m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-06-13 , 15:35:33
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żelazo
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162-72-34
- emailjzelazo@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont mostu w ciągu ulicy Rzodkiewki nad kanałem Wolica na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie
Opis zamówienia
1Przedmiotem zamówienia jest: „Remont mostu w ciągu ulicy Rzodkiewki nad kanałem Wolica na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. DANE OGÓLNE:
Obiekt zlokalizowany jest w ciągu ul. Rzodkiewki nad kanałem Wolica na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie. Most łączy ul. Rzodkiewki z ul. Arbuzową. Obiekt jest trójprzęsłową konstrukcją o schemacie statycznym belek swobodnie podpartych. Rozpiętości przęseł wynoszą odpowiednio L1 : L2 : L3 = 4,5 : 6,5 : 4,5 m. Długość całkowita obiektu jest równa 15,5 m. Kąt skrzyżowania osi mostu z przeszkodą wynosi  = ~83º. W przekroju poprzecznym obiekt posiada dwie kapy chodnikowe o szerokości całkowitej 80cm i jezdnię o szerokości 462cm. Nawierzchnię jezdną stanowi płyta betonowa, brak jest warstwy izolacji i warstw bitumicznych nawierzchni. Na kapach znajdują się rurowe balustrady stalowe. Do obiektu nie są podwieszone urządzenia (instalacje) obce. Celem remontu jest przywrócenie obiektowi sprawności technicznej poprzez naprawę płyty nadbetonu jezdni oraz wymianę niektórych elementów nienadających się do naprawy (belki skrajne przęsła środkowego, balustrady) i odtworzenie ich stanu pierwotnego.
Powyższe ma na celu: zapewnienie należytej trwałości obiektu, poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu.
2. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE:
Przewiduje się remont polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego przy zastosowaniu materiałów pozwalających uzyskać zakładany efekt wydłużania trwałości obiektu oraz poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników.
Roboty i czynności poprzedzające:
- Wejście na budowę po opracowaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
- Wykonawca o rozpoczęciu robót powiadomi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.
- W celu ochrony Kanału Wolica należy stosować się do ewentualnych zaleceń wydanych przez eksploatatora cieku - MPWiK Warszawa.
Przed wykonaniem prac właściwych należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe i demontażowe:
- Wycięcie krzewów po stronie północno-zachodniej
- Demontaż istniejących stalowych balustrad rurowych,
- Demontaż oznakowania pionowego na czas prowadzenia remontu
- Skucie płyty nadbetonu metodą bezudarową wraz z betonem kap chodnikowych do poziomu belek prefabrykowanych
- Oczyszczenie zbrojenia wystającego z belek prefabrykowanych do stopnia czystości min. Sa3
- Demontaż z przęsła środkowego dwóch skrajnych belek żelbetowych ustawionych w pozycji pionowej
- Rozbiórka fragmentu nawierzchni asfaltowej na dojeździe od ul. Rzodkiewki,
- Rozbiórka zdeformowanych fragmentów nawierzchni z kostki brukowej w ulicy Arbuzowej na połączeniu z obiektem,
- Frezowanie (szlifowanie) nawierzchni asfaltowej na obszarze koniecznym do dostosowania się spadkami do rzędnych projektowych na końcu płyty żelbetowej.
Uwagi:
W celu ochrony belek żelbetowych przed ich uszkodzeniem kucie płyty nadbetonu należy prowadzić metodą bezudarową np. poprzez stosowanie krzyżowych (krzyżujących się) nacięć płyty przeznaczonej do rozbiórki. Jednorodność płyty betonu jest różna dlatego rozstaw nacięć zależeć będzie od jakości betonu. Należy pamiętać aby przy nacinaniu nie uszkodzić wystającego zbrojenia z belek prefabrykowanych.
Roboty remontowe na obiekcie:
- Wykonanie robót szalunkowych
- Montaż zbrojenia płyty oraz zbrojenia kap chodnikowych
- Montaż stalowego krawężnika oraz osadzeni kotew balustrad
- Wykonanie zespolonej z belkami płyty nadbetonu z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z nadaniem
- Teksturowanie powierzchni płyty mające na celu nadanie odpowiedniej szorstkości
- Zbrojenie i betonowanie bloków betonowych na dojazdach od strony ul. Harbuzowej
- Montaż balustrady stalowej
- Reprofilacja powierzchni betonowych zaprawami PCC – ubytki betonu (grubość powłoki 10÷15mm).
- Reprofilacja powierzchni betonowych zaprawami PCC (grubość powłoki 1÷3mm)
- Wykonanie powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych powierzchni podpór i bocznych powierzchni gzymsów
Roboty remontowe na dojazdach:
- Umocnienie klina najazdów od strony ul. Arbuzowej na łukach za pomocą kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- Frezowanie fragmentów nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Rzodkiewki z dostosowaniem do projektowanych rzędnych na obiekcie
Roboty remontowe w otoczeniu obiektu:
- Roboty porządkowe
- Humusowanie i obsianie mieszankami traw
Wszelkie koszty związane z powyższym znajdują się po stronie Wykonawcy.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, opisem przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Wilanów
Główny przedmiot (CPV)45.22.11.10-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazu co najmniej 2 robót budowlanych o wartości brutto po min. 180.000,00 PLN każda, polegających na przeprowadzeniu remontu obiektu mostowego lub jego budowie, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Dowodami, o których mowa w warunku jest poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), np. referencje lub inny dokument.
3) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności mostowej,
b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający wymaga listy podmiotów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-06-28
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-06-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-06-28, 10:15, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, pokój 407
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-06-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |