m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-17 , 11:12:03
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 87 01
- faks(0-22) 325 54 68
- e-mailtargowek.zzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Ciach
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 696
- emaileciach@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTeresa Użdalewicz
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal309
- telefon(0-22) 44 38 635
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa ul. Kaśki Kariatydy na odcinku ul. Senna - ul. Wieniecka w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych polegających na : przebudowie ul. Kaśki Kariatydy na odcinku ul. Senna - ul. Wieniecka w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. ROBOTY DROGOWE I WPROWADZENIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - CPV 45233252-0, 45233290-8 1)ciąg pieszo jezdny długości 100 m o szerokości 6,40 - 7,70 m, o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z tłucznia stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm, wzmocnienia podłoża z gruntu stab. cementem grubości 15 cm oraz pospółki grubości 10 cm 2)próg z kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm, na podbudowie z tłucznia stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm, wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm oraz pospółki grubości 10 cm. 2.2. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICY - CPV 45316110-9 1) demontaż 2 wysięgników z 2 oprawami 2) demontaż linii napowietrznej 1 x AL 25 mm2 - 53 m 3) ustawienie 5 słupów oświetleniowych z oprawami 70 W 4) ułożenie kabli zasilających oświetlenie YKYżo 5x16 mm2 - 139 m 5) ułożenie rur ochronnych z PCV o śr. Do 75 mm - 79 m 6) ułożenie rur ochronnych z PCV o śr do 110 mm - 25 m 2.3. BUDOWA ODWODNIENIA ULICY - CPV 45111200-0, 45231300-8 1)ułożenie kanałów rurowych DN 200 L=38,5 m 2)studnie chłonne DN 1200 - 6 szt. 3)studnie osadnikowe DN 1200 - 2 szt. 4)wpusty uliczne 2 szt. 2.3. WYTWORZENIE I UTRZYMANIE DEPRESJI WÓD GRUNTOWYCH DLA POTRZEB BUDOWY ODWODNIENIA ULICY - CPV 45232452-5 Dla wytworzenia i utrzymania depresji w projekcie przewidziano zastosowanie igłofiltrów..
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Kaśki Kariatydy
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.52-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.32.90-8
45.31.61.10-9
45.11.12.00-0
45.23.13.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania105 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażającego się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była budowa, przebudowa dróg publicznych o nawierzchni jezdni z kostki brukowej co najmniej kategorii gminnej o wartości brutto nie mniejszej niż 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) każde,W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek może być spełniony wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz co najmniej jedną osobę w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek może być spełniony wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek może być spełniony wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)kosztorysy ofertowym opracowanym metodą szczegółową, o którym mowa w Dziale XII ust. 1 pkt 2 SIWZ - wg zał. nr 8a, 8b, 8c i 8d do SIWZ, - zał. nr 8a, 8b, 8c i 8d do oferty w 2 egzemplarzach, 2)wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom z podaniem jej zakresu rzeczowego wg kosztorysów ofertowych - zał. nr 9 do oferty. W przypadku nie wskazania części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, załączenie do oferty w/w załącznika nie jest wymagane, 3)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Dziale VI ust. 1 pkt. 5 - załącznik nr 10 do oferty. W przypadku nie wskazania innych podmiotów, załączenie do oferty ww. załącznika nie jest wymagane.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-05-06
Cena: 50,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Płatne w kasie urzędu, banku lub za zaliczeniem pocztowym
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-05-07 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-05-07, 10:00, Siedziba Zamawiającego sala 321
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |