m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-08-20 , 11:36:50
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
- adresul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-14-00
- faks(0-22) 569-14-01
- e-mailzmid@zmid.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariusz Goliszewski
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal124
- telefon(0-22)56-91-428
- emailmgoliszewski@zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGłąbski Krzysztof
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 56-91-441
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal27
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal27
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i budowa kładki dla pieszych na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie nad ul. Płowiecką przy ul. Trakt Lubelski.
Opis zamówienia
Zaprojektowanie i budowa kładki dla pieszych na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie nad ul. Płowiecką przy ul. Trakt Lubelski.
Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:
a) w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej:
- projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
- projekt odwodnienia obiektu i odprowadzenia wód deszczowych;
- projekt instalacji elektrycznej – oświetleniowej na kładce;
- projekt montażu wind dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją zasilającą;
- projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
- projekt stałej organizacji ruchu.
b) w części dotyczącej realizacji robót:
- roboty palowe;
- montaż konstrukcji stalowej;
- roboty betonowe i żelbetowe;
- roboty antykorozyjne;
- roboty montażowe wyposażenia;
- roboty wykończeniowe;
- roboty elektryczne;
- roboty kanalizacyjne;
- wdrożenie czasowej i docelowej organizacji ruchu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.22.11.13-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.30.00-9
45.31.31.00-5
45.31.61.00-6
45.23.21.30-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonania oceny ich spełniania.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. wykazując, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował usługi polegające na sporządzeniu co najmniej 3 kompletnych dokumentacji projektowych (projekt budowlany, wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) obiektów inżynierskich o rozpiętości przęsła minimum 30 m.
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na wybudowaniu co najmniej 3 drogowych obiektów inżynierskich (kładka dla pieszych) o rozpiętości przęsła minimum 30m.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując, że: Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do funkcji jakie zostaną im powierzone w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykazując, że
1.4.1. posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej 1.000.000,00 zł
1.4.2. posiada za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) przychód w wysokości nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł w każdym roku obrotowym;
Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku,
o którym mowa w pkt 1.4. powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
1. W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 2 do oferty.
1. 2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. – zał. nr 3 do oferty.
1. 3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w Rozdziale VI:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp, oraz Oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – zał. nr 1 do oferty.
2.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących wymaganych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - („Doświadczenie zawodowe” - zał. nr 4 do oferty).
2.2.1.Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie – („Doświadczenie zawodowe” - zał. nr 4a do oferty).
Zamawiający nie będzie żądał informacji od wykonawcy o robotach i/lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
2.2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane i/lub usługi wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 2.2. oraz 2.2.1 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.2 oraz 2.2.1.
2.2.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 2.2 oraz 2.2.1 są inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
2.3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2.4. Sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisa¬mi o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wyko¬nawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Podmioty zagraniczne składają dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 – z zastrzeżeniem, że:
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:
3.1.1. w pkt. 1 ppkt. 1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszka¬nia, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
3.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.1.1. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administra¬cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ppkt. 3.2. stosuje się odpowiednio.
3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce za¬mieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowied¬nio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-09-03
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmid.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-09-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-09-04, 10:30, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ul. Sokratesa 15 Warszawa, sala konferencyjna pok. 101
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-08-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |