m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-24 , 10:01:04
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy
- adres1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-40-00
- faks(0-22) 443-40-01
- e-mailwesola.poczta@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wesola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Włodzimierz Grzybowski
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal210
- telefon(0-22) 773-60-27
- emailwesola.zp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Borowski
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 773-60-22
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal210
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokalstanowisko Nr 5 lub 6
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
BUDOWA ULICY UŁAŃSKIEJ WRAZ Z ODCINKIEM ULICY POGODNEJ
OD ULICY UŁAŃSKIEJ DO KANAŁU WAWERSKIEGO
Opis zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa ulicy Ułańskiej wraz z odcinkiem ulicy Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego.
Do zakresu robót związanego z powyższym zadaniem należy wykonanie:
1. Przebudowa kolizji energetycznych na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jana Pawła II wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego
2. Budowa oświetlenia na odc. od ul. Pogodnej do ul. Jana Pawła II
3. Budowa odwodnienia na odc. od ul. Husarskiej do ul. Jana Pawła II z włączeniem do Kanału Wawerskiego
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na odc. od ul. Jeździeckiej do ul. Jana Pawła II
5. Roboty drogowe na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jana Pawła II wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego
6. Roboty związane z remontem przepustu nad kanałem wawerskim w ul. Pogodnej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Warszawa-Wesoła
Główny przedmiot (CPV)45.23.30.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.00.00-1
45.23.24.10-9
45.25.56.00-5
45.31.61.10-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-05-13
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
a) przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) wykażą wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych (minimum klasy technicznej L – lokalne), o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,- zł brutto (każda).
b) oświadczą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownicy robót (min. po jednej osobie) posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami) w specjalności:
- drogowej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
a) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Uwaga:
Zamawiający dokona oceny powyższych warunków dopuszczających Wykonawców do udziału
w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ, W TYM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
1/ wypełniony formularz oferty - wg wzoru określonego w załączniku załącznik nr 1(w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu).
2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert.(w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy działający na podstawie wpisu do rejestru),
3/ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 4. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu),
4/ oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownicy robót (min. po jednej osobie) posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami) w specjalności:
- drogowej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 3. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu),
5/ oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wg wzoru określonego w załączniku nr 2a. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu;
6/ oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg wzoru określonego w załączniku nr 2b. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),
7/ kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu).
Uwaga: Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, określając dla każdej pozycji przedmiaru ceny jednostkowe.
8/ wykaz części zamówienia zleconych podwykonawcom – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 (załączyć, w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecać prace podwykonawcom lub polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego z nim stosunków) – (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu),
9/ informację o nienależeniu do grupy kapitałowej wg wzoru określonego w załączniku nr 8 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)(w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),
10/ zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 9(dokument ten składa podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-05-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wesola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-05-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-05-17, 11:00, sala 120
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |