m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-09-06 , 15:27:10
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Siwek
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal15
- telefon(0-22) 5326108
- emailzampubl@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa budynku podstacji trakcyjnej „Staniewicka” w Warszawie wraz z urządzeniami.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku podstacji trakcyjnej „STANIEWICKA” wraz z urządzeniami, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Zamówienie obejmuje budowę nowego budynku podstacji, wyposażenie w urządzenia elektroenergetyczne wraz z oszynowaniem i połączeniami kablowymi, rozruch nowych urządzeń oraz wykonanie zdalnego sterowania podstacji i przyłączenie do Centralnej Dyspozytorni Energetycznej, zlokalizowanej w budynku podstacji „FILTROWA” przy ul. Filtrowej 3 w Warszawie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.10.00-
45.11.12.00-
45.23.31.40-
45.23.22.20-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2013-10-31, data zakończenia: 2014-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium150000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
— posiadania wiedzy i doświadczenia;
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
— sytuacji ekonomicznej i finansowej;
w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków należy dostarczyć Zamawiającemu(złożyć wraz z ofertą) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zawartego w SIWZ (Załącznik 1A).
C. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:
1) którzy, w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, która nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
3) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
5) których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
6) w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
7) którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
D. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków należy dostarczyć Zamawiającemu(złożyć wraz z ofertą):
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zawartego w SIWZ (Załącznik1B);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że:
a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, określone w lit. a, stosuje się odpowiednio;
E. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt D ppkt 2) oraz oświadczenie wymienione w pkt D ppkt 1) (Załącznik 1 B) powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie wymienione w pkt B (Załącznik 1 A) powinno być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
F. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia”.

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – budowę, przebudowę lub remont, co najmniej jednej podstacji trakcji (tramwajowej, kolejowej, trolejbusowej lub metra) w przypadku przebudowy lub remontu – bez wyłączenia podstacji z ruchu elektrycznego;
W przypadku wykonania budowy należy wykazać się budową podstacji o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 i obejmującą montaż urządzeń:
a) rozdzielnicy średniego napięcia o napięciu znamionowym co najmniej 15 kV,
b) trakcyjnej rozdzielnicy prądu stałego o napięciu znamionowym co najmniej 660V i prądzie znamionowym szyn zbiorczych co najmniej 4000 A,
c) zespołów prostownikowych z transformatorami o mocy co najmniej 900 kVA,
d) automatyki podstacji;
W przypadku wykonania przebudowy lub remontu należy wykazać się przebudową lub remontem (bez wyłączania podstacji z ruchu elektrycznego), obejmującym wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku podstacji o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 oraz wymianę urządzeń:
a) rozdzielnicy średniego napięcia o napięciu znamionowym co najmniej 15 kV,
b) trakcyjnej rozdzielnicy prądu stałego o napięciu znamionowym co najmniej 660V i prądzie znamionowym szyn zbiorczych co najmniej 4000 A,
c) zespołów prostownikowych z transformatorami o mocy co najmniej 900 kVA,
d) automatyki podstacji;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektroenergetycznych – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych i wentylacyjnych –posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
ww. osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawy z dnia18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);
Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem tymi samymi osobami posiadającymi uprawnienia wwięcej niż jednej specjalności;
B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków należy dostarczyć Zamawiającemu(złożyć wraz z ofertą):
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zawartego w SIWZ (Załącznik1A);
2) wykaz robót budowlanych, spełniających warunki określone w lit. A pkt 1, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy robo ty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (wg wzoru zawartego w SIWZ);
Dowodami, o których mowa w ppkt 2, są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w „Wykazie robót budowlanych” zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
W miejsce poświadczeń, o których mowa w lit. a Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie (np. referencje).
W razie konieczności, szczególnie gdy „Wykaz robót budowlanych” lub dowody, o których mowa odpowiednio wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zakierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wg wzoru zawartego w SIWZ);
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, określone w pkt A ppkt 2 (wg wzoru zawartego w SIWZ).
C. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. B ppkt 1 (Załącznik 1 A) i ppkt 4, a także Wykaz robót budowlanych i Wykaz osób, o których mowa odpowiednio w pkt. B ppkt 2 i 3, powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
D. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy złożyć dokumenty dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
E. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia”.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-09-24
Cena: 1000,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: rachunek bankowy Zamawiajacego: 17 1240 6003 1111 0000 4943 1175
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.tw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-09-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-09-25, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o., 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud. 2, pok. 105
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-09-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |