m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-06-10 , 13:17:30
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Serafin Chwała
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
- telefon(0-22) 44 35 684
- emailachwala@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Masiarz
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, WIR, ul Żelazna 99, 01-017 Warszawa
- lokal115
- telefon(0-22) 443 57 26
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont ulicy Szulborskiej w Warszawie (postępowanie znak: 32/ZP/14)
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ulicy Szulborskiej w Warszawie (m.in. wymiana warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, wykonanie chodników, wymiana krawężników). 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: - wymianę istniejącej nawierzchni jezdni obecnie wykonanej z płyt MON i trylinki, - budowę chodnika oraz chodnika wzmocnionego, - regulacje i udrożnienie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, - odtworzenie poziomej organizacji ruchu po robotach związanych z remontem. Przy określaniu ceny za wykonanie robót w ramach niniejszego zamówienia należy uwzględnić zakres/ilości wskazane w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, z zasadami wykonania robót wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz warunkami przedstawionymi w projekcie umowy, Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z terenem wykonania przyszłych robót (np. dokonać wizji lokalnej). 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa w skład, której wchodzą: - Projekt wykonawczy - opracowany przez firmę Grafton Projekt - Maciej Chmielewski, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - Przedmiar robót który wskazuje zakres robót do wykonania. stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ. 2)Wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.52-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.32.90-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-10-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium11000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

............................

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił niniejszy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał, co najmniej dwie (2) roboty budowlane, polegające na remoncie lub przebudowie lub budowie ulicy lub drogi o minimalnej wartości brutto 400.000,00 zł. każda. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów, złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, o których mowa w Części V SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

................................

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm), tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej . Osoba wskazana przez Wykonawcę musi należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów, złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, o których mowa w Części V SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej. 2. Pełnomocnictwo, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty, z których wynika umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. 4. W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków - pisemne zobowiązanie podmiotów, do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w formie oryginałów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument zawierał w szczególności: - jaki rodzaj zasobu jest udostępniony (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), - w jakiej formie podmiot udostępniający będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.), - jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o współpracy, itp.), - w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-06-25
Cena: 38,80 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Siedziba Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-06-25 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-06-25, 09:30, Urząd Dzielnicy Wola pok. 110 II pietro Al. Solidarności 90, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-06-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |