m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-05-07 , 15:26:52
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alina Czajkowska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
- telefon(0-22) 44 35 683
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Szymańska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, WIR, ul Żelazna 99, 01-017 Warszawa
- lokal14
- telefon(0-22) 443 57 33
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa ulic Banderii i Gostyńskiej (znak sprawy: 20/ZP/13)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Banderii i Gostyńskiej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące branże: 1) Drogi i organizacje ruchu: a. Nawierzchnie jezdni z asfaltu - 641 m2. b. Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 1575 m2. c. Nawierzchnie zjazdów i wzmocnionych chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 922 m2. d. Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 1180 m2. e. Nawierzchnie chodników z płyt betonowych 50x50x7 - (187 + 20) = 207 m2. f. Oznakowanie pionowe i poziome ulicy. 2) Przebudowę kanalizacji deszczowej: a. Kanał z rur kamionkowych Ø 150 - 9,8 m. b. Kanał z rur PVC Ø 160 - 38,5 m. c. Kanał z rur PVC Ø 315 - 37,5 m. d. Kanał z rur HOBAS Ø 150 - 7,5 m. e. Studnie rewizyjne Ø 1200 - 4 szt. f. Wpusty uliczne - 9 szt. 3) Oświetlenie ulic oraz przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej: a. Słupy oświetleniowe - 16 szt. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w nw. dokumentacji, która stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ : 1) Projekt wykonawczy pt. Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej w Warszawie wykonany przez Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.o., ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa: - tom 1. Projekt układu drogowego, - tom 2. Projekt stałej organizacji ruchu, - tom 4. Projekt odwodnienia ulicy, - tom 5. Projekt oświetlenia, - tom 5.2. Projekt oświetlenia - Inwentaryzacja kabli energetycznych. 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pt. Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej w Warszawie- STWiOR: - Branża drogowa, - Odwodnienie ulicy, - Oświetlenie. 3) Przedmiary pt. Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej w Warszawie: - Branża drogowa, - Odwodnienie ulicy, - Oświetlenie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: - realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuka techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi i zapisami umownymi, - zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji (w tym także do wznowienia i odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej) wraz z inwentaryzacją powykonawczą. - przekazania Zamawiającemu materiał z rozbiórki nawierzchni jezdni (destrukt asfaltowy) pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni na jego prośbę. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru ww. materiałów. 4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Gwarancja: okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia powinien wynosić 36 miesięcy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (tj. Formularzu Ofertowym) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.52-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.13.00-8
45.11.10.00-8
45.11.20.00-5
45.22.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-09-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium23000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

--------------------------------------------------------------------
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na przebudowie bądź budowie ulicy obejmujące układanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem ulicy i oświetleniem o minimalnej wartości brutto 300.000,00 zł. każda. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Części V SIWZ złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

----------------------------------------------------------------------
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 1243, poz. 1623 z późn. zm.) w nw. specjalnościach: - drogowej - kierownika budowy - co najmniej jedną (1) osobą, - instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - kierownika robót - co najmniej jedną (1) osobą, - instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych - kierownika robót - co najmniej jedną (1) osobą. Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą należeć do Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Części V SIWZ złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

----------------------------------------------------------------------

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

* wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
* wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Dokumenty, z których wynika umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga aby ww. zobowiązanie zawierało w swojej treści: 1) okres jakiego dotyczy zobowiązanie, 2) informację wskazującą, który konkretny zasób jest udostępniany, tj.: - w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretna formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo), - w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-05-24
Cena: 120,95 zł.
Miejsce dokonania opłaty: siedziba zamawiajacego lub za zaliczeniem pocztowym
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.wola.waw.pl/page/83,zamowienia-publiczne.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-05-24 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-05-24, 09:30, siedziba zamawiającego, sala nr 110
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-05-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |