m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-19 , 14:15:44
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailpragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal218
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal218
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa ulicy Cukrowniczej o długości 170 mb w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Cukrowniczej o długości 170 mb. z odwodnieniem jezdni, oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych, usunięciem kolidujących drzew i krzewów, nasadzeń krzewów w pasie drogowym i ochroną istniejących drzew, założeniem trawników.
Orientacyjny zakres robót:
- rozbiórki: nawierzchni betonowych, z kostki betonowej, z płyt betonowych; rozbiórka ogrodzeń z siatki i prefabrykatów; rozbiórka budynków garaży, materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy,
- roboty ziemne: wykopy, formowanie nasypów, umocnienie skarp płytami ażurowymi,
- ścinanie i karczowanie drzew śr. 15 cm i krzewów, zabezpieczenie drzew,
- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10 cm, wykonanie warstwy górnej podbudowy gr. 20 cm z kruszyw łamanych, podbudowy z betonu asfaltowego gr. 6 cm, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30, 15x25, obrzeży 30x8, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej gr. 8 cm, chodnik z płyt 40x40x6,5, - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- ustawienie słupków do znaków drogowych i mocowanie tarcz do znaków, oznakowanie poziome farbą akrylową odblaskową,
- wykonanie kanałów z rur kamionkowych śr. 200 mm, wykonanie studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem, studni rewizyjnej śr. 1200 mm,
- budowa oświetlenia ulicy: zabezpieczenie kabli energetycznych, układanie kabli energetycznych YDYżo3x2,5 mm2, YKYżo5x2,5 mm2, montaż słupów stalowych obustronnie ocynkowanych o gr. ścianki min. 4 mm, stopa zabezpieczona żywicą lub elastomerem, H=8 m typu SSO-60/80/4p, lub równoważne wraz z oprawami typu Iridium SGS452 GB CR lub równoważne,
- układanie kabli YAKY 4x150/1kV, YAKY 4x35/1kV, YAKY 4x120/1kV, YAKY 4x70/1kV.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Cukrownicza
Główny przedmiot (CPV)45.23.30.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.10.00-8
45.11.27.00-2
45.23.10.00-5
45.23.20.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-08-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) wykazanie co najmniej 2 robót budowlanych o wartości brutto min. 400 tys. PLN każda polegających na budowie/przebudowie ulic o nawierzchni asfaltobetonowej z odwodnieniem, oświetleniem i urządzeniem zieleni w pasie drogowym, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej:
- 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz przynajmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
b) złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
INNE DOKUMENTY
1. Wypełniony Formularz Oferty.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy + przedmiary robót) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków - zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument potwierdzający oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-05-09
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-05-09 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-05-09, 12:00, 03-833 Warszawa, ul.Podskarbińska 6, sala 203, II piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |