m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-06-21 , 10:46:08
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alina Czajkowska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
- telefon(0-22) 44 35 683
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Masiarz
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, WIR, ul Żelazna 99, 01-017 Warszawa
- lokal115
- telefon(0-22) 443 57 26
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont ulicy Krochmalnej w Warszawie- (znak sprawy: 33/ZP/13).
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ulicy Krochmalnej w Warszawie polegających na wymianie nawierzchni jezdni, chodników, wymianie krawężników oraz regulacji wysokościowej zjazdów i zatok parkingowych na dł. 390,18 m ulicy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych, - rozbiórki elementów drogi, - regulacja pionowa urządzeń podziemnych, - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - nawierzchnie z kostki kamiennej, - nawierzchnie z betonu asfaltowego, - frezowanie nawierzchni asfaltowych, - oznakowanie poziome, - oznakowanie pionowe, - krawężniki betonowe, - chodniki z płyt chodnikowych betonowych, - chodniki z kostki brukowej, - betonowe obrzeża, - humusowanie. I. Drogi i organizacja ruch: 1) wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC - 11S gr. 5 cm dla kategorii ruchu 3-4, ogółem - 2701,15 m2, w tym: - nawierzchni remontowanej jezdni - 2626,26 m2, - nawierzchnia dowiązania przy zjazdach - 74,89 m2, 2) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ogółem - 309,88 m2, w tym: - wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm - 167,89 m2, - wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 8 cm - 141,99 m2, 3) przełożenie zatoki parkingowej z kostki nieregularnej 10 cm - 69,40 m2, 4) chodniki z płyt betonowych w wymiarach 35x35 (płyty koloru żółtego z wypustkami) - 38,40 m2, 5) ustawianie krawężników betonowych 15x30 - 306,29 m2, 6) wykonanie oznakowania poziomego - 195,64 m2. Zestawienie projektowanych elementów przedstawione w tabeli 13 str. 9 Projektu Budowlanego obejmuje wyłącznie nowe elementy, szczegółowy zakres prac ujęty jest w przedmiarze robót. II. Regulacja pionowa armatury uzbrojenia podziemnego: 1) regulacja studzienek rewizyjnych - 10 szt., 2) regulacja kratek ściekowych - 15 szt., 3) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - 28 szt., 4) regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 1 szt. III. Inne roboty niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w nw. dokumentacji technicznej, która stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ 3. Wykonawca zobowiązany jest do: - dostarczenia do Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy - zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, - przedstawienia Zamawiającemu do zaopiniowania, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na budowę, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, - rozpoczęcia robót budowlanych po wdrożeniu zatwierdzonego przez inżyniera Ruchu m.st. Warszawy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Gwarancja: okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia powinien wynosić 36 miesięcy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (tj. Formularzu Ofertowym) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.52-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-09-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

---------------------------------------------------------------------
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwie (2) roboty budowlane, polegające na remoncie, przebudowie bądź budowie ulicy lub drogi o minimalnej wartości brutto 300.000,00 zł. każda. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Części V SIWZ złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

----------------------------------------------------------------------
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 1243, poz. 1623 z późn. zm.) w specjalności drogowej - do pełnienia funkcji kierownika budowy - co najmniej jedną (1) osobą. Osoba wskazana przez Wykonawcę powinna spełniać warunki wynikające z § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987), tj. posiadać co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. NrZamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Części V SIWZ złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 63 poz. 394).
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

--------------------------------------------------------------------

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

* wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
* wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2.Dokumenty, z których wynika umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga aby ww. zobowiązanie zawierało w swojej treści: 1) okres jakiego dotyczy zobowiązanie, 2) informację wskazującą, który konkretny zasób jest udostępniany, tj.: - w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo), - w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-07-08
Cena: 40,30 zł.
Miejsce dokonania opłaty: siedziba zamawiajacego lub za zaliczeniem pocztowym
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.wola.waw.pl/page/83,zamowienia-publiczne.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-07-08 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-07-08, 09:30, Sala Sesji
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-06-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |