m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-06-07 , 14:08:39
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Patrycja Tobera
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal424
- telefon(22) 44 34 235
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Nowik
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal226
- telefon(22) 44 34 277
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal424
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalnr 1, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tumskiej odc. ul. Chrościckiego - ul. Świetlana, w ramach zadania „Prace naprawcze nawierzchni dróg”
Opis zamówienia
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia
1)Przedmiotem zamówienia zgodnie z nazwą zadania inwestycyjnego jest: zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tumskiej odc. ul. Chrościckiego - ul. Świetlana, w ramach zadania „Prace naprawcze nawierzchni dróg”.
2)Zakres prac obejmuje m. in.:
-wykonanie prac projektowych:
-uzyskanie mapy do celów projektowych
-opracowanie projektu remontu ulicy Tumskiej w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów oraz przepustów
-wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu
-wykonanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
-opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót - 2 egz. w wersji papierowej;
-opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egz. w wersji papierowej;
Wyżej wymienione opracowania dostarczyć należy również w formie cyfrowej (płyta CD) - całość w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
-wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania wg opracowanej dokumentacji projektowej, Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany wg kodów CPV:
45 23 32 20-7 IA01-9 - roboty w zakresie nawierzchni dróg-projekt i wykonanie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wielkość zamówień uzupełniających stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, gdy są one następstwem:
1)konieczności rezygnacji z określonego zakresu robót przez Zamawiającego, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji umowy, będzie wynikiem konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;
2)konieczności wykonania robót zamiennych wynikającej w szczególności z tego powodu, że: a)wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową;
b)przyjęta w dokumentacji projektowej technologia wykonania robót jest niemożliwa do realizacji ze względu na, w szczególności nie zainwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie przystąpienia lub po rozpoczęciu wykonywania umowy;
c)wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych; 3)konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy; 4)wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak:
a)znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia;
b)znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; c)wynikających z siły wyższej;
d)wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego;
e)warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót;
5)za dopuszczalne należy uznać zmiany kierownika robót wskazanego w ofercie. Nowy kierownik robót musi posiadać uprawnienia nie gorsze niż wskazane w ofercie,
6)za dopuszczalne należy uznać zmiany projektanta wskazanego w ofercie. Nowy projektant musi posiadać uprawnienia nie gorsze niż wskazane w ofercie,
7)za dopuszczalne należy uznać zmiany rzeczowego zakresu prac przewidzianych dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty,
8)możliwa jest zmiana podwykonawców. W sytuacji, gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, opierał się na zasobach innych podmiotów, które następnie brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia, jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany niezbędne jest wykazanie przez nowego podwykonawcę spełniania warunku w zakresie nie mniejszym niż wykazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy (zamawiający i wykonawca) zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zmiany muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
- Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
-Termin realizacji zamówienia.
Termin rozpoczęcia prac projektowych - w dniu podpisania umowy.
Termin zakończenia prac projektowych- 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin rozpoczęcia robót - w ciągu 3 dni od daty odebrania dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez zastrzeżeń.
Termin zakończenia robót - 15.11.2013r.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.20-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnianie warunku oceniane będzie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, o których mowa w SIWZ cz. III pkt 3 ppkt 1), 2), tj. -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
-wykaz wiedzy i doświadczenia:
-w przypadku wykazu robót budowlanych, dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i ewentualnie zobowiązanie zgodnie z zapisem zawartym w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych o którym mowa w Informacjach dodatkowych.
-w przypadku wykazu usług, dowody czy usługi zostały wykonane należycie i ewentualnie zobowiązanie zgodnie z zapisem zawartym w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych o którym mowa w Informacjach dodatkowych.
W wykazie wiedzy i doświadczenia:
-w przypadku robót budowlanych powinny znaleźć się informacje, że wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał;
-w przypadku usług powinny znaleźć się informacje, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał;
I. co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej o wartości, co najmniej 300.000,00 zł brutto;
ORAZ
co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości, co najmniej 300.000,00 zł brutto;
ORAZ
co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie projektu drogowego o wartości, co najmniej 20.000,00 zł brutto;
LUB
II. co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej i roboty w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej wartości, co najmniej 600.000,00 zł brutto;
ORAZ
co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie projektu drogowego o wartości, co najmniej 20.000,00 zł brutto;
LUB
III. co najmniej 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującą projekt drogowy i roboty drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej oraz roboty w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej wartości, co najmniej 620.000,00 zł;
Przez jedną robotę budowlaną zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.
DO WYKAZU DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWANYCH należy załączyć dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wśród dowodów załączanych do oferty muszą być dowody dotyczące robót budowlanych wymaganych kwotowo i rodzajowo przez zamawiającego;
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj. od dnia 20 lutego 2013 roku, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
DO WYKAZU DOTYCZĄCEGO USŁUG należy załączyć dowody czy usługi zostały wykonane należycie;
Wśród dowodów załączanych do oferty muszą być dowody dla usług wymaganych kwotowo i rodzajowo przez zamawiającego;
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj. od dnia 20 lutego 2013 roku, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Wykaz wiedzy i doświadczenia należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie oceniany łącznie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnianie warunku oceniane będzie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, o których mowa w SIWZ cz. III pkt 3 ppkt 1), 3), tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych i ewentualnie zobowiązanie zgodnie z zapisem zawartym w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych o którym mowa w Informacjach dodatkowych.
Ze złożonych dokumentów powinno wynikać, że wykonawca dysponuje:
- zagęszczarką - 3 szt.
- koparko-ładowarką - 2 szt.
- samochodem samowyładowczym - 3 szt.
- walcem stalowym - 2 szt.
- walcem ogumionym - 2 szt.
- rozściełaczem mas bitumicznych szerokość min. 6 m - 1 szt.
Wykonawca sporządza wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego potencjał techniczny będzie oceniany łącznie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnianie warunku oceniane będzie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ cz. III pkt 3 ppkt 1), 4), 5), tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i ewentualnie zobowiązanie zgodnie z zapisem zawartym w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych o którym mowa w Informacjach dodatkowych.

Ze złożonego oświadczenia i dokumentów powinno wynikać, że wykonawca dysponuje:
-kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zamawiający nie dopuszcza uprawnień do kierowania robotami tylko w drogach wewnętrznych).
„i”
-projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zamawiający dopuszcza uprawnienia w ograniczonym zakresie).
Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie oceniany łącznie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
- wykaz robót budowlany wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
W wykazie wiedzy i doświadczenia muszą być wpisane:
I. co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej o wartości, co najmniej 300.000,00 zł brutto; ORAZ co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości, co najmniej 300.000,00 zł brutto; ORAZ co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie projektu drogowego o wartości, co najmniej 20.000,00 zł brutto;
LUB
II. co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej i roboty w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej wartości, co najmniej 600.000,00 zł brutto; ORAZ co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie projektu drogowego o wartości, co najmniej 20.000,00 zł brutto;
LUB
III. co najmniej 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującą projekt drogowy i roboty drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej oraz roboty w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej wartości, co najmniej 620.000,00 zł;
Wśród dowodów załączanych do oferty muszą być dowody dotyczące robót budowlanych oraz usług wymaganych kwotowo i rodzajowo przez zamawiającego.;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
- wykaz robót budowlany wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
W wykazie wiedzy i doświadczenia muszą być wpisane:
I. co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej o wartości, co najmniej 300.000,00 zł brutto; ORAZ co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości, co najmniej 300.000,00 zł brutto; ORAZ co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie projektu drogowego o wartości, co najmniej 20.000,00 zł brutto;
LUB
II. co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej i roboty w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej wartości, co najmniej 600.000,00 zł brutto; ORAZ co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie projektu drogowego o wartości, co najmniej 20.000,00 zł brutto;
LUB
III. co najmniej 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującą projekt drogowy i roboty drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej oraz roboty w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej wartości, co najmniej 620.000,00 zł;
Wśród dowodów załączanych do oferty muszą być dowody dotyczące robót budowlanych oraz usług wymaganych kwotowo i rodzajowo przez zamawiającego.;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokument (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-06-24
Cena: 19,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa urzędu lub przelew (nr konta-nr 74103015080000000550035006), SIWZ pocztą (cena SIWZ + opłata pocztowa), płyta CD -0 zł
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ud-wlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-06-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-06-24, 12:15, Siedziba zamawiającego, adres j.w., sala 205, piętro II
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-06-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |