m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-08-28 , 12:04:40
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal
- telefon
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal
- telefon
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal8
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Powstania Warszawskiego znajdującego się na pl. Krasińskich w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Powstania Warszawskiego znajdującego się na pl. Krasińskich w Warszawie. Zamawiający rozszerzy odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez wad. Zakres prac dotyczący przedmiotowego zamówienia obejmuje: -wstępne oczyszczenie powierzchni pomnika, -mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni pomnika, -ujednolicenie kolorystyczne miejsc ze zmianami po przetarciach z użyciem środków patynujących brąz, -stabilizacja korozyjna warstwy przypowierzchniowej brązu, -zabezpieczenie antykorozyjne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest niżej wymienioną dokumentacją. Niezależnie od tego, że wskazana poniżej dokumentacja została sporządzona także dla otoczenia pomnika - Wykonawcy są nią związani wyłącznie w zakresie samego Pomnika Powstania Warszawskiego. -Przedmiar robót cz. I - Remont konserwatorski Pomnika Powstania Warszawskiego do Projektu remontu budowlano-konserwatorskiego Pomnika Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem na pl. Krasińskim w Warszawie stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do Projektu remontu budowlano-konserwatorskiego Pomnika Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem na pl. Krasińskim w Warszawie stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ, -Projekt remontu budowlano-konserwatorskiego Pomnika Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem na pl. Krasińskim w Warszawie stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia..
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.45.31.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca w ramach posiadania wiedzy i doświadczenia wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: remont konserwatorski pomników z brązu lub mosiądzu z czego jedna o wartości min. 100 000 zł brutto i dwie o wartości min. 50 000 zł brutto, oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca w ramach dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponuje jedną osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie przy budowie lub remoncie konserwatorskim architektonicznych obiektów z metalu Odpowiedni wykaz w zakresie dysonowania wyżej określoną osobą (lub osobami) należy przedstawić wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca w ramach wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla Wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w ww. okresie 1 000 000 złotych według załączonych wzorów, które stanowią odpowiednio załączniki nr 6a lub nr 6b do SIWZ, oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do oferty (Formularz ofertowy musi być zgodny w treści ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), muszą być załączone: 1.Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarami robót stanowiącymi załączniki nr 10 do SIWZ. 2.Potwierdzenie wniesienia wadium wg wymagań określonych w pkt. 22 - 26 SIWZ; 3.Pełnomocnictwo określające jego zakres i udzielone (podpisane) przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 4.Pełnomocnictwo do reprezentacji w postępowaniu albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 5.Zobowiązanie do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów określonych w pkt 10.6 SIWZ - wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 6.Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10 SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-09-13
Cena: 50,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ZTP CITI BANK HANDLOWY Warszawa Nr 88103015080000000550890003.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-09-13 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-09-13, 09:15, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, sala konferencyjna (pokój nr 31) I piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-08-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |