m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-04-24 , 14:39:52
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Rychowiecka
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
- telefon(0-22) 53 37 567
- emailu.rychowiecka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksander Sokołowski
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal315
- telefon(0-22) 53-37-622
- emaila.sokolowski@bemowo.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie obejmujący ul. Karabeli o długości ok. 200m, powierzchnia pasa drogowego ok. 2300 m² i odcinek ul. Wyki o długości ok. 80 m, powierzchnia pasa drogowego ok. 1200 m²
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.42-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania5 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu drogi, o nawierzchni asfaltowej, wraz z robotami brukarskimi o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 PLN
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
2.Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej:
-jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej;
Zamawiający dopuszcza uprawnienia w ograniczonym zakresie.
Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia (w Części I pkt 1 lit c) ppkt.(załącznik nr 6 do SIWZ) muszą być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
3.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków należy przedłożyć:
-wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy, określonym w pkt jw.
5.Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
-lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, żę nie należy do grupy kapitałowej

7.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy są one następstwem:
1) koniczności rezygnacji z określonego zakresu robót przez Zamawiającego, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji umowy, będzie wynikiem konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;
2) konieczności wykonania robót zamiennych wynikającej w szczególności z tego powodu, że:
a) wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową;
b) przyjęta w dokumentacji projektowej technologia wykonania robót jest niemożliwa do realizacji ze względu na, w szczególności nie zainwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie przystąpienia lub po rozpoczęciu wykonania umowy;
c) wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych;
3) konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy
4) wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak:
a) znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze zamówienia:
b)znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
c)wynikających z siły wyższej
d)wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego;
e)warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót

8.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-05-09
Cena: 65,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, parter kasa Urzedu
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-05-09 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2013-06-07
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-05-09, 09:15, Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 423, IV piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-04-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |