m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-06-17 , 14:38:33
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Morawska
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(22) 51-03-262
- emailamorawska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Masłowski
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 510-32-68,fax 510-32-37
- emailkmaslowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont Szkoły Podstawowej Nr 110
Opis zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń wewnętrznych na kondygnacjach piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej Nr 110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie.
2.2. Szczegółowy zakres robót, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe zawarty jest w dokumentacji projektowej:
a. Projekt remontu pomieszczeń parteru i piwnic.
b. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2.3. W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych , wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, wykonanie innych robót wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia i miejsca wykonywania robót, specyfikacji technicznych i wzorze umowy.
2.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców.
2.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 13 wzoru umowy.
2.6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.42.00.00-7
45.43.00.00-0
45.44.00.00-3
45.23.24.60-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-08-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich poświadczeń, zawierających informację o robotach budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jednym zamówieniem, polegającym na wykonaniu remontu, którego zakres obejmuje wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie posadzek, okładanie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i sufitów, wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże, że zapewni objęcie kierownictwa budowy i nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie odpowiednich specjalności w tym: - jedną osobą do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu remontu którego zakres obejmuje wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie posadzek, okładanie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i sufitów, wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty: a) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. b) Dowody o których mowa w pkt. 3.3.1. lit. b SIWZ, są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie robót (pkt 3.3.1. lit. b SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. c) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy. d) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający żąda żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. e) Zestawienie kosztów zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ. f) Kosztorys ofertowy opracowany wg kalkulacji uproszczonej sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o załączoną dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy traktowany będzie przez Zamawiającego, jako podstawa ustalenia zaangażowania prac przy płatnościach częściowych oraz w przypadku, o którym mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Kosztorys stanowi materiał pomocniczy i nie podlega ocenie. Inne dokumenty, które zaleca się załączyć do oferty: a) Kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 4 SIWZ
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: a. Wprowadzenie do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji projektowej zmian. Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będą wynikały ze zmian: ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub niezbędnych ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania i warunkami technicznymi. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu Umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne i zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego zamówień dodatkowych) - w formie dodatkowej umowy lub aneksu do niniejszej Umowy (w odniesieniu do robót zamiennych i zaniechanych). Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2. b. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: - niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC), - przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami), - przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, - przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy), - ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej, - konieczność wprowadzenia do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji zmian, o których mowa w ppkt a. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski: wystąpienia w/w okoliczności lub uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności - zatwierdzonego przez Zamawiającego, a nadto stosowne podpisane aneksy do umowy. 2. Zmiana należnego Wykonawcy Wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ppkt 1 lit. a powyżej - ustalona zostanie według następujących zasad: - za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie przedmiaru, - jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą: - dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku, - ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny z cenników SEKOCENBUD na dany kwartał w danym roku, a dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu lub kalkulacji własnej. - nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-07-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-07-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2013-07-31
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-07-02, 10:30, Zgodnie z pkt 8.2. SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-06-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |