m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-09-04 , 07:32:04
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimiera Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie
- adresStara 4, 00-231 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 831-41-94
- faks(0-22) 831-41-94
- e-mailzow@zow.pl
- adres internetowyhttp://www.zow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Danuta Mielewska
- adresCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokal8
- telefon(0-22) 831 41 94
- emaild.mielewska@rodzinnawarszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDanuta Mielewska
- adresCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokal8
- telefon(0-22) 831 41 94
- emaild.mielewska@rodzinnawarszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokal8
Adres, na który należy przesyłać ofertyCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokal8
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie budynku głównego Ogniska Wychowawczego „PRAGA” przy ul. Środkowej 9 w Warszawie (etap II), w ramach zadania pn. „ Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Środkowej”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku głównego Ogniska Wychowawczego „PRAGA” przy ul. Środkowej 9 w Warszawie, w ramach zadania pn. „ Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Środkowej”
Zakres remontu i przebudowa budynku głównego obejmuje:
1) roboty ogólnobudowlane: izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dach (pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej , stolarka okienna i drzwiowa oraz roboty wykończeniowe,
2) instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o. i wentylacja,
3) instalacje wewnętrzne: elektryczne i teletechniczne.
Roboty budowlane wykonywane będą w budynku zabytkowym, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A – 1317.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ul. Środkowa 9
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.33.20.00-3
45.33.11.00-7
45.33.12.10-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III. 3. 2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż jedna jeden milion złotych brutto, a druga min. 700 tysięcy złotych brutto;
III.3. 3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.3. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej* - 1 osoba oraz:
osoba wskazana do kierowania robotami budowlanymi posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej winna mieć co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987).
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych* - 1 osoba
- instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych* - 1 osoba
* uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578, ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 950 tysięcy złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Należy wykazać co najmniej co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż jedna jeden milion złotych brutto, a druga min. 700 tysięcy złotych brutto; Zamawiający nie wymaga wykazania usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujący dokument dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Formularz oferty, pełnomocnictwo do podpisania oferty, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub, gdy co najmniej dwóch Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, kosztorys ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium, zobowiązanie innych podmiotów w przypadku powoływania się wykonawcy przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, za zgodą obu stron, zmian zawartej umowy dotyczące terminu wykonania zamówienia z uwagi na niemożliwe do przewidzenia na etapie podpisywania umowy okoliczności niezależne od stron, np. konieczność wykonania robót zamiennych ze względu na:
- potrzeby zmiany materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu tożsamości jego parametrów i właściwości, w przypadku niedostępności na rynku spowodowanej np. zaprzestaniem produkcji, postępu technologicznego, wyłącznie za zgodą Zamawiającego,
- wprowadzenie innych rozwiązań technologicznych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych lub finansowych
z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja projektowa jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Taka zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę,
oraz działania siły wyższej (klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty pochodzące od organów władzy lub administracji wydane zgodnie z kompetencjami tych organów i mające wpływ na terminowość wykonania robót).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-09-19
Cena: 3000,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Kasa
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-09-19 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-09-19, 11:15, pok.54 - I pietro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-09-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |