m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-05-29 , 11:03:42
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Wojda
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99
- lokal402
- telefon(22) 4435685
- emailwola.zzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarek Korobowicz
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul.Żelazna 99
- lokal9
- telefon(0-22)4435718
- emailmarek.korobowiacz@wola.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99
- lokal402
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99
- lokal402
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont otoczenia pomnika Electio Viritim usytuowanego pomiędzy ulicami: Obozową, Ostroroga i Płocką w Warszawie (sprawa nr 29/ZP/14).
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem otoczenia istniejącego pomnika Electio Viritim, na działce nr 39 z obrębu 6-03-08, oraz zagospodarowanie przyległego terenu Pola Elekcyjnego. Teren wokół pomnika objęty jest ochroną na mocy zapisów planu miejscowego jako miejsce o szczególnych walorach kulturowych upamiętniające położenie dawnego pola elekcyjnego.
2. Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w dokumentacji:
- Projekcie Wykonawczym remontu otoczenia pomnika Electio Viritim, usytuowanego pomiędzy ulicami Obozową, Ostroroga i Płocką w Warszawie,
- Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w branżach: budowlanej i elektrycznej,
- Przedmiarach robót.
W/w dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do 50% wartości niniejszego zamówienia, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
4. Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego w/w zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy w § 12 ust. 2 i § 13, tj.:
§ 12
W sytuacji, której Strony nie przewidziały przy zawieraniu umowy, w celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości, Wykonawca może podczas realizacji umowy wnioskować, że inny zakres prac niż wskazany w ust. 1 wykona przy udziale Podwykonawcy(ów), mimo że podczas zawarcia umowy deklarował wykonanie zamówienia w sposób określony jak w ust. 1.
§ 13
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do umowy za zgodą Zamawiającego.
2. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji Przedmiotu Umowy, strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 o okres potrzebny do wykonania robót zamiennych, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy, w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.
3. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane – strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy, w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.
4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
5. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
3) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych oraz terminu wykonania umowy,
6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że nie wykraczają one poza zakres dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej oraz wartości umowy brutto o której mowa w § 5 ust. 1 umowy,
7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych,
8) wysokości wynagrodzenia określonego w § 12 ust 4 pkt 7 ppkt c.
7. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ponieważ pomimo zachowania przez zamawiającego należytej staranności w jej sprawdzeniu wykryto wady lub usterki, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności, lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.
8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:
1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,
3) zmiana obowiązujących przepisów,
4) podniesienie wydajności urządzeń,
5) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
6) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,
7) wady dokumentacji projektowej, a zmiany są konieczne i niezależne od woli stron,
8) siła wyższa.
10. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy, w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.
11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana umowy jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
12. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi bez konieczności dokonywania zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2, Wykonawca przygotuje zamienny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który po uzgodnieniu z Zamawiającym stanowić będzie załącznik nr 2.
13. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.00-6
45.31.00.00-3
45.11.12.91-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-08-25
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Część IV.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
roboty budowlane o wartości minimum 70.000,00 zł brutto, w zakresie których był montaż płyt granitowych na których zostały wykonane rysunki w technice grawerowania laserowego.
Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, wykonanie jednej roboty lub kilku robót, które w sumie dadzą wskazaną wyżej wartość, tj. 70.000,00 zł brutto.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej jedną osobą,
Osoba wskazana przez Wykonawcę musi należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów, złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Część V.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.
V.1.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
1) Dowodami, o których mowa powyżej są:
– poświadczenie;
– inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (z treści złożonych dokumentów musi wynikać przyczyna braku możliwości uzyskania poświadczenia).
2) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
V.1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1. w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
V.1.3. Inne oświadczenia i dokumenty.
1. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik lub, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
2. Dokumenty z których wynika umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków - pisemne zobowiązanie podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – w formie oryginałów.
Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał:
- jaki rodzaj zasobu jest udostępniany (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia),
- w jakiej formie podmiot udostępniający będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.),
- stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, kontrakt, umowa o współpracę itp.),
- w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.
V.2. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) W części V.1.2. pkt. 1 ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-06-13
Cena: 21,90 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w kasie Urzędu
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-06-13 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-06-13, 09:10, w siedzibie Zamawiającego w sali nr 110
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Podwykonawcy:
1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, wskazał te części zamówienia w ofercie (formularzu ofertowym).
3) Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Zamawiający we wzorze umowy określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
5) Zamawiający we wzorze umowy określił informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-05-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |