m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-05-30 , 10:58:11
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Teresa Kacperska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29
- lokal276
- telefon(0-22) 4434819
- emailtkacperska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJanina Zółkiewska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul.Przybyszewskiego 80/82 Warszawa
- lokal
- telefon
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29
- lokal276
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29
- lokal276
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa drogi publicznej gminnej ulicy Przybyszewskiego na odc. Księgarzy – Żeromskiego w Warszawie
Opis zamówienia
Zakres obejmuje m.in.:
1.1)roboty drogowe – rozbiórka krawężników, jezdni, chodników i zjazdów. Roboty ziemne oraz wykonanie: jezdni w następującej konstrukcji – warstwa filtracyjna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 7 cm, warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm; zatok postojowych w następującej konstrukcji – warstwa filtracyjna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm; chodników z kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej i na podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm zatok parkingowych i zjazdów z betonowej kostki brukowej.
1.2)oświetlenie uliczne – wymiana kabla zasilającego wraz z latarniami;
1.3)zieleń – pielęgnacja drzew adaptowanych, sadzenie drzew i krzewów.
1.4)Przedmiot zamówienia określa nw. dokumentacja projektowa:
a)Projekt budowlany DROGOWY przebudowy ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ul. Księgarzy do ul. Żeromskiego w Warszawie autorstwa mgr inż. Zbigniewa Pietrzyka (zał. Nr 8 do SIWZ) wraz z przedmiarem robót (zał. Nr 9 do SIWZ).
b)Projekt budowlany przebudowy OŚWIETLENIA ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ul. Księgarzy do ul. Żeromskiego w Warszawie autorstwa mgr inż. Ryszarda Zycha i mgr inż. Ryszarda Kieś (zał. nr 11 do SIWZ) wraz z przedmiarem robót (zał. nr 12 do SIWZ).
c)Projekt budowlany przebudowy ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ul. Księgarzy do ul. Żeromskiego w Warszawie ZIELEŃ autorstwa arch. Kraj. Kamili Stradomskiej-Tatucha (zał. Nr 14 do SIWZ) wraz z przedmiarem robót (zał. nr 15 do SIWZ).
d)SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. opracowań projektowych w branżach: drogowej ( zał. Nr 10, oświetlenia zał. nr 13 i zieleni zał. Nr 16)
Uwaga: powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego.
1.5)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego w dokumentacji projektowej (dotyczy projektu oświetlenia ulicznego) zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
1.6)Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:
a)ww. dokumentację projektową;
b)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
c)aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp;
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawulica Przybyszewskiego w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.11.11.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-0
45.23.32.00-1
45.31.61.10-9
45.11.27.10-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania120 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, modernizacji lub remontu drogi wraz z oświetleniem na kwotę brutto minimum 600 000,00 zł, oraz załączeniem dowodów dotyczących wykazanej roboty budowlanej, określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego Wykazu robót budowlanych oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp;
3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
4)Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów - w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia, do sprawowania funkcji (po jednej osobie):
a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej
b) kierownika robót branżowych w branży elektroenergetycznej (uprawniającymi do prowadzenia robót przy sieciach elektroenergetycznych),
c) kierownika robót ogrodniczych do nadzorowania prac dotyczących zieleni niskiej i wysokiej, który posiada minimum wykształcenie średnie o profilu: ogrodniczym, leśnym, architektura krajobrazu lub o profilu terenów zieleni z doświadczeniem minimum dwóch lat przy pielęgnacji drzew.
Kwalifikacje zawodowe osób, o których mowa w pkt. A) i B) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatele państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394 ), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze zm.).
Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe
w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego "świadczeniem usług trans granicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
5)Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Dokumenty wymagane w postępowaniu
1)Oferta o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.
2)Zestawienie wyrobów/urządzeń równoważnych (wg wzoru w zał. nr 6 do SIWZ) oraz dokument lub dokumenty, które wykażą spełnienie warunków równoważności oferowanych robót budowlanych (wyrobów/ urządzeń) opisywanym przez Zamawiającego – dotyczy Wykonawców, który powołują się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego w dokumentacji projektowej (dotyczy projektu oświetlenia ulicznego) przekazane jako załączniki do SIWZ.
3)Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a)Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wg wzoru określonego w zał. 2 do SIWZ.
b)Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (na druku wg wzoru określonego w zał. 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych* robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
* przez najważniejsze roboty budowlane należy rozumieć co najmniej roboty w rodzaju i wartości potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Części III ust.1 pkt 2 SIWZ.
Dowodami dotyczącymi wykazanej roboty są:
•poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
•w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy wzór stanowi zał. Nr 3 do SIWZ;
b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) albo informację o tym, że wykonawca nie należy grupy kapitałowej (w formie pisemnej na formularzu wg wzoru określonego w zał. nr 5 do SIWZ).
5) Inne dokumenty wymagane w postępowaniu:
a)Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/-by działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
b)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia).
c)W przypadku gdy wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
W przypadku nie udowodnienia w ofercie, w wystarczający sposób dysponowania zasobami podmiotu trzeciego, niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w trakcie badania dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia zamawiającemu dokumentów, dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
6) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa oświadczenia i dokumenty wymienione w Części III ust. 4 pkt. 4) niniejszej SIWZ:
1) Zamiast dokumentów o których mowa w Części III ust.4 pkt. 4) lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Zasady składania ofert wspólnych przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp:
1)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
2)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółki cywilne, konsorcja) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3)W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.
4)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5)Żaden z Wykonawców składających ofertę wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. (oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Części III ust. 4 pkt 4) lit.a) składają wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną).
6)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (każdy z nich) - składają listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 , poz.331, z póżn. zm.) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

4.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:
1)zmiana osób pełniących funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót branżowych z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany oraz osoby te muszą spełniać wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w związku z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wskazanego w ofercie wykonawcy (w formie zobowiązania lub innych dokumentów podmiotu udostępniającego swoje zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia). Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia powyższe dotyczą również podmiotów, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia w sposób inny niż podwykonawstwo.
3)zmiany terminu realizacji umowy na warunkach określonych w § 9 ust.2 umowy:
Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i będzie wymagać przedłużenia terminu zakończenia prac o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, konieczne będzie potwierdzenie powyższego w formie aneksu do umowy, sporządzonego na podstawie protokołu konieczności.
Ustala się warunki przedłużenia terminu:
a)w przypadku awarii infrastruktury biegnącej przez teren budowy, powstałej bez winy Wykonawcy. Ewentualna zmiana terminu umowy, zostanie określona po usunięciu awarii i jej skutków - Zamawiający przedłuży termin o czas niezbędny na naprawę awarii.
b)w przypadku wstrzymania robót na wniosek podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy - Zamawiający przedłuży termin o czas niezbędny na wykonanie przedmiotu umowy.
4) Zmiany, o których mowa w ust.4 pkt.1 i 2 nie powodują zmiany terminu realizacji umowy.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-06-23
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bielany.waw.pl/page/index.php?str=173&id=472
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-06-23 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-06-23, 13:30, Żeromskiego 29 sala 352 na III p.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-05-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |