m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-06-06 , 11:26:51
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Boćkowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 300 35 28
- emaildorota.bockowska@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDorota Boćkowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 300 35 28
- emaildorota.bockowska@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kotłowni gazowej oraz wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Pustelnickiej 20.
Opis zamówienia
1.Zamówienie obejmuje:
1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kotłowni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego w tym:
a)opracowanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach niezbędnych do budowy kompletnej kotłowni
b)opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do budowy wewnętrznej instalacji gazowej
2)opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w pełnym zakresie realizacji
3)dostawę wszystkich elementów niezbędnych do budowy, funkcjonowania i eksploatacji obiektu
4)wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych kubaturowych
5)wykonanie robót budowlanych ziemnych
6)dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych przez PIP, PSP, DT oraz wszystkich innych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na uruchomienie kotłowni
7)przeprowadzenie uruchomienia technologicznego w terminie ustalonym przez Zamawiającego
8)uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
9)opracowanie dokumentacji powykonawczej z dokumentami dopuszczenia do ruchu
10)opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
11)występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej, we wszystkich sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wyposaży Wykonawcę w stosowne pełnomocnictwa. Wykonawca nie ma prawa przedkładania do zatwierdzenia przez właściwe organy żadnych dokumentów, czy zmian do dokumentów, przed uprzednim uzyskaniem na nie pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany wyrazić stanowisko w terminie do 3 dni roboczych dla dokumentów, a dla projektów budowlanych i wykonawczych do 14 dni roboczych od dnia przedłożenia ich Zamawiającemu przez Wykonawcę. Brak stanowiska Zamawiającego w tych terminach uważa się za wyrażenie zgody.
2. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 za zmianą Dz. U. Nr 170 z 2006 r. poz. 1217)
3. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP oraz BIOZ, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
4.Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPustelnicka 20
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.32.00.00-7
45.33.30.00-0
45.33.00.00-9
45.11.12.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu lub modernizacji kotłowni gazowej o mocy minimum 60 kW, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową na budowę kotłowni gazowej o mocy nie mniejszej niż 60 kW.
W przypadku gdy Wykonawca wykazuje spełnienie powyższego warunku polegając na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli zostanie wykazane uczestnictwo tego podmiotu w realizacji zamówienia i określony zostanie charakter tego uczestnictwa.
1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1) Odnośnie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
2) Odnośnie osób zdolnych do wykonania zamówienia, warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej:
a)uprawnienia budowlane do projektowania:
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która zaprojektowała co najmniej 1 kotłownię gazową
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i gazowych,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika robót muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-rządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm)
Osoby pełniące kierownika robót muszą mieć co najmniej trzyletnią praktykę zawodową.
c)Robotnicy wykwalifikowani:
- 1 robotnikiem wykwalifikowanym w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającym świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach, co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje,
- 1 robotnikiem wykwalifikowanym w specjalności instalacji gazowych posiadającym świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach, co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach gazowych oraz odpowiednie kwalifikacje,
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są:
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn obiektywnych wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Wskazanie: 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu lub modernizacji kotłowni gazowej o mocy minimum 60 kW, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową na budowę kotłowni gazowej o mocy nie mniejszej niż 60kW.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ i zgodnie z warunkiem określonym w pkt 7.1.3.
5. Opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości 80 000,00 zł.

B.W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy złożyć następujące dokumenty:
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał).
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7-10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
12 Dokumenty, o których mowa w pkt 7 oraz w pkt 11 a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 8-10 oraz w pkt 11 b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć druk Oferty, dowód wniesienia wadium.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-06-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-06-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-06-21, 12:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy ul. Walewska 4- świetlica, 04-022 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-06-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |