m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-06-10 , 11:16:08
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresJagielońską 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 818-67-41
- faks(0-22) 818-67-41
- e-mailzamow@zgn-praga-pn.pl
- adres internetowyhttp://www.zgn-praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Artur Zakrzewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 205-41-66
- emailzamow@zgn-praga-pn.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaria Hobgarska-Kozik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal18
- telefon(22) 205 41 44
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal107
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana stropu w budynku zlokalizowanym przy ul. 11 Listopada 68 w Warszawie.
Opis zamówienia
Oznaczenie sprawy: DNZP/3410/14/14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stropu w budynku użytkowym zlokalizowanym przy ul. 11 Listopada 68 w Warszawie. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod Nr A-903. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji znajduje się w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Projekt budowlany wymiany stropu w budynku zlokalizowanym przy ul. 11 Listopada 68 w Warszawie – Załącznik Nr 6 do swz, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do swz, Przedmiar robót –Załącznik Nr 4 do swz, Projekt umowy – załącznik Nr 5 do swz oraz w swz.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.00.00-1
45.42.20.00-1
45.26.23.10-7
45.26.23.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania35 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1900,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
a) Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie: Posiadania wiedzy i doświadczenia – Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie remontu budynku zabytkowego, o kubaturze powyżej 2 000 m3.
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych (wg załącznika Nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia) oraz dowodów-poświadczeń potwierdzających, że co najmniej 1 robota budowlana potwierdzająca w/w warunek udziału wykazana w wykazie robót budowlanych została wykonana należycie.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w swz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.

b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie: Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409), aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – wymagane przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z § 24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U.z 2011 r Nr 165 poz.987 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych lub posiada zaświadczenie o kwalifikacjach zgodnie z § 31 w/w Rozporządzenia.
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg załącznika Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia) oraz załączonych uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.

c) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie: Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50 000 zł oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie polisy z potwierdzeniami opłacenia składek oraz oświadczenia złożonego w ofercie, a w przypadku jej braku innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.


3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Ofertę o treści zgodnej z załączonym wzorem formularza - wzór określony w załączniku Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia;
b) wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów-poświadczeń potwierdzających, że co najmniej 1 robota budowlana potwierdzająca warunek udziału w postępowaniu wykazana w wykazie robót budowlanych została wykonana należycie wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia;
c) wykaz osób – wraz z załączeniem załączonych uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia;
d) Opłaconą polisę z potwierdzeniami opłacenia składek oraz oświadczenia złożonego w ofercie, a w przypadku jej braku innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
e) aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) wadium - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII specyfikacji warunków zamówienia;
g) pełnomocnictwo – o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-06-17
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Bezpłatnie do pobrania ze strony Internet lub ul. Jagiellońska 23 pok.2, w cenie 20,00 zł, po opłaceniu na konto nr 42 1030 150
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-06-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-06-17, 10:10, Warszawa, ul. Jagiellońska 23, pokój 1, parter
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-06-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |