m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2013-09-27 , 08:35:07
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego położonego
przy ul. Jaworowskiej 29 w Warszawie

Opis zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji i gwarancji.

1.1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji i gwarancji.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego położonego przy ul. Jaworowskiej 29 w Warszawie, zgodnie z projektem wykonanym przez mgr inż. Urszulę Warzecha – Tywoniuk, działającą pod firmą KARCAD w listopadzie 2009r., stanowiącym Rozdział VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.1.1. Zakres robót do wykonania :
1.1.1.1. Demontaż pokrycia dachowego,
1.1.1.2. Utylizacja papy,
1.1.1.3. Rozebranie konstrukcji dachu,
1.1.1.4. Rozebranie stropu,
1.1.1.5. Rozebranie ścian zewnętrznych, wewnętrznych, podłogi,
1.1.1.6. Rozebranie fundamentów,
1.1.1.7. Wywóz materiałów z rozbiórki,
1.1.1.8. Dowóz ziemi do zasypki otworów powstałych po usunięciu fundamentów,
1.1.1.9. Oczyszczenie działki z zalegających śmieci, karczowanie krzewów, rozbiórka
ogrodzenia od ulicy, niwelacja terenu.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót, wymagania techniczne, materiałowe, jakościowe i ilościowe, określają:
1.2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie
rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego położonego przy ul.
Jaworowskiej 29 w Warszawie, stanowiąca Rozdział VI specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
1.2.2. Przedmiar robót na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego
położonego przy ul. Jaworowskiej 29 w Warszawie, stanowiący Rozdział V
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.2.3. Projekt budowlany rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego położonego
przy ul. Jaworowskiej 29 w Warszawie opracowany przez mgr inż. Urszulę
Warzecha – Tywoniuk, działającą pod firmą KARCAD, Chmielowice w listopadzie
2009r. stanowiący Rozdział VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.2.4. Decyzja nr 355/B/2013 z dnia 19.08.2013r.

1.3. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1., niniejszej specyfikacji mają być wykonywane
zgodnie z :
1.3.1. kosztorysem nakładczym ślepym określającym rodzaj, sposób wykonania i ilość
planowanych do wykonania robót – stanowiącym Rozdział IV
1.3.2. Przedmiarem robót, stanowiącym Rozdział V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
1.3.3. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie
rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego położonego przy ul.
Jaworowskiej 29 w Warszawie, stanowiąca Rozdział VI specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
1.3.4. Projektem budowlanym rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego
położonego przy ul. Jaworowskiej 29 w Warszawie opracowany przez mgr inż.
Urszulę Warzecha – Tywoniuk, działającą pod firmą KARCAD, Chmielowice w
listopadzie 2009r. stanowiący Rozdział VII specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1.3.5. Decyzją nr 355-B-2013 z dnia 19.08.2013r. stanowiącą Rozdział VIII specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
1.3.6. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi
w art. 22 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami – dalej Prawo budowlane) i jej przepisów
wykonawczych,
1.3.7. Wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,
1.3.8. Zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
1.3.9. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiącymi Rozdział
III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Wszędzie tam gdzie w specyfikacji i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

1.5. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają:
1.5.1. kosztorys nakładczy ślepy określający rodzaj, sposób wykonania i ilość
planowanych do wykonania robót – stanowiący Rozdział IV
1.5.2. Przedmiar robót, stanowiący Rozdział V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
1.5.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie
rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego położonego przy ul.
Jaworowskiej 29 w Warszawie, stanowiąca Rozdział VI specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
1.5.4. Projekt budowlany rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego położonego
przy ul. Jaworowskiej 29 w Warszawie opracowany przez mgr inż. Urszulę
Warzecha – Tywoniuk, działającą pod firmą KARCAD, Chmielowice w listopadzie
2009r. stanowiący Rozdział VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.5.5. Decyzja nr 355-B-2013 z dnia 19.08.2013r. stanowiąca Rozdział VIII specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
1.5.6. Istotne postanowienia umowy, stanowiące Rozdział III specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

1.5.6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym:
1.5.6.1.1. w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie zostały przewidziane w zestawieniu i wyliczeniu planowanych prac określonych w kosztorysie nakładczym ślepym oraz przedmiarze robót stanowiącymi Rozdział IV, V, SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przy udziale Wykonawcy,
1.5.6.1.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówieniem nie więcej jednak niż 20% wartości zamówienia,
1.5.6.1.3. w przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które nie zostały objęte przedmiotem zamówienia (zamówieniem podstawowym), jednakże są niezbędne do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia,
1.5.6.1.4. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawców w sytuacji , gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowymi podwykonawcami , którzy będą realizowali część lub cały zakres powierzony uprzednio innym podwykonawcom,
1.5.6.1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia,
1.5.2.1.6. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie
zawarcia umowy,
1.5.6.1.7. zmiany zakresu rzeczowego i finansowego,
1.5.6.1.8. zmiany zakresu części przedmiotu zamówienia powierzonych
podwykonawcom,
1.5.6.1.9. zmiany wymaganej sprawozdawczości i rozliczeń kosztów
wykonania przedmiotu zamówienia,
1.5.6.1.10.w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania termin realizacji robót, o którym mowa w pkt. 7 SIWZ może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony o okres, na który zostaną wstrzymane roboty. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika prac. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu do umowy,
1.5.6.1.11. zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić jeżeli w następstwie wydłużonych-wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przy wykazaniu należytej staranności nie może dotrzymać terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu do umowy,
1.5.6.1.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych w oparciu o protokół konieczności, spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego na postawie kosztorysu zamiennego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartym w kosztorysie ofertowym.

1.6. Materiały i produkty, o których mowa w § 3 ust. 5 istotnych postanowień umowy powinny odpowiadać wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Dla pozostałych materiałów - z wyłączeniem wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach dotyczących określenia wykazu wyrobów nie mającego istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych -, posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia jakim jest Polska Norma, a w przypadku jej braku krajową aprobatą techniczną (AT) lub europejską aprobatą techniczną (ETA). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i deklaracje dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.7. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. będą wykonywane pod nadzorem DOM Konduktorska w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 00-775 Warszawa, ul. Konduktorska 12.

1.8. Wszędzie tam gdzie w specyfikacji i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

1.9. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają kosztorys nakładczy oraz przedmiar robót określające rodzaj, sposób wykonania i ilość planowanych do wykonania robót – stanowiące Rozdział IV, V SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca Rozdział VII SIWZ, oraz Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SIWZ.

1.10. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1.10.1. prowadzenia dziennika prac na zasadach przewidzianych dla dziennika budowy, dostarczonego przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót,
1.10.2. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 100.000 złotych polskich, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia,
1.10.3. zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy,
1.7.4. dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót,
1.10.5. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli obiektu realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego,
1.10.6. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie i obiekcie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren i obiekt po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż.,
1.10.7. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia,
1.10.8. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy,
1.10.9. Wykonawca wybrany do podpisania umowy zobowiązany będzie załączyć do umowy kserokopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierownikiem prac, o których mowa w pkt. 8.1.3. specyfikacji.

1.11. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III specyfikacji) oraz zastosowane materiały, na czas na czas minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych prac.

1.12. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony jest w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią III Rozdział SIWZ.

1.13. Wynagrodzenie za wykonany zakres robót zostanie ustalone na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu zamiennego powykonawczego, sporządzonego w oparciu o obmiar robót rzeczywiście wykonanych i odebranych, katalogi przyjęte w ofercie, bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót oraz stawki i narzuty przyjęte wg kosztorysu ofertowego.

1.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego na skutek wykonania w ramach Przedmiotu zamówienia robót dodatkowych, o których mowa w § 14 istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ.
W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe za wykonane roboty dodatkowe, obliczone w sposób opisany w § 14 istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ.

1.15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 15 istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ.
W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykonane zamówienie dodatkowe, obliczone w sposób opisany w § 15 istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ.

1.16. Zaoferowana przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY –stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto nie może przekroczyć średniej warszawskiej określonej w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2013 r. tj. dla robót ogólnobudowlanych Rbrutto= 32,30 PLN. Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp + Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki robocizny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.

1.17. Zaoferowany przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY - wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) od (R, S) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2013 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Kp = 58,00 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Kp w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.

1.18. Zaoferowany przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY - wskaźnik zysku (Z) od (R + S + Kp) ) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2013 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Z = 10,00 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.

1.19. Zaoferowany przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY – wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2013 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Wkz = 9,60%. Wykonawca musi wpisać oferowane Wkz w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.

1.20. Kosztorys ofertowy musi być wykonany ściśle w oparciu o załączony do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kosztorys nakładczy oraz przedmiar robót (Rozdział IV ,V, SIWZ). Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu oblicza się wg norm KNR.
1.20.1. Jeżeli Wykonawca podczas przygotowania oferty uzna jakiekolwiek elementy w kosztorysie nakładczym oraz przedmiarze robót za nieprawidłowe, to wszelkie zmiany w tym kosztorysie nakładczym mogą być wprowadzone przez Zamawiającego przy wykorzystaniu procedury udzielania wyjaśnień. Wprowadzanie zmian, uzupełnień do kosztorysu nakładczego, w inny sposób jak opisano wyżej, jest niedopuszczalne.
1.20.2. Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kosztorys nakładczy oraz przedmiar robót (Rozdział IV ,V, SIWZ) zachowując kolejność pozycji zgodną z otrzymanym kosztorysem nakładczym.
Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej z wyszczególnieniem robocizny, cen materiałów, cen najmu lub pracy sprzętu budowlanego oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nie objętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu materiałów. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu oblicza się wg norm KNR.

1.21. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które są objęte przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 SIWZ i § 1 ust. 1 istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III SIWZ, ale nie zostały przewidziane w zestawieniu i wyliczeniu planowanych prac określonych w kosztorysie nakładczym oraz przedmiarze robót stanowiącymi Rozdział IV ,V, SIWZ, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu konieczności spisanego z udziałem Wykonawcy.
1.21.1. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w pkt 3.20. SIWZ zostanie obliczone na postawie cen jednostkowych zbudowanych w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte według zasad ustalonych w § 6 istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ. Ceny materiałów i pracy sprzętu nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym, jednakże w każdym przypadku, także wówczas gdyby cena materiału lub pracy sprzętu była wskazana w kosztorysie ofertowym nie może być ona wyższa niż średnie ceny dla danego asortymentu, podawane w publikacjach SEKOCENBUD IMB, IMI, IME, obowiązujących dla kwartału w którym wykonywane będzie zamówienie.
1.21.2. W stosunku do cen materiałów, których nie ma w wydawnictwach informacyjnych o cenach oraz w zestawieniu cen, strony ustalają, iż zastosowane zostaną ceny zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót dodatkowych.
1.21.3. Wszelkie roboty dodatkowe , o których mowa w pkt. 3.20. SIWZ mogą być wykonane - poza koniecznością sporządzenia podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru – po sporządzeniu aneksu do umowy.

1.22. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Wykonawca jest zobowiązany je wykonać na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia.
1.22.1. Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie zamówień dodatkowych, o których mowa w pkt. 3.21. SIWZ zostanie obliczone na postawie cen jednostkowych zbudowanych w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte według zasad ustalonych w § 6 i § 14 istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ. Ceny materiałów i pracy sprzętu będą nie wyższe niż w kosztorysach ofertowych do zamówienia podstawowego o ile tam występują przy czym będą nie wyższe niż średnie ceny dla danego asortymentu, podawane w publikacjach SEKOCENBUD IMB, IMI, IME, obowiązujących dla kwartału w którym wykonywane będzie zamówienie.
1.22.2. W stosunku do cen materiałów, których nie ma w wydawnictwach informacyjnych o cenach oraz w zestawieniu cen, strony ustalają, iż zastosowane zostaną ceny zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót dodatkowych.
1.22.3. Wszelkie zamówienia dodatkowe, o których mowa w pkt 3.21. mogą być wykonane tylko na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru i odrębnej umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania ofert.
4.Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię i nazwisko: Pani Danuta Fydrych-Sówka tel. (22) 550 -92 -36,
stanowisko służbowe: inspektor ds. budowlanych w DOM Konduktorska

w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:
imię i nazwisko: Pani Marzenna Niecikowska, tel.: 22 549 37 27.
stanowisko służbowe: kierownik Działu Zamówień Publicznych.
5.Wadium przetargowe.

W postępowaniu wadium nie jest wymagane.


6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrzy ul. Jaworowskiej 29 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.11.13.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.43.00.00-0
45.11.12.20-6
45.11.12.30-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania20 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a także spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ww ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru formularza oferty ( pkt. 9.2.1. siwz) oraz w oparciu o potwierdzenie spełniania warunków w zakresie wskazanym poniżej:
1.1.1. Ad. wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki obiektu, o wartości nie mniejszej niż 30.000,- zł brutto każda.
Spełnienie ww warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót budowlanych, określonego w pkt 9.2.2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty i załączonych dowodów, określonych w pkt. 9.2.6. SIWZ potwierdzających, że wymienione w nim roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1.1.2. Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 6 osobowym
personelem posiadającym stosowne doświadczenie i kwalifikacje do
wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza oferty). W ww wykazie należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i podstawie do dysponowania nimi.
1.1.3. Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogólnobudowlanym lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w ww zakresie ogólnobudowlanym oraz wpisanych na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego. W tym celu Wykonawca musi złożyć oświadczenie na załącznik nr 7 do wzoru formularza oferty.
1.1.4. Ad. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie ww ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 100.000 PLN.

Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie ww ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 100.000 PLN.

1.1.5. Ocena spełnienia warunku nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ww ustawy pzp z postępowania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 8 do wzoru formularza oferty oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.3. siwz i lub 9.7. siwz.

1.1.6. Ocena spełnienia warunku nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ww ustawy pzp z postępowania zostanie dokonana na podstawie złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp lub informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór druku stanowi załącznik nr 9 do siwz.

1.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w formie oryginałów.
Zamawiający wymaga aby składany dokument - dokumenty dotyczyły w szczególności:
-zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu - informację wskazującą, który konkretny zasób jest udostępniany. W przypadku udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.). W przypadku udostępnienia potencjału technicznego należy wskazać przekazanie do dyspozycji Wykonawcy narzędzia, wyposażenie zakładu, urządzeń technicznych lub na zasadzie podwykonawstwa. W przypadku udostępnienia zdolności finansowych przeniesienie własności pieniędzy lub pozostawienie do dyspozycji Wykonawcy środków pieniężnych albo ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za finansowanie nakładów + wykazanie, iż podmiot trzeci posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w niezbędnym rozmiarze.

-sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

-charakteru stosunku , jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

-zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 9.3 i 9.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie.

1.3. Zamawiający oceni jako spełniony warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 8 i 9 do wzoru formularza oferty oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.3. i 9.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Wypełnienie przez Wykonawcę formularza oferty oraz spełnienie innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie stanowiło podstawę oceny ofert. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8. siwz.

1.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego stwierdzono podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz tego, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

2. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, wymagane w postępowaniu .

2.1. Wykonawca musi dołączyć do oferty w terminie wskazanym w pkt. 15. specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w formie określonej w specyfikacji:
2.1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2.1.2. kosztorys ofertowy (podpisany – parafowany - przez Wykonawcę na każdej stronie) sporządzony zgodnie z zapisem pkt. 16.2. specyfikacji w oparciu o kosztorys nakładczy oraz przedmiar robót, zawarte w Rozdziale IV, V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmujące całość przedmiotu zamówienia,
2.1.3. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 9.5.1.2. specyfikacji, jeżeli oferty będą składali Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
2.1.4. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 14.6.3. specyfikacji, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
2.1.5. informację o części - częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców,
2.1.6. informację podmiotów i o podmiotach, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasobach, których polega wykonawca na zasadach określonych w pkt 8.2. siwz,
2.1.7.oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót na załączniku nr 1 wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty,
2.1.8. oświadczenie na załączniku nr 2 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, iż po upływie terminu ważności będzie odnawiać ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż równowartość 100.000 złotych polskich na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, że przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy w przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert,
2.1.9. informacji określonej w pkt. 16.1.2. specyfikacji w przypadku zastosowania
przez wykonawcę innej stawki podatku od towarów i usług niż obowiązującej w dacie
składania ofert,
2.1.10. oświadczenie Wykonawcy zawierające wzór dokumentu gwarancyjnego określającego zakres gwarancji na załączniku nr 3 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, potwierdzające udzielenie gwarancji na przedmiot składanej przez siebie oferty na okres nie krótszy niż wskazany w pkt. 3.10. niniejszej specyfikacji,

2.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
2.2.1. oświadczenie na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2.2.2. wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1.1. specyfikacji na załączniku nr 5 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty,

2.2.3.wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1.2. specyfikacji na załączniku nr 6 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty,

2.2.4. oświadczenie, dotyczące posiadania uprawnień przez osobę-osoby które będą pełniły funkcję kierownika budowy, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1.3. specyfikacji na załączniku nr 7 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty,
2.2.5. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
co najmniej 100.000 PLN.

2.2.6. dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te, (wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 5 do oferty -zgodnie z zapisem pkt. 8.1.1. i 9.2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
a)poświadczenie,
b)inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa w pkt. a),
W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie robót, roboty wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww dowodów.

UWAGA!
W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia 20.02.2013 r.) w zakresie dokumentów określonych w poz. 9.2.6. SIWZ. dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia.

2.2.7. W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
2.2.7.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia zawierające zakres robót, które te podmioty zobowiązują się wykonać i konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.)– w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zakresie realizacji części zamówienia.
2.2.7.2. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierające także imienną listę tych osób – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonani zamówienia innych podmiotów.
2.2.7.3. inne dokumenty i oświadczenia, zgodnie z wymogiem pkt. 8.2. SIWZ.

2.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
2.3.1. oświadczenie na załączniku nr 8 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
2.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
2.3.3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8.2. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt. 9.2.5. i 9.3 i-lub 9.7. SIWZ, odnoszące się do tych podmiotów.
2.3.A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
2.3.A.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór druku stanowi załącznik nr 9 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty.

2.3.4. Informacja, na załączniku nr 9 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru
formularza oferty, Wykonawcy o przynależeniu - nie przynależeniu do grupy
kapitałowej.

2.4. W celu potwierdzenia że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ;
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.1. SIWZ i wypełnienie formularza oferty.


2.5. Oferta wspólna
2.5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
2.5.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2.5.1.2.Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
2.5.1.3.Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
2.5.1.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3.1. siwz podpisane przez wszystkich Wykonawców oraz dokumenty określone w pkt. 9.3.2. i - lub 9.7.1., 9.7.2. siwz dla wszystkich Wykonawców podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców.
2.5.1.5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt. 9.2. siwz) z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2.1. siwz podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
2.5.1.6. W odniesieniu do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przedstawia tę listę albo indywidualnie lub wspólnie informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg Załącznika nr 9 do SIWZ).
2.5.1.7. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą.
2.5.1.8. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 14.6.4. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

2.5.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

2.5.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.6. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.

2.7. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2. specyfikacji - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.7.1. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 9.7.1 SIWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio. jw.
2.7.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.

2.8. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W MIEJSCE KTÓREGOŚ Z DOKUMENTÓW,
O KTÓRYCH MOWA W PKT PKT 9.2.5., 9.2.6., 9.3.2.., 9.7.1.., 9.7.2., SPECYFIKACJI DOSTARCZY JEGO KOPIĘ, KOPIA TA MUSI BYĆ POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM zgodnie z zapisem pkt. 14.6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisem pkt. 14.6.5. siwz Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np., gdy złożone kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.

2.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
i oświadczenia sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
cena (z VAT) za wykonanie całości zamówienia 100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2013-10-14
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Kasa ZGN Mokotów ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnmokotow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2013-10-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2013-10-14, 10:10, ZGN Mokotów ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa Dział Zamówień Publicznych pok. nr 34
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2013-09-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |