełnionego Formularza Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiący załączniki Nr 6 do SIWZ. Kosztorys ofertowy służy jedynie do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia. 4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-04-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-05-08 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-05-08, 12:00, pok. 203
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |