m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-09-10 , 11:37:53
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Partyn-Oknińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Wielickiej 29 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Wielickiej 29 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul.Wielicka 29 w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)45.41.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.42.10.00-4
45.44.21.00-8
45.45.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a także spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 w/w ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 5 do wzoru formularza oferty ( pkt. 9.2.1. siwz) oraz w oparciu o potwierdzenie spełniania warunków w zakresie wskazanym poniżej:
1. Ad. wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych lub użytkowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 5.000,- zł brutto każda.
Spełnienie w/w warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót budowlanych, określonego w pkt 9.2.2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty i załączonych dowodów, określonych w pkt. 9.2.6. SIWZ potwierdzających, że wymienione w nim roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2- (dwoma) osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami do wykonania robót objętych zamówieniem tj.: murarza- tynkarza .
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza oferty). W w/w wykazie należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i podstawie do dysponowania nimi.
3. Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogólnobudowlanym, lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w w/w zakresie ogólnobudowlanym, oraz wpisaną na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do formularza oferty), że osoba , która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia a także informacji dotyczących zakresu wykonywanych przez nią czynności i podstawie do dysponowania nią.
4. Ad. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 50.000 PLN.
Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 50.000 PLN.
5. Ocena spełnienia warunku nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 w/w ustawy pzp z postępowania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 8 do wzoru formularza oferty oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.3. siwz i/lub 9.7. siwz .
6. Ocena spełnienia warunku nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 w/w ustawy pzp z postępowania zostanie dokonana na podstawie złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp lub informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór druku stanowi załącznik nr 9 do siwz.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w formie oryginałów.
Zamawiający wymaga aby składany dokument/dokumenty:
-wskazywały okres jakiego dotyczy zobowiązanie,
-informację wskazującą, który konkretny zasób jest udostępniany. W przypadku udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.),
-charakteru stosunku , jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie.
8. Zamawiający oceni jako spełniony warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 8 i 9 do wzoru formularza oferty oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wypełnienie przez Wykonawcę formularza oferty, sporządzenie kosztorysów ofertowych dla poszczególnych branż oraz spełnienie innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie stanowiło podstawę oceny ofert. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8. siwz.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego stwierdzono podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz tego, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, wymagane w postępowaniu .
Wykonawca musi dołączyć do oferty w terminie wskazanym w pkt. 15. specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w formie określonej w specyfikacji:
1. wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. kosztorys ofertowy (podpisany – parafowany - przez Wykonawcę na każdej stronie) sporządzone zgodnie z zapisem pkt. 16.2. specyfikacji w oparciu o kosztorys nakładczy oraz przedmiar robót, zawarty w Rozdziale IV, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmujące całość przedmiotu zamówienia,
3. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 9.5.1.2. specyfikacji, jeżeli oferty będą składali Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
4. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 14.6.3. specyfikacji, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
5. informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców,
6. informację podmiotów i o podmiotach, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasobach, których polega wykonawca na zasadach określonych w pkt 8.2. siwz,
7. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na załączniku nr 1 wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty,
8. oświadczenie na załączniku nr 2 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, iż po upływie terminu ważności będzie odnawiać ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż równowartość 50.000 złotych polskich na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, że przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy w przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert,
9. informacji określonej w pkt. 16.1.1. specyfikacji w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej stawki podatku od towarów i usług niż obowiązującej w dacie składania ofert,
10. oświadczenie Wykonawcy zawierające wzór dokumentu gwarancyjnego określającego zakres gwarancji na załączniku nr 3 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, potwierdzające udzielenie gwarancji na przedmiot składanej przez siebie oferty na okres nie krótszy niż wskazany w pkt. 3.9. specyfikacji,
11. zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na załączniku nr 10 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty,

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1. oświadczenie na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1.1. specyfikacji na załączniku nr 5 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty,
3.wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1.2. specyfikacji na załączniku nr 6 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty,
4. oświadczenie, dotyczące posiadania uprawnień przez osobę/osoby które będą pełniły funkcję kierownika budowy, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1.3. specyfikacji na załączniku nr 7 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty,
5. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
co najmniej 50.000 PLN.
6. dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te, (wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 5 do oferty -zgodnie z zapisem pkt. 8.1.1. i 9.2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
a)poświadczenie,
b)inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa w pkt. a), W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie robót, roboty wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
UWAGA!
W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia 20.02.2013 r.) w zakresie dokumentów określonych w poz. 9.2.6. SIWZ. dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia.

7. W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
7.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia zawierające zakres robót, które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zakresie realizacji części zamówienia.
7.2. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierające także imienną listę tych osób – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonani zamówienia innych podmiotów.
7.3. inne dokumenty i oświadczenia, zgodnie z wymogiem pkt. 8.2. SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1. oświadczenie na załączniku nr 8 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8.2. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt. 9.2.5. i 9.3 i/lub 9.7. SIWZ, odnoszące się do tych podmiotów.
3.A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
3.A.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór druku stanowi załącznik nr 9 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty.
3.A.2. Informacja, na załączniku nr 9 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru
formularza oferty, Wykonawcy o przynależeniu/ nie przynależeniu do grupy kapitałowej.
4. W celu potwierdzenia że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ;
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.1. SIWZ i wypełnienie formularza oferty.
5. Oferta wspólna
5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
9.5.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
5.1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
5.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
5.1.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt. 5ustawy. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3.1. siwz podpisane przez wszystkich Wykonawców oraz dokumenty określone w pkt. 9.3.2. i/lub 9.7.1., 9.7.2. siwz dla wszystkich Wykonawców podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców.
5.1.5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt. 9.2. siwz) z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2.1. siwz podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
5.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
5.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.
7. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2. specyfikacji-składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.7.1. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 9.7.1 SIWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio. jw.
7.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.
8. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W MIEJSCE KTÓREGOŚ Z DOKUMENTÓW,
O KTÓRYCH MOWA W PKT PKT 9.2.5., 9.2.6., 9.3.2.., 9.7.1.., 9.7.2., SPECYFIKACJI DOSTARCZY JEGO KOPIĘ, KOPIA TA MUSI BYĆ POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM zgodnie z zapisem pkt. 14.6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisem pkt. 14.6.5. siwz Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np., gdy złożone kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
i oświadczenia sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
cena z VAT za wykonanie zamówienia100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-09-25
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ul.Irysowa 19 , 02-660 Warszawa w kasie Zamawiającego
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnmokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-09-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-09-25, 10:10, pok.34 w siedzibie Zamawiającego ul.Irysowa 19, 02-660 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |