m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-05-28 , 11:59:30
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Ulandowska
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 654-91-92 w.9219
- emailzzp@zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Biernawski
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal0
- telefon(022) 811-09-60 w 9702
- emailm.biernawski@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac rozbiórkowych kładki dla pieszych nad ul. Marymoncką przy ul. Przy Agorze w Warszawie wraz z przebudową sieci trakcyjnej (w formie „Projektuj i wykonaj”)
Opis zamówienia
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH KŁADKI DLA PIESZYCH NAD UL. MARYMONCKĄ PRZY UL. PRZY AGORZE W WARSZAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI TRAKCYJNEJ (W FORMIE „PROJEKTUJ I WYKONAJ”)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.23.41.26-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-1
45.23.41.26-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. spełniają warunki, dotyczące:
1.1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
1.1.2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 1.1.2 musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 1.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.
1.3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:
1.3.1 W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) wykonał co najmniej jedną rozbiórkę drogowego obiektu inżynierskiego, o powierzchni co najmniej 250m2 na terenie miejskim;
b) wykonał prace polegające na wymianie, montażu lub rozbiórce elementów konstrukcji nośnej obiektu inżynierskiego nad torami tramwajowymi,
oraz załączając wykaz tych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej) i prawidłowo ukończone.
1.3.2. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie mu powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko wymienione poniżej:
L.p. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień w latach - Doświadczenie jako kierownik podobnych robót lub z-ca kierownika) staż pracy:
1. Kierownik robót mostowych – 1 - co najmniej 2 lata – co najmniej 5 lat;
Osoby wskazane powyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).
1.3.3. Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawca musi mieć do dyspozycji następujące narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia:
1) dźwig samojezdny o udźwigu powyżej lub równych 30 ton – 1 szt;
2) zestawy do cięcia gazowego – 2 szt.;
3) samochód ciężarowy do przewozu elementów o nośności powyżej 10 ton – 1 szt.;
1.3.4. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:
1.3.4.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
1.3.4.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z
przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
1.3.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
2.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:
2.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1a.
2.1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Doświadczenie Wykonawcy”). W wykazie winny być wskazane, przez wykonawcę robót roboty, polegające na wykonaniu co najmniej jednej rozbiórki drogowego obiektu inżynierskiego, o powierzchni co najmniej 250m2 na terenie miejskim oraz wykonaniu pracy polegającej na wymianie, montażu lub rozbiórce elementów konstrukcji nośnej obiektu inżynierskiego nad torami tramwajowymi.
Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody, potwierdzające że roboty te dotyczące najważniejszych robót, określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej) i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.
2.1.2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 2.1.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.1.2.
2.1.2.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 2.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
2.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 1.3.2. - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.1.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót w celu realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, o którym mowa w pkt. 1.3.3. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 („Potencjał techniczny”).
2.1.5. Rachunek zysków i strat (część sprawozdania finansowego) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty za okres jak w zdaniu poprzednim.
2.1.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
2.1.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 2.1.5., 2.1.6., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 1.3.4.
2.1.8. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów dotyczących, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:
2.2.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.
2.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 5.
2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2.2.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
2.4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2.4.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
2.7. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
2.7.1. Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich podmiotów, zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt. 9.5 SIWZ.
2.7.2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 2.2. i 2.3. winny być złożone przez każdy podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 2.1. , dokumenty składa ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-06-12
Cena: 16,47 zł.
Miejsce dokonania opłaty: KASA - ZDM ul. Chmielna 120
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zdm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-06-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-06-12, 11:00, ZDM - ul. Chmielna 120; sala konferencyjna nr 402
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-05-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |