m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-08-30 , 14:57:21
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Rembertów m.st. Warszawy
- adresgen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-33-920
- faks(0-22) 44-33-771
- e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.rembertow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Szymanowski
- adresDzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal508
- telefon(0-22) 44-33-921
- emailrembertow.wzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Skoczek
- adresDzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal318
- telefon(0-22) 44-33-900
- emailrembertow.wir@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal508
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal112
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie. W ramach modernizacji należy wykonać : Część pierwsza: 1. Wykonanie nawierzchni podjazdu gospodarczego z kostki betonowej gr. 8cm ok. 700 m2; 2. Wykonanie nawierzchni wewnętrznych ciągów pieszych z kostki betonowej gr.6 cm ok. 770 m2; 3. Wykonanie miejsc postojowych z płyt EKO.10 miejsc postojowych ok. 200 m2; 4. Modernizację drogi dojazdowej do przedszkola z wykonaniem nawrotki o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm; 5. Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej ok. 900m2; 6. Wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych - zakup i montaż urządzeń zabawowych ; Część druga: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę punktu redukcyjno - pomiarowego z uzgodnieniami na podstawie warunków wydanych przez MSG Oddział w Warszawie oraz wykonanie wymiany punktu redukcyjno - pomiarowego gazu dla budynku przedszkola; 2. Modernizacje węzła cieplnego w zakresie ciepłej wody w budynku przedszkola;
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.10.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.32.52-0
45.31.00.00-3
40.33.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część pierwsza: 1. Wykonanie nawierzchni podjazdu gospodarczego z kostki betonowej gr. 8cm ok. 700 m2; 2. Wykonanie nawierzchni wewnętrznych ciągów pieszych z kostki betonowej gr.6 cm ok. 770 m2; 3. Wykonanie miejsc postojowych z płyt EKO.10 miejsc postojowych ok. 200 m2; 4. Modernizację drogi dojazdowej do przedszkola z wykonaniem nawrotki o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm; 5. Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej ok. 900m2; 6. Wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych - zakup i montaż urządzeń zabawowych ; 0,00
2Część druga: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę punktu redukcyjno - pomiarowego z uzgodnieniami na podstawie warunków wydanych przez MSG Oddział w Warszawie oraz wykonanie wymiany punktu redukcyjno - pomiarowego gazu dla budynku przedszkola; 2. Modernizacje węzła cieplnego w zakresie ciepłej wody w budynku przedszkola;.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania84 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie - część I: posiadają doświadczenie zawodowe, wyrażające się wykonaniem z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu lub budowie dróg lub ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o wartości 200 000,00 PLN każda. - część II: posiadają doświadczenie zawodowe, wyrażające się wykonaniem z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót polegających na remoncie lub wykonaniu instalacji wod-kan lub c.o. o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kadra - część I: dysponują osobą (co najmniej jedną w każdej specjalności), która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące: kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - drogowej; - co najmniej 10 osób w charakterze pracowników fizycznych celem zapewnienia prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym oraz w soboty i dni wolne od pracy; - część II: dysponują osobą (co najmniej jedną w każdej specjalności), która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące: kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - sanitarnej instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych; - co najmniej 10 osób w charakterze pracowników fizycznych celem zapewnienia prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym oraz w soboty i dni wolne od pracy;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe w wysokości min. 50.000,00 PLN lub zdolność kredytową w wysokości min. 50.000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom b) Uproszczony kosztorys ofertowy - zgodnie z załączonym przedmiarem robót w Rozdziale II niniejszej specyfikacji. c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:1) W zakresie terminów (możliwość przerwania robót a więc i realizacji umowy): a) na czas, kiedy będzie to konieczne ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (technologiczna niemożność), b) w następstwie postępowań administracyjnych, w tym wydłużonych (wykraczających poza terminy określone w KPA) procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia - udokumentowanych, c) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, d) w przypadku wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, hydrologicznymi, archeologicznymi, wodnymi itd. w szczególności w sytuacji wystąpienia warunków odmiennych od przyjętych w otrzymanej dokumentacji, e) w przypadku konieczności usunięcia błędów w dokumentacji, wprowadzenia zmian w dokumentacji. 2) W zakresie terminów (skrócenie terminu wykonania robót) a) w przypadku pozyskania przez Zamawiającego środków finansowych umożliwiających wcześniejsze zakończenie prac (konieczność przedstawienia nowego harmonogramu) 3) W zakresie wartości zamówienia: a) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia; b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych, c) w przypadku konieczności usunięcia błędów w dokumentacji, wprowadzenia zmian w dokumentacji. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, pok. 508
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rembertow.waw.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.10.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-09-16
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.rembertow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-09-16 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-09-16, 11:00, 201/3
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-08-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |