m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-06-05 , 10:37:36
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Renata Wróblewska - Piaszczyk
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 699-82-89
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychHalina Miturska
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 17
- lokal35
- telefon(22) 443 94 75
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont elewacji z piaskowca budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie (znak sprawy ZP-75/13).
Opis zamówienia
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji z piaskowca budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie, zgodnie z: 1. Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Projekt techniczny architektoniczno-budowlany dla remontu elewacji z piaskowca budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie, wykonany w dniu 4 maja 2013 r., przez ARCH-STUDIO Pracownia Projektowa. Autorem projektu jest arch. Robert Grudziąż. 2) Przedmiar robót dla remontu elewacji z piaskowca budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie, wykonany w dniu 30 kwietnia 2013 r., przez ARCH-STUDIO Pracownia Projektowa. Autorem opracowania jest arch. Robert Grudziąż. 2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu elewacji z piaskowca budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie, wykonaną w dniu 4 maja 2013 r., przez ARCH-STUDIO Pracownia Projektowa. Autorem opracowania jest arch. Robert Grudziąż. W zakres zamówienia wchodzi m. in.: - wymiana okładziny ściennej z płyt piaskowca ścian od dziedzińca (elewacja południowa, wschodnia, zachodnia) ok. 306 m2; - wymiana obramowań okien i parapetów okiennych remontowanych elewacji; - remont schodów zewnętrznych od podwórka z wykonaniem obłożenia z płytek klinkierowych i balustrady ze stali nierdzewnej; - naprawa tynku i malowanie fragmentu elewacji nad schodami od podwórka; - remont i malowanie balustrady stalowej na dachu od podwórka; - wymiana rury gazowej na elewacji - instalacja wewnętrzna. UWAGA: Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru pisemną opinię ornitologiczną dotyczącą ochrony ptaków w trakcie prowadzonych robót.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 3) ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 4) w następstwie zaleceń wynikających z opinii ornitologicznej, 5) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, 6) działania siły wyższej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnicz Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)45.22.35.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.45.41.00-5
45.44.23.00-0
45.33.30.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-09-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł. (brutto). Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. W zakresie wykazania spełniania warunku Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
INNE DOKUMENTY
1) pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 2) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-06-20
Cena: 17,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Kasa Urzędu
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.srodmiescie.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-06-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-06-20, 12:30, Sala Rady
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-06-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |