m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-08-29 , 12:14:56
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Markowska
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(22) 51-03-125
- emailjmarkowska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIlona Kuleczka
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, 03-042Warszawa ul. Marywilska 44
- lokal208
- telefon(0-22)7417299 w.118
- emailkuleczka@bialoleka.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa IV etapu Parku Ceramiczna
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa IV etapu Parku Ceramiczna.
Park zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Ceramiczną i Milenijną na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie IV etapu budowy parku, w tym:
1) budowa części oświetlenia Parku (roboty energetyczne wraz z badaniami i pomiarami)
2) dostawa z montażem (betonowaniem) wyposażenia parku oraz skweru - w pergole
3) dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchniami ;
4) budowa nawierzchni z kostki betonowej i trawników.
5) budowa ogrodzenia zewnętrznego oraz wybiegu dla psów

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
• przedmiarach robót – zał. nr 3 do umowy;
• specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – zał. nr 4 do umowy;
• projektach budowlano-wykonawczych: Projekt Budowlany Zagospodarowania Aktualizacja etap IV, Budowa instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego, Elementy wyposażenia etap IV, Drogi etap IV, Place zabaw etap IV, Ogrodzenie zewnętrzne etap IV - zał. nr 5 do umowy.

2.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy z którym podpisze umowę, zgodnie z § 3 ust. 11 wzoru umowy, ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż łączna wartość oferty brutto.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt robót od zdarzeń losowych. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia robót ważnej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopię w.w. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2.4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)45.31.61.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.11.12.00-0
45.23.32.00-1
45.11.27.11-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie robót oraz załączenia do nich poświadczeń, zawierających informację o robotach budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- trzech zamówień polegających na budowie parków lub placów zabaw wraz z robotami elektrycznymi, o wartości robót minimum 300 000 zł brutto każde.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że zapewni objęcie kierownictwa budowy i nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010.r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie odpowiednich specjalności:
 jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie pozwalającym na pełnienie funkcji kierownika budowy będącej przedmiotem zamówienia.
 jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w branży elektrycznej.
1 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

1 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- trzech zamówień polegających na budowie parków lub placów zabaw wraz z robotami elektrycznymi, o wartości robót minimum 300 000 zł brutto każde.

Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt 3.1.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3.3.2. lit. a) i b) SIWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku - zgodnie z art. 26 ust. 2 c.
1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty:
a) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

b) Dowody o których mowa w pkt. 3.3.1. lit. b SIWZ, są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie robót (pkt 3.3.1. lit. b SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

c) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

d) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający żąda żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

e) Kosztorysy ofertowe

Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy traktowany będzie przez Zamawiającego, jako podstawa ustalenia zaangażowania prac przy płatnościach częściowych oraz w przypadku, o którym mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Kosztorys stanowi materiał pomocniczy i nie podlega ocenie.
UWAGA: Przedmiary robót dołączone do dokumentacji są jedynie materiałem pomocniczym, który Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na podstawie otrzymanej dokumentacji budowlano wykonawczej pod kątem rodzajów i ilości robót.

f) Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy przedłożony wraz z ofertą Wykonawcy zostanie doprecyzowany, co do terminów realizacji poszczególnych robót w terminie do 7 dni od zawarcia umowy. Doprecyzowany harmonogram rzeczowo-finansowy, po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 6 do umowy.

Inne dokumenty, które zaleca się załączyć do oferty:
a) Kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 4 SIWZ,
1 przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy (załączniki nr 6 do SIWZ) na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzorów umów Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy i określa ich
warunki:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy i określa ich warunki:
a. Wprowadzenie do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji projektowej zmian. Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będą wynikały ze zmian: ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub niezbędnych ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania i warunkami technicznymi.

Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu Umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne i zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego zamówień dodatkowych) - w formie dodatkowej umowy lub aneksu do niniejszej Umowy (w odniesieniu do robót zamiennych i zaniechanych).
Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.

b. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
• niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC),
• przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami),
• przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy,
• przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy),
• ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej,
• konieczność wprowadzenia do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji zmian, o których mowa w lit. a.

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski: wystąpienia w/w okoliczności lub uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, a nadto stosowne podpisane aneksy do umowy.
2) Zmiana należnego Wykonawcy Wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w pkt.1 lit. a. powyżej – ustalona zostanie według następujących zasad:
• za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie przedmiaru,
• jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą:
- dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku,
- ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny z cenników SEKOCENBUD na dany kwartał w danym roku, a dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu lub kalkulacji własnej.
- nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-09-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-09-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2013-10-12
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-09-13, 10:30, Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197 pok. 121
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-08-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |