m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-09-17 , 14:44:47
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marianna Zwierz
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal385
- telefon(0-22) 37-33-333
- emailzamowienia@poczta.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal
- telefon
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal385
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal385
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa drogi publicznej gminnej ulicy Heroldów na odcinku od ul. Pułkowej do ul. Encyklopedycznej w Warszawie w zakresie oświetlenia i remontu chodnika wraz z zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi publicznej gminnej ulicy Heroldów na odcinku od ul. Pułkowej - do ul. Encyklopedycznej w Warszawie w zakresie oświetlenia i remontu chodnika wraz z zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Zakres prac obejmuje między innymi: demontaż istniejącego słupa, kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny i mechaniczny, ułożenie w wykopach rur osłonowych z PCW, wykonanie przecisku z rur osłonowych z PCW, ułożenie na słupie rur osłonowych z PCW, zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych rurami dwudzielnymi, montaż skrzynki podziałowej na słupie, ułożenie kabli typu YKY 5*25 mm2 1kV w rurach osłonowych, montaż 13 szt. latarń, montaż uziomów szpilkowych i wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej, wymiana chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego grub. 10 cm oraz kruszywa łamanego (tłuczeń) grub. 10 cm, wywóz gruzu i materiałów z demontażu.
1.2) Przedmiot zamówienia określa:
1) dokumentacja projektowa autorstwa inż. Elżbiety Kroczewskiej, obejmująca nw. opracowania:
a) Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi publicznej gminnej ulicy Heroldów na odcinku ul. Pułkowa - ul. Encyklopedyczna w Warszawie - część ELEKTRYCZNA -OŚWIETLENIE - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
b) rysunek uwydatniający wykonanie nawierzchni po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej - stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ,
c) Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi publicznej gminnej ulicy Heroldów na odcinku ul. Pułkowa - ul. Encyklopedyczna w Warszawie - część elektryczna -ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
d) przedmiar robót objętych ww. projektami - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy drogi publicznej gminnej ulicy Heroldów na odcinku ul. Pułkowa - ul. Encyklopedyczna w Warszawie - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
Uwaga: powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego.

1.3) Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:
a) ww. dokumentację projektową;
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art. 30 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

Termin realizacji zamówienia ustala się - licząc od daty zawarcia umowy do 12 grudnia 2013r. wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej i wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiający nie zamierza udzielać zamówień uzupełniających o których mowa w ar. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.

Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zamieszczono na stronie http://www.bielany.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUlica Heroldów na odcinku ul. Pułkowa - ul. Encyklopedyczna w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.23-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.10-9
45.31.43.10-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2013-12-12
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy*, modernizacji lub remontu oświetlenia drogi lub jej części lub terenów zewnętrznych, na kwotę brutto minimum 100 000,00 zł., (słownie: sto tysięcy złotych), oraz załączeniem dowodów dotyczących wykazanej roboty budowlanej, określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
A) Dowodami dotyczącymi wykazanej roboty są: poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
B) W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
C) Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. A), może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817), np. referencje lub inny dokument. Wyjaśnienie: *przez budowę należy rozumieć: wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, przebudowę obiektu budowlanego.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobą posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów - w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia, do sprawowania funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w branży elektroenergetycznej (uprawniającymi do prowadzenia robót przy sieciach elektroenergetycznych).
Kwalifikacje zawodowe osoby, o której mowa powyżej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatele państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394 ), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze zm.).
Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego świadczeniem usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie (wg wzoru załączonego do SIWZ - zał. nr 10), że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o której mowa powyżej posiada wyżej wymagane uprawnienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Ofertę o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 5 do SIWZ.

2.Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/-by działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia).

4. W przypadku gdy wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
W przypadku nie udowodnienia w ofercie, w wystarczający sposób dysponowania zasobami podmiotu trzeciego, niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w trakcie badania dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia zamawiającemu dokumentów, dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

A. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.4) ogłoszenia.

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.3.1) ogłoszenia zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

B. Zasady składania ofert wspólnych przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp: 1)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
2)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółki cywilne, konsorcja) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3)W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.
4)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5)Żaden z Wykonawców składających ofertę wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. (oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Części III ust. 5 pkt 3) składają wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną).
6)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (każdy z nich) - składają listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 , poz.331, z póżn. zm.) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: a) Zmiany podwykonawcy(ów), z uzasadnionej przyczyny i za zgodą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy to nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy; b) za zgodą zamawiającego wprowadzenie nowego podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, pomimo oświadczenia w ofercie, że zamówienie będzie realizowane siłami własnymi. c) zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany oraz osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia w specjalności wymaganej na etapie postępowania. Zmiana podwykonawcy lub kierownictwa robót nie powoduje zmiany terminu realizacji zamówienia.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
1) w sprawach proceduralnych: Marianna Zwierz - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany;
2) w sprawach merytorycznych: Jacek Kmiecik - Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany.
3) adres kontaktowy: fax.(022) 37-33-382; email:zamowienia@poczta.bielany.waw.pl, mając na uwadze, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w Części I ust.1 pkt 2 SIWZ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-10-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bielany.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-10-04 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-10-04, 13:15, W Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 , sala 352
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |