m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-06-11 , 14:51:21
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Lidia Cichocka
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal410
- telefon22 443 69 72
- emaillcichocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Karbowski
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal208
- telefon224436871
- emailtkarbowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal410
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal410
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont i termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15 w Warszawie
(w ramach zadania: Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15)
Opis zamówienia
Zakres prac obejmuje m. in.: roboty ogólnobudowlane (roboty rozbiórkowe, roboty murowe, obróbki blacharskie, stolarka i ślusarka drzwiowa, podłoża i posadzki, tynki wewnętrzne, zewnętrzne okładziny i malowanie, parapety zewnętrzne, docieplenie ścian i stropodachów, remont opaski wokół budynku, remont schodów zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych, elewacja), roboty elektryczne (wymiana instalacji odgromowej; tablica rozdzielcza TZO, układanie przewodów, puszki, osprzęt, oprawy, teleinformatyczna sieć strukturalna, instalacja komputerowa, system sygnalizacji włamania i napadu, wykonanie pomiarów ochronnych i natężenia oświetlenia, roboty sanitarne (wymiana umywalek i baterii, wymiana misek ustępowych, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, wymiana grzejników) oraz dostawę urządzeń kuchennych. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wawer
Główny przedmiot (CPV)45.21.42.10-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na wykonaniu robót budowlanych tego samego rodzaju co stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ZALICZKI
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
WARUKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości zadania nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt 11.1.2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ i załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą dla każdej specjalności, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń,
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń,
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe, zdolność kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć;
 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
1. Wykaz oferowanych równoważnych (w stosunku do opisanych znakiem towarowym i/lub nazwą producenta w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i przedmiarze robót) wyrobów budowlanych, określający w szczególności: nr działu, pozycji kosztorysowej, nazwę wyrobu, systemu, nazwę, typ i producenta oferowanego zamiennika, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ - jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych.
2. Aprobatę techniczną, certyfikat, opis techniczny, kartę katalogową, lub inny dokument dotyczący oferowanego zamiennika, określający jego podstawowe parametry techniczno-jakościowe, potwierdzający, iż oferowany równoważny wyrób budowlany, system jest co najmniej odpowiednikiem wyrobu, określonego w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej - jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych.

INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE
Dokument - w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

ZMIANY UMOWY
Przewiduje się zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Stosownie do wymogów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualna istotna zmiana postanowień zawartej umowy, takich jak zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia, zmiana technologii wykonania elementów robót budowlanych, zmiana rozwiązań projektowych będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Wykonawcy, związanych z:
1. zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Wykonawcy,
2. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi okolicznościami, mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia.
3. koniecznością wykonania robót dodatkowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania
4. zwłoką w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych podmiotów i organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
5. ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji;
6. działalnością ze strony osób trzecich lub użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres rzeczowy robót, sposób ich wykonania, terminy wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy;
7. zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia
w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę;
8. zmianą zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmianą podwykonawców zaangażowanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
9. koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie założonym w harmonogramie (określonym we wzorze umowy) i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się Wykonawca o powyższe, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.
Dopuszcza się również zmiany w umowie z uwagi na inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do umowy.
Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.
Za opóźnienie, które może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, może zostać uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres ewentualnego przedłużenia terminu będzie wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów.
Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac) - zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, koszty ich wykonania oraz bilans różnicy kosztów wykonania roboty podstawowej i zamiennej zostaną obliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego (wykonania robót podstawowych) oraz średnich aktualnych cen i wskaźników SEKOCENBUD wykonania robot zamiennych, obowiązujących na terenie m.st. Warszawy, opublikowanych i dostępnych w danym kwartale, w którym wystąpiła konieczności wykonania robót zamiennych. Wynik zbilansowania kosztów wykonania roboty w wersji podstawowej i zamiennej będzie podstawą do stosownego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.


Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na finansowanie całości lub części zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU/PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-06-26
Cena: 100,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Urzędu
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wawer.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-06-26 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-06-26, 13:00, pok. 112
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-06-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |