m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-06-10 , 10:10:39
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Emil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEmil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej m. st. Warszawy
przy ul. Kobielskiej 5 w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej m. st. Warszawy polegająca na przebudowie pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na biurową budynku przy ul. Kobielskiej 5 w Warszawie, w zakres której wchodzą:
a) roboty ogólnobudowlane,
b) roboty instalacyjne elektryczne,
c) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Kobielska 5
Główny przedmiot (CPV)45.21.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.00.00-1
45.41.00.00-4
45.43.21.30-4
45.26.26.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania45 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.strazmiejska.waw.pl
________________________________________
Warszawa: Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 220568 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy , ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 644 15 64, faks 22 851 16 12.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5 w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej m. st. Warszawy polegająca na przebudowie pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na biurową budynku przy ul. Kobielskiej 5 w Warszawie, w zakres której wchodzą zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną: a) roboty ogólnobudowlane, b) roboty instalacyjne elektryczne, c) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje mozliwość udzielenia, w okresie ostatnich 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które bedą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.43.21.30-4, 45.26.26.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert - w wysokości: 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeśli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, posiadającymi uprawnienia budowlane, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.): kierownika budowy do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej - co najmniej 1 osobą, oraz kierowników robót z uprawnieniami: do nadzoru robót w branży elektrycznej (uprawniającymi do prowadzenia robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych) - co najmniej 1 osobą, oraz w branży sanitarnej (uprawniającymi do prowadzenia robót w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) ) - co najmniej 1 osobą. Osoby wskazane przez wykonawcę muszą należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 349). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia i dokumentu wymienionego w pkt. III.4.1
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. b) W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Części III pkt. 4 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp. 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych oraz terminu wykonania umowy, 6) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że nie wykraczają one poza zakres dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej oraz wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych. 5. Jeżeli zmiana, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ponieważ pomimo zachowania przez zamawiającego należytej staranności w jej sprawdzeniu wykryto wady lub usterki, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności, lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 6. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 7. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie wydajności urządzeń, 5) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 6) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 7) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, 8) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie przeszkód i awarii uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 9) wady dokumentacji projektowej, a zmiany są konieczne i niezależne od woli stron, 10) siła wyższa. 8. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 9. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 10. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana umowy jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę - w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zamianami ponosi Wykonawca. 11. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi bez konieczności dokonywania zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przygotuje zamienny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, uzgodniony z Zamawiającym. 12. Przewiduje się możliwość zmiany nadzoru inwestorskiego ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn losowych. 13. Przewiduje się możliwość zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę posłużył się doświadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.strazmiejska.waw.pl
Specyfikację
istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Logistyki, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 130/132, pawilon nr 700.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 13:00, miejsce: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Logistyki, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 130/132, pawilon nr 700.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-06-24
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Wydział Logistyki, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 130/132, pawilon nr 700.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.strazmiejska.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-06-24 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-06-24, 13:15, Wydział Logistyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 130/132, pawilon 700
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-06-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |