m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-09-09 , 14:19:32
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailpragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Michał Brysiak
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal207
- telefon(0-22) 44 35 523
- emailwzp@pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Książek
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal327A
- telefon(0-22) 3380347
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Zgierskiej w Warszawie
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest: wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Zgierskiej.
Orientacyjny zakres robót obejmuje:
-rozebranie i ułożenie obrzeży 8x30, długość ok. 163 mb,
-rozebranie i ułożenie krawężników 15x30 na ławie betonowej ok. 463 mb,
-rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35 ok. 615,00 m²,
-frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm ok. 1830 m²,
-ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ok. 615 m².
-wjazdy – przełożenie kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce cementowo pioaskowej o pwierzchni ok. 10 m²,
-wjazdy – przełożenie kostki betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo pioaskowej o pwierzchni ok. 180 m²,
-skropienie podbudowy asfaltem – powierzcnia ok. 1830 m²,
-ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wyrównawcza gr. 4 cm, o powierzchni ok. 1830,00 m².
-ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 3cm, o powierzchni ok. 1830,00 m².
-regulacja studzienek szt. 32.
2.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki nr 6 i 7 do niniejszej SIWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Zgierska w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.52-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania42 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2) potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:
1) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga:
a) złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ;
2) na potwierdzenie spełnienia warunków posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga:
a) złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ;
3) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga:
a) wykazania co najmniej 2 robót budowlanych w branży drogowej o wartości brutto po min. 250 000 zł każda polegających na wykonaniu remontów ulic w zakresie wymiany nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonaniu remontu jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
4) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:
a) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:
• kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej i zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
• dziesięciu pracowników przewidzianych do wykonania zadania.
W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
b) złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
5) w celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga:
a) ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
6) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga:
a) złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) złożenia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) złożenia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
7) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiający wymaga:
a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy prawo zamówień publicznych , lub informację o tym, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie należy do grupy kapitałowej.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia.
4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-09-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-09-25 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-09-25, 13:00, siedziba zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-09-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |