m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-08-05 , 12:57:17
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Lauferska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 533 76 00
- emailmlauferska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAlicja Ryczer
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal316b
- telefon(0-22) 53-37-646
- emaila.ryczer@bemowo.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
I etap przebudowy ul. Legionowej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest I etap przebudowy ul. Legionowej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy są one następstwem:
1) konieczności rezygnacji z określonego zakresu robót przez Zamawiającego, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji umowy, będzie wynikiem konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;
2) konieczności wykonania robót zamiennych wynikającej w szczególności z tego powodu, że:
a) wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową;
b) przyjęta w dokumentacji projektowej technologia wykonania robót jest niemożliwa do realizacji ze względu na, w szczególności nie zainwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie przystąpienia lub po rozpoczęciu wykonywania umowy;
c) wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych;
3) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy;
4) wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak:
a) znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia;
b) znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
c) wynikających z siły wyższej ;
d) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego;
e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 18.09.2013 r. Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.08.2013 r. o godz. 09:00.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.22.20.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej: jednej budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300.000,00 zł. netto.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

1.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
1) drogowej bez ograniczeń;
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
W przypadku uprawnień wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 20.02.1975r. lub wydanych na podstawie przepisów wcześniejszych, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowanie potencjałem kadrowym posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie sieci.
Zamawiający nie dopuszcza uprawnień w ograniczonym zakresie.
Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia muszą być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w różnych specjalnościach przez tę samą osobę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.

2. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

2.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków należy przedłożyć:
2.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2.1.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2.1.3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.2.3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy, określonym w pkt 2.2.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
2.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
2.3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2.4.1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, żę nie należy do grupy kapitałowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-08-20
Cena: 110,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Urzędu, PARTER
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-08-20 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2013-09-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-08-20, 09:15, siedziba Zamawiającego, IV piętro, pok. 423
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-08-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |