m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-05-29 , 13:57:18
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Janina Denko
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(22) 510-32-60fax5103189
- emailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAlicja Kosyl
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 5103203,fax 5103237
- emailakosyl@bialoleka.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa ulicy Marmurowej na odcinku od ulicy Dębowej do granicy miasta wraz z robotami towarzyszącymi w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
Opis zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ulicy Marmurowej na odcinku od ulicy Dębowej do granicy miasta wraz z robotami towarzyszącymi w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
Zakres robót obejmuje
1) wykonanie robót drogowych polegających na budowie jezdni z betonu asfaltowego, jednostronnego chodnika, zjazdów z kostki betonowej,
2) przebudowa skrzyżowania z ulicą Dębową wraz z budową 2 zatok autobusowych,
3) budowa oświetlenia,
4) przebudowa sieci elektrycznej – usunięcie kolizji,
5) przebudowa sieci telefonicznej – usuniecie kolizji z modernizacją sieci,
6) wycięcie drzew i krzewów,
7) wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu,
8) odwodnienie powierzchniowe na pas zieleni,
9) opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
a) kompleksowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w skład której wchodzą:
- projekt budowlany drogowy,
- projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu,
- projekt budowlany instalacji oświetleniowej ulicy,
- projekt budowlany przebudowy napowietrznej linii N.N.
- projekt budowlany przebudowy i zabezpieczenia sieci TP S.A.
- inwentaryzacja zieleni,
- opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne,
- przedmiary robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
oraz w wymogach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy.
UWAGA:
- Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu i dowozu ziemi.
- Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów i ryczałtowy koszt uwzględnia w swojej ofercie.
- Skoordynowanie robót drogowych z robotami prowadzonymi przez Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o przy przebudowie istniejącego gazociągu.
2.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 15 wzoru umowy.
2.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wysokość złożonej oferty w okresie realizacji zamówienia. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców.
2.4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów.
II.1.5)
1 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień określonych w SIWZ i w § 1 wzoru umowy.
Dodatkowe przedmioty CPV
45231400-9
45231600-1


UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zamieszczono na stronie : http://www.bialoleka.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.11.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.33.30-1
45.23.32.52-0
45.23.32.90-8
45.11.12.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-12-05
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium37000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- trzech zamówień, polegających na kompleksowej budowie lub przebudowie drogi o przekroju ulicznym tj. jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem oraz oświetleniem o wartości co najmniej 1.000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda.
UWAGA: Zamawiający uzna doświadczenie polegające na przebudowie drogi pod warunkiem, że przebudowa będzie polegała na całkowitej rozbiórce dotychczasowego obiektu łącznie z odbudową na całej szerokości i długości robót, a następnie na kompleksowej budowie drogi o przekroju ulicznym tj. jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem oraz oświetleniem o wartości co najmniej 1.000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że zapewni objęcie kierownictwa budowy i nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) w zakresie odpowiednich specjalności:
-jedną osobą do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej bez ograniczeń,
-jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

1 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację o robotach budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem - trzech zamówień, polegających na kompleksowej budowie lub przebudowie drogi o przekroju ulicznym tj. jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem oraz oświetleniem o wartości co najmniej 1.000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda.
UWAGA: Zamawiający uzna doświadczenie polegające na przebudowie drogi pod warunkiem, że przebudowa będzie polegała na całkowitej rozbiórce dotychczasowego obiektu łącznie z odbudową na całej szerokości i długości robót, a następnie na kompleksowej budowie drogi o przekroju ulicznym tj. jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem oraz oświetleniem o wartości co najmniej 1.000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda.
1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4. Dokumenty dotyczące należenia do tej samej grupy kapitałowej

1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty:
a) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy.
b) Kosztorys ofertowy opracowany wg kalkulacji uproszczonej sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o załączone przedmiary robót, dokumentację budowlano-wykonawczego oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy traktowany będzie przez Zamawiającego, jako podstawa ustalenia zaangażowania prac przy płatnościach częściowych oraz w przypadku, o którym mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Kosztorys stanowi materiał pomocniczy i nie podlega ocenie.
UWAGA:
Załączony do SIWZ przedmiar robót, stanowi jedynie materiał pomocniczy, który Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na podstawie otrzymanej dokumentacji budowlano-wykonawczej pod kątem rodzajów i ilości robót.
c) Zestawienie kosztów zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ.
d) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
e) Dowodami o których mowa w pkt. 3.3.1. lit. b SIWZ, są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie robót (pkt 3.3.1. lit. b SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
f) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.
3.3.5. Inne dokumenty, które zaleca się załączyć do oferty:
a) Kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 4 SIWZ.
IV. 3) ZMIANA UMOWY
1 przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy (załączniki nr 6 do SIWZ) na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzorów umów Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:
a) wprowadzenie do przedmiotu umowy (zamówienia) i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 ze. zm.). Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania.
Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne i zaniechane lub zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego zamówień dodatkowych) - w formie dodatkowej umowy lub aneksu do niniejszej umowy (w odniesieniu do robót zamiennych i zaniechanych).
Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w pkt.5 poniżej.
b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót, na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
- przyczyny techniczne tj. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami,
- przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy,
- przyczyny losowe (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy),
- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót (np. opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5 C)
- ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej,
- konieczność wprowadzenia do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji zmian zgodnie z p.pkt. a) powyżej.
5. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia w/w. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności - zatwierdzonego przez Zamawiającego, a nadto stosowne podpisane aneksy do umowy.
a. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/ dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w pkt.4 lit a) w powyżej - ustalona zostanie według następujących zasad:
- za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie przedmiaru,
- jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji w odniesieniu do materiałów i sprzętu będą dane wyjściowe do kosztorysowania z Sekocenbudu na dany kwartał, nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów a w przypadku robót specjalistycznych wg kalkulacji własnych.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt. 3 jest nieważna.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
tak 0 nie 1
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-06-16
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-06-16 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-06-16, 11:00, Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-05-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |