m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-05-29 , 14:26:21
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal
- telefon
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal
- telefon
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal8
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich fontanny znajdującej się na Skwerze Batalionu AK Wigry przed kinem Muranów przy ul. Andersa w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowo - konserwatorskich fontanny znajdującej się na Skwerze Batalionu AK Wigry przed kinem Muranów przy ul. Andersa w Warszawie. Zakres prac obejmuje konserwację elementów kamiennych i żeliwnych fontanny. Fontanna wpisana została do rejestru zabytków ruchomych z dnia 29.06.1989r rejestr B-2460. Zamawiający rozszerzy odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez wad. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest następującą dokumentacją: -Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, -Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ -Projektem prac remontowo konserwatorskim stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ,.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-08-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca w ramach posiadania wiedzy i doświadczenia wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków zawierających elementy kamienne i żeliwne o wartości minimum 50 000zł. brutto każda oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca w ramach dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: dysponuje jedną osobą, która spełnia warunki określone w § 22 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 roku, które stanowią: ust. 1: Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi lub badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków, ust. 2: W dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów, o których mowa w ust. 1, prace konserwatorskie, prace restauratorskie i badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają przynajmniej średnie wykształcenie w danej dziedzinie oraz odbyły co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków lub zamiast dysponowania osobą wskazaną powyżej dysponuje jedną osobą, która spełnia warunki określone w § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 roku, który stanowi: Robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z póź zm.) oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych i jedną osobą, która posiada kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki, o którym mowa w § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 roku, który stanowi: Osoby, które uzyskały zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz. U. Nr 31, poz. 197) oraz § 17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. nr 16, poz. 55), zachowują uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do prac konserwatorskich i robót budowlanych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca w ramach wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla Wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w w/w okresie 1 000 000 złotych (jeden milion złotych) według załączonego wzoru, który stanowią załączniki nr 6a lub nr 6b do SIWZ,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do oferty (Formularz ofertowy musi być zgodny w treści ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), muszą być załączone: 1. Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Potwierdzenie wniesienia wadium wg wymagań określonych w pkt. 22 - 26 SIWZ; 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres i udzielone (podpisane) przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 4. Pełnomocnictwo do reprezentacji w postępowaniu albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 5. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów określonych w pkt 10.6 SIWZ - wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10 SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-06-18
Cena: 40,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Z T P CITI BANK HANDLOWY Warszawa Nr 88103015080000000550890003.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-06-18 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-06-18, 09:15, 18.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Warszawa, ul. Jezuicka 1/3; pokój 12 , IV piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-05-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |