m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-06-09 , 12:26:33
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Szułczyński
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 56 51 562
- emailpawel.szulczynski@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJanusz Rojek
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 56 51 538
- emailjanusz.rojek@mokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont ul. Piwarskiego wraz z remontem nawierzchni ul. Cytrynowej w Warszawie
Opis zamówienia
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie różnych nawierzchni, roboty wykończeniowe, oznakowanie poziome i pionowe
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)45.32.31.42-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-08-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej,

1.1 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
• wiedza i doświadczenie:
Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie, remoncie lub przebudowie ulicy lub drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto każda.

• osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wymagane jest wykazanie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy wykonawca składa:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ)
Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ)
Wykaz musi zawierać co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie ulicy lub drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto każda.
Zamawiający nie wymaga wykazania robót budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Dowody, że wykazane w załączniku nr 5 najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Dowodami, o których mowa powyżej są:
– poświadczenie,
– inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W/w dokumenty muszą zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku gdy wykonawca wskazuje w wykazie roboty budowlane wykonane na rzecz zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ)
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w formie oryginałów (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
-jaki rodzaj zasobu jest udostępniany,
-w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia,
-w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia,
-jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).

3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca składa:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

3.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca składa:
●Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.1 je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Zapisy dotyczące ważności dokumentu określone w pkt 3.2.1 stosuje się odpowiednio.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

3.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy wykonawca składa:
•Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór druku zał. nr 4 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

4. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego:
Druk oferta (wzór druku załącznik nr 1 do SIWZ)
Kosztorys cenowy ofertowy (wzór druku załącznik nr 12 do SIWZ)
Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ),
Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 przywołanej ustawy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ),
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-06-24
Cena: 150,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: siedziba zamawiającego, kasa- parter
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl/zampubl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-06-24 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-06-24, 10:00, siedziba zamawiającego, sala konferencyjna-pokój 35A, wejście E
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-06-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |