m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-09-17 , 14:44:02
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 87 01
- faks(0-22) 325 54 68
- e-mailtargowek.zzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Seroka- Chołderny
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal308D
- telefon(0-22) 44 38 619
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych skweru ekologicznego zlokalizowanego wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Bródnowskiego przy ul. Sternhela w Warszawie pomiędzy ul. Rolanda i ul. Wojskową.
Opis zamówienia
1. Zaprojektowanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) opracowanie projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) w branży elektrycznej w zakresie oświetlenia terenu, 2) wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym m.in. aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych, 3) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 i art. 33 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym m.in. pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 2. Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie terenu pod prowadzenie robót budowlanych, w tym m.in. rozbiórkę istniejących ogrodzeń i przekazanie materiałów (siatka, słupki) zamawiającemu, niwelacje terenu, rozebranie podziemnych sieci uzbrojenia terenu w miejscach ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu i budowę tych sieci w innych miejscach, 2) wybudowanie obiektów budowlanych i wykonanie innych robót budowlanych, w tym m.in. wybudowanie obiektów i wykonanie robót opisanych w koncepcji zagospodarowania i programie funkcjonalno-użytkowym, 3) wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym m.in. map powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych..
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwzdłuż zachodniego brzegu Kanału Bródnowskiego przy ul. Sternhela w Warszawie pomiędzy ul. Rolanda i ul. Wojskową.
Główny przedmiot (CPV)45.10.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.20.00.00-9
45.30.00.00-0
45.40.00.00-1
71.30.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-04-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jednego zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie nawierzchni utwardzonych łącznie z podbudową na drogach kołowych, parkingach, ścieżkach rowerowych lub chodnikach, o powierzchni co najmniej 500 mkw. wykonanej w ramach jednego zamówienia oraz jednego zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie oświetlenia typu ulicznego o długości 100 mb z zastrzeżeniem, że Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie wyżej opisanych obiektów budowlanych i robót budowlanych, w ramach jednego zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wyrażające się dysponowaniem co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzeżeniem, że Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże mniejszą ilość osób niż wymagana, ale osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wyżej opisanych specjalnościach techniczno-budowlanych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy; - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - dołączenie do oferty tych dokumentów nie jest wymagane w przypadku, gdy Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów; - harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; -wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem ich rodzaju i zakresu rzeczowego, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ - dołączenie do oferty tego dokumentu nie jest wymagane w przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawcó; - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy składać w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-10-03
Cena: 30,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w kasie urzędu, w banku lub za zaliczen. poczt..
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-10-03 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-10-03, 10:00, pok. 321
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
nie dotyczy
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |